منابع پایان نامه درمورد آزمايشي، اندازه‌گيري، تيمارهاي

پایان نامه  

شن ……………………………………………………………………………………………….33
2-7-6- رده بندي و گونه‌هاي آويشن ……………………………………………………………………………………………….33
2-7-7- گونه‌هاي مهم جنس آويشن در ايران …………………………………………………………………………………….34
2-7-8- اثر آويشن بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي …………………………………………………………..34
2-7-9- اثر آويشن بر فراسنجه‌هاي بيوشيميايي خون …………………………………………………………………………..35
2-8- گل‌گاو زبان ………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-8-1- سازگاري و مناطق پراكنش ………………………………………………………………………………………………….39
2-8-2- تركيبات شيميايي گياه ………………………………………………………………………………………………………..39
فصل سوم (مواد و روش‌ها……………………………………………………………………………………………………………..40
3-1- مکان آزمايش ……………………………………………………………………………………………………………………..41
3-2- آماده سازي سالن …………………………………………………………………………………………………………………41
3-3- مديريت جوجه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………….41
3-3-1- نور …………………………………………………………………………………………………………………………………42
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-3-2- دما …………………………………………………………………………………………………………………………………42
3-3-3- تهويه ………………………………………………………………………………………………………………………………43
3-3-4- رطوبت ……………………………………………………………………………………………………………………………43
3-3-5- آبخوري و دانخوري‌ها ……………………………………………………………………………………………………….43
3-3-6- برنامه واکسيناسيون …………………………………………………………………………………………………………….44
3-4- تيمارهاي آزمايشي و بالانس جيره‌ها ………………………………………………………………………………………..45
3-4-1- جيره‌هاي آزمايشي …………………………………………………………………………………………………………….45
3-4-2- تيمارها و تکرارهاي آزمايشي ………………………………………………………………………………………………47
3-5- صفات مورد بررسي ……………………………………………………………………………………………………………….48
3-5-1- اندازه‌گيري خوراک مصرفي ……………………………………………………………………………………………….48
3-5-1-1- محاسبه خوراک مصرفي دوره‌اي هر واحد آزمايشي …………………………………………………………….48
3-5-1-2- محاسبه ميانگين خوراک مصرفي روزانه هر جوجه ………………………………………………………………48
3-5-1-3- محاسبه ميانگين خوراک مصرفي دوره‌اي هر جوجه ……………………………………………………………48
3-5-2- اندازه‌گيري ميانگين وزن بدن ………………………………………………………………………………………………49
-5-2-1- محاسبه ميانگين افزايش وزن روزانه جوجه‌ها ………………………………………………………………………..49
3-5-3- اندازه‌گيري ضريب تبديل غذايي ………………………………………………………………………………………….49
3-6-کشتار و خونگيري ………………………………………………………………………………………………………………….50
3-6-1- پارامترهاي اندازه‌گيري شده بعد از کشتار ………………………………………………………………………………50
3-6-1-1- وزن اندام‌هاي گوارشي …………………………………………………………………………………………………..50
3-6-2- پارامترهاي خوني………………………………………………………………………………………………………………51
3-6-2-1- روش اندازه‌گيري کلسترول سرم ………………………………………………………………………………………52
3-6-2-2- اندازه‌گيري مقدار تري‌گليسريد سرم …………………………………………………………………………………53
3-6-2-3- اندازه‌گيري مقدار ليپو پروتئين با دانسيته بالا ( HDL)و پائين LDL)) سرم………………………………..53
3-6-2-4- اندازه‌گيري کل پروتئين سرم …………………………………………………………………………………………. 54
3-6-2-5- اندازه گيري مقدار گلوکز سرم ………………………………………………………………………………………..55
3-7- طرح آماري و تجزيه واريانس داده‌ها ………………………………………………………………………………………..55
فصل چهارم (نتايج و بحث) ……………………………………………………………………………………………………….57
4-1- اثر تيمارهاي آزمايشي بر پارامترهاي عملکردي …………………………………………………………………………..58
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-1-1- خوراک مصرفي (جوجه / گرم خوراک مصرفي) …………………………………………………………………..58
4-1-2- ميانگين افزايش وزن (جوجه/گرم) ……………………………………………………………………………………….61
4-1-3- ضريب تبديل خوراک مصرفي(گرم/گرم) ……….. …………………………………………………………………..64
4-2- اثر جيره هاي آزمايشي بر تلفات و مرگ و مير ……………………………………………………………………………67
4-3- تاثيرتيمارهاي مختلف آزمايشي بر فراسنجه هاي بيوشيميايي خون …………………………………………………..67
4-3-1- غلظت گلوکز سرم ……………………………………………………………………………………………………………68
4-3-2- غلظت پروتئين کل سرم خون ……………………………………………………………………………………………..68
4-3-3- غلظت تري‌گليسريد سرم خون ……………………………………………………………………………………………..69
4-3-4- غلظت کلسترول ………………………………………………………………………………………………………………..70
4-3-5- غلظت ليپوپروتئين‌هاي با دانسيته بالا (HDL) سرم خون …………………………………………………………….72
4-3-6- غلظت ليپوپروتئينهاي با دانسيته پايين (LDL) سرم خون ………………………………………………………….73
4-4- تأثير تيمارهاي آزمايشي بر تعداد سلول‌هاي خوني ……………………………………………………………………….77
4-4-1- تأثير تيمارهاي آزمايشي بر تعداد گلبول‌هاي سفيد خون (WBC) ……………………………………………….77
4-4-2- تاثير تيمارهاي آزمايشي بر گلبول‌هاي قرمزخون (RBC)، هموگلوبين و هماتوکريت …………………….78
4-4-3- شمارش تفريقي گلبول‌هاي سفيد سرم جوجه‌ها در 21 و 42 روزگي ……………………………………………78
4- 4- 4- نسبت هتروفيل به لنفوسيت ( H/L ) در سرم جوجه‌ها ……………………………………………………………..79
4-4-تاثير تيمارهاي آزمايشي بر وزن نسبي اندامهاي داخلي …………………………………………………………………..83
4-4-1-تاثير تيمارهاي آزمايشي بر وزن نسبي اندامهاي داخلي در 42 روزگي …………………………………………..83
نتيجه‌گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………………85
نتيجه‌گيري کلي …………………………………………………………………………………………………………………………….86
پيشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………….86
منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….87
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2 -1- مقايسه ترکيب شيميايي صد گرم گوشت هاي مختلف …………………………………………………………6
جدول 2-2- نوع و ميزان ترکيبات شيميايي آويشن ………………………………………………………………………………32
جدول 2-3- ترکيبات شيميايي و موثره گل‌گاو زبان

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *