منابع پایان نامه درمورد اخبار خوب، عوامل موثر، اندازه شرکت

پایان نامه  

خالص را محاسبه نمايند. اين سه پژوهشگر با مقايسه کردن تغييرات غير منتظره با بازده غير عادي سهام به اين نتيجه رسيدند که هر قدر شدت تغييرات در سود خالص غير منتظره بيشتر باشد بازار اوراق بهادار واکنش بيشتري نشان خواهد داد اين نتيجه با کاربرد الگوي قيمت گذاري داداييها ي سرمايه اي و با روش مبتني بر سودمندي اطلاعات از نظر تصميم گيري سازگار است. زيرا هر قدر تغييرات در سود غير منتظره بيشتر باشد به طور متوسط تعداد بيشتري از سرمايه گذاران در ديدگاه خود در جهت مثبت مربوط به قدرت سودآوري آتي شرکت تجديد نظر خواهند کرد. در صورت ثابت ماندن ساير عوامل نسبت به بازدهي نيز ديدگاه بهتري پيدا خواهند کرد.
قبل از تحقيق بال و براون انتقال اطلاعات به بازار از طريق گزارش سود مشخص و محرز نبود. يکي از دلايل اين بود که طبق فرضيه بازار کارا رقابت بين انتقال اطلاعات وجود دارد. بنابر اين ساير منابع مي توانند عواملي از سود را قبل از گزارش سود به بازار منتقل کند. بنا بر اين سود در کل داراي محتواي اطلاعاتي است. با اين وجود مقدار اطلاعات عمومي در دسترس شرکتي به شرکت ديگر متفاوت است که معمولا اطلاعات در مورد شرکتهاي بزرگ به مراتب بيشتر از شرکتهاي کوچک است.
از سال 1968 پژوهشگران حسابداري در باره واکنش بازار اوراق بهادار به سود خالص تحقيقات زيادي انجام دادند. ولي بعد از تحقيق بال و براون توجه ها معطوف به ضريب واکنش سود خالص شد و به دنبال آن اين سوال مطرح شد که آيا با مفروض و مشخص بودن سود خالص غير منتظره ، واکنش بازار اوراق بهادار در مورد بعضي شرکت ها نسبت به بعضي ديگر شديدتر است؟
5-2-2 ضريب واکنش سود
بازده غير منتظره بورس اوراق بهادار شناسايي شده به وسيله بال و براون ، ميانگين بود، يعني آنها نشان دادند که به طور متوسط شرکتهاي با اخبار خوب داراي بازده غير منتظره مثبت و براي شرکتهاي با اخبار بد، داراي بازده غير منتظره منفي مي باشند. البته يک ميانگين مي تواند انحراف زيادي از حد متوسط را بپوشاند لذا احتمالا بازده غير منتظره برخي شرکته بيشتر از حد متوسط و برخي زير حد متوسط است. اين موضوع باعث ايجاد سوال مي شود که چرا بازار به اخبار خوب و بد برخي شرکت ها نسبت به برخي شرکتهاي ديگر واکنش بيشتري نشان مي دهد. اگر پاسخ اين سوال را بتوان پيدا کرد ، حسابداران مي توانند فهم و درک خود در مورد اينکه چرا اطلاعات حسابداري مي توانند براي سرمايه گذاران مفيد باشند ، بهبود بخشد. اين در ابتدا مي تواند باعث حرکت به سوي تهيه اطلاعات بسيار سودمند مالي شود. نتيجه اينکه ، يکي از مهمترين راهنمايي هايي که در تحقيقات تجربي حسابداري مالي از زماني که تحقيق بال و براون انجام شده داشته است، شناخت و توضيح در مورد واکنش هاي مختلف بازار به اطلاعات سود است . اين موضوع ، تحقيق ضريب واکنش سود ناميده مي شود. ضريب واکنش سود، بازده غير منتظره بازار را در واکنش به اجزاي غير منتظره سود گزارش شده توسط شرکت اندازه گيري مي کند.
دلايل واکنش متفاوت بازار: اسکات دلايلي براي واکنش متفاوت بازار به سود گزارش شده بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي به شر زير اعلام کرد:
بتا (?): هر چه قدر توالي بازده مورد انتظار آينده شرکت پر ريسک تر باشد ارزش آن براي سرمايه گذار ريسک پذير پايين خواهد بود. براي يک سرمايه گذار متنوع (پرتفوي) بتا معياري براي محاسبه اثر گذار دارايي است. سرمايه گذار به سود سال جاري به عنوان يک شاخص قدرت سود آوري و بازدهي آتي نگاه مي کند. هر چه اين بازده آتي پرريسک تر باشد واکنش بازار سرمايه گذاران به سود هاي غير منتظره پايين خواهد بود. يک سرمايه گذار معقول تابع مطلوبيتش با ارزش مورد انتظار افزايش مي يابد و با توجه به ريسک بازده پرتفوي وي ، کاهش مي يابد.
فرض کنيد سرمايه گذاران زماني مطلع شوند که اوراق بهادار (پرتفوي) خبر خوبGN را منتشر کرده است ، آنها در نرخ بازده مورد انتظار اين سهم تجديد نظر مي کنند و تصميم مي گيرند اين سهم را بخرند ولي اگر بتاي اين سهم بالا باشد اين موضوع ريسک پرتفوي را افزايش مي دهد . از آنجايي که سرمايه گذاران تصميمات منطقي مي گيرند و ريسک گريز هستند نتيجتا از تصميم خود مبني بر خريد سهام منصرف مي شوند و سهام داراي بتاي بالا و پر ريسک را خريداري نمي نمايند و در نتيجه تقاضا براي سهام با بتاي بالا تر کاهش مي يابد. بديهي است که تقاضاي پايين به معني کند شدن آهنگ افزايش قيمت بازار و بازده سهم است ( در واکنش به خبر خوب). درنتيجه ضريب واکنش نسبت به سود خالص کاهش مي يابد.
ساختار سرمايه: شرکت هايي که داراي اهرم (وام) زياد هستند، افزايش در سود خالص ( بيش از بهره) موجب تقويت و افزايش ايمني اوراق قرضه و ساير بدهي هاي شرکت مي شود به گونه اي که خبر هاي خوب مربوط به سود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه قرار مي گيرد . از اين رو ضريب واکنش در برابر سود خالص براي شرکت هايي که دارنده وام سنگين در مقايسه با شرکت هايي که بدون بدهي يا با بدهي کم هستند باعث مي شود که ضريب واکنش سود آنها کاهش يابد. شواهد تجربي در مورد ضريب واکنش سود پايين براي شرکت هاي بار اهرم بالا و همچنين ضريب واکنش سود پايين براي شرکت هاي با نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام بالا توسط لي و فارقر ،1991،گزارش شده است(لي و فلرقر، 1991،ص 44)22.
تداوم روند سودآوري: هر چه قدر اخبار خوب يا بد در سود سال جاري، در سالهاي آينده نيز پايدار باشد، انتظار داريم ضريب واکنش سود آن شرکت بالا باشد لذا اگر اخبار خوب GN سال جاري ناشي از معرفي موفقيت آميز يک محصول جديد يا کاهش شديد هزينه توسط مديريت باشد پاسخ بازار بايد نسبت به زماني که اخبار خوب متاثر از سود غير منتظره فروش تجهيزات است، بيشتر باشد. سرمايه گذاران انتظار ندارند که سود هاي غير منتظره اي که شناسايي شده است و ناشي از فروش تجهيزات ، اموال و ماشين آلات است در آينده نيز تکرار شود بنابر اين واکنش آنها نسبت به اين نوع سود هاي غير عملياتي کمتر و در نتيجه ضريب واکنش سود پايين تر خواهد بود. در مورد معرفي محصول جديد يا کاهش شديد هزينه ، ضريب واکنش سود بايد افزايش يابد زيرا کاهش در هزينه و معرفي محصول جديد که باعث افزايش سود مي شوند، پايدار ترند و انتظار مي رود در آينده نيز وجود داشته باشند.
نتيجه تحقيقات کارميندي و ليپ ،1987، نشان داد که هر قدر تغييرات غير منتظره سود خالص آينده تداوم بيشتري داشته باشد ضريب واکنش در برابر سود خالص بالاتر خواهد رفت (کارميندي ، 1987،ص 330)23.
کيفيت سود: به ظاهر هر چه کيفيت سود بالا باشد انتظار ضريب واکنش سود بالاتري نيز خواهد رفت چرا که سرمايه گذاران بهتر مي توانند از عملکرد جاري به عملکرد آتي شرکت پي ببرن.
عملا اندازه گيري کيفيت سود از شفافيت کمتري برخوردار است به دليل اينکه محققين در تحقيقات خود عوامل مختلفي را جهت اندازه گيري آن به کار مي برند. براي مثال لو و تياگاريان ،1993، در تحقيق خود 12 متغير بنيادين که توسط تحليل گران مالي در ارزيابي کيفيت سود استفاده مي شد را مشخص کردند. يکي از متغير هاي بنيادين تغيير در موجودي کالا نسبت به فروش بود، اگر موجودي کالا افزايش يابد مي تواند نشان دهنده کاهش کيفيت سود باشد. آنها مشاهده کردند که ضريب واکنش سود گروه هايي که داراي سود خالص با کيفيت بالاتر بودند، بالاتر است. همچنين استدلال مي کنند که بين تداوم سود و کيفيت سود رابطه مستقيم وجود دارد. آنها به اين نتيجه رسيدند که ضريب واکنش سود شرکت هايي که داراي تداوم بالا و سود خالص با کيفيت بودند نسبت به شرکت هايي که داراي تداوم پايين و کيفيت پايين بودند، بالاتر است.
شباهت انتظارات سرمايه گذاران: سرمايه گذاران مختلف با توجه به اطلاعات پيشين و توانايي خود در ارزيابي اطلاعات صورت هاي مالي نسبت به سود خالص دوره بعد يک شرکت ، داراي انتظارات متفاوتي هستند. ولي هنگامي که سرمايه گذاران از يک منبع اطلاعاتي مشترک استفاده نمايند تفاوت در انتظارات کاهش خواد يافت. شرکتي که سود خالص گزارش مي کند برخي از سرمايه گذاران که انتظار سود بيشتري را داشتند اين خبر را خبر بد24 تلقي مي کنند و برخي که انتظار سود کمتري را داشتند اين خبر را خبر خوب25 تلقي مي کنند که در نهايت منجر به تصميمات فروش براي سرمايه گذاراني مي شود که خبر بد دريافت کرده اند و تصميمات خريد براي کساني که خبر خوب را دريافت نموده اند. بنابر اين هر قدر انتظارات سرمايه گذاران در مورد سود خالص و آينده شرکت شباهت بيشتري به هم داشته باشد اثر هر ريال از سود غير منتظره بر قيمت سهام بيشتر مي شود. در نتيجه ضريب واکنش سود خالص بالاتر خواهد بود.
توان آگاهي دهندگي قيمت: در شرايط قبل که در بالا اشاره شد قيمت بازار به طور ناقص در باره ارزش آتي شرکت اطلاعات مي دهد. مي دانيم که قيمت بازار شامل تمام اطلاعاتي است که افراد در باره شرکت مي دانند و بخش زيادي از اين اطلاعات را سيستم حسابداري با اندکي تاخير شناسايي مي کند. متعاقبا با فرض يکسان بودن شرايط هرچه قيمت اطلاعات بيشتري را تبيين کند محتواي اطلاعاتي سود حسابداري کمتر و ضريب واکنش سود پايين تر خواهد بود. يکي از علائمي که نشان دهنده بار اطلاعاتي قيمت مي باشد، اندازه شرکت است. شرکت هاي بزرگ بيشتر مطرح هستند و مورد نظر رسانه هاي خبري قرار مي گيرند.
با اين وجود تحقيقي را ايستن و زمجوزکي انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند که اندازه و بزرگي شرکت نمي تواند به عنوان متغير عمده ضريب واکنش سود را توجيه کند. دليل آن نيز اين است که به همان ميزان که اندازه شرکت نشان دهنده بار اطلاعاتي قيمت سهام است، نشان دهنده ساير ويژگي ها مانند ريسک يا رشد سودآوري نيز مي باشد. اگر اين عوامل کنترل شوند تقريبا هر نوع تاثير با اهميتي از ساير عوامل بر روي ضريب واکنش سود از بين مي رود.خلاصه عوامل موثر بر ضريب واکنش سود در جدول 1-2 ارائه شده است.
جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضريب واکنش سود
رديف
عوامل موثر
توضيحات
1
بتا
هرچه بتا بالاتر ضريب واکنش سود کمتر و بالعکس
2
ساختار سرمايه
هرچه شرکت داراي اهرم مالي بالاتر ضريب واکنش سود کمتر و بالعکس
3
کيفيت سود
هر چه کيفيت سود بالاتر ضريب واکنش سود بالاتر و بالعکس
4
انتظارات سرمايه گذاران
هر چه انتظار سرمايه گذاران متفاوت تر ضريب واکنش سود پايين تر و بالعکس
5
تداوم روند سودآوري
هرچه انتظار تداوم سودآوري بيشتر ضريب واکنش سود بالاتر و بالعکس
6
فرصت رشد
هر چه انتظار رشد آتي شرکت بيشتر ضريب واکنش سود بالاتر و بالعکس
7
توان آگاهي دهندگي قيمت
هرچه توان آگاهي دهندگي قيمت بيشتر ضريب واکنش سود پايين تر و بالعکس
3-2 بخش دوم- مفاهيم سود و سود غيرمنتظره:
1-3-2 مفاهيم سود در حسابداري:
يکي از مواردي که هميشه در تعريف آن بين الگوهاي مختلف هيچ گاه توافقي نبوده، اصطلاح سود مي باشد. اصطلاح سود يکي از غير ثابت ترين مفاهيم در دنياي تجارت مي باشد. پاره اي از انديشمندان حسابداري براين باورند “سودي که با يک مبناي واحد ارزش گذاري اندازه گيري شود، مي تواند تأمين کننده نيازهاي همه استفاده کنندگان باشد.” اين محققان همچنان توافق عام دارند که اطلاعات ارزش جاري براي تصميم گيريهاي اقتصادي استفاده کنندگان، اطلاعات بسيار مفيدتري از اطلاعات سنتي مبتني بر بهاي تمام شده تاريخي در اختيار آنها قرار مي دهد(اسماعيلي، 1385،ص 26)1.
شايد بتوان گفت که سود يکي از مفاهيمي است که حسابداري از اقتصاد به عاريت گرفته است. اگرچه از ديدگاه اطلاعاتي، مفهوم سود، بيشتر فعاليتهاي حسابداري را توصيف مي کند اما از لحاظ ملاک اندازه گيري

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *