منابع پایان نامه با موضوع اطلاعات مربوط

نوامبر 30, 2018 0 By admin4
پایان نامه  

ق انجام شود (45).
پرستار اولين كسي است كه در صورت آگاهي و دقت مي تواند با بررسي و اقدامات مناسب از وقوع اكثر زخم هاي فشاري پيشگيري نمايد (22) .
انستيتو پژوهش مراقبت فوري11، بيان مي کند بيماران دچار زخم فشاري 6-2 برابر بيشتر از ساير بيماران در معرض خطر مرگ قرار دارند. عوارض زخم فشاري نيز ميزان مرگ بيماران را تا 55 درصد افزايش مي دهند. لذا انستيتو پژوهش مراقبت فوري، پيشگيري از زخم فشاري را در اولويت هاي اصل مداخلات پرستاري قرار مي دهد (23) . ايجاد زخم فشاري همچنين ممکن است عواقب قانوني مهمي هم به دنبال داشته باشد. ناموءفق بودن برنامه هاي پيشگيري از زخم فشاري در مراکز مراقبتي طولاني مدت منجر به افزايش شکايت هاي بيماران شده است که در بيش از 87 درصد موارد با پرداخت غرامت به بيماران مراکز مراقبتي طولاني مدت همراه بوده است(16) .
با توجه به پيچيده بودن فرايند ايجاد زخم فشاري، انجام پژوهش درمورد زخم فشاري وعوامل مرتبط با آن از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد (25) .
پژوهشگر در طي تجربه كار باليني، شاهد موارد متعددي از بروز زخم فشاري در بيماران بوده است و به درد و رنج بيماران، عوارض زخم فشاري، وقت اضافه اي که پرستاران براي مراقبت از زخم هاي فشاري بيماران صرف مي کنند، توجه کرده است .با توجه به اينکه ابزار برادن، ابزار معتبري براي پيش بيني کنندگي زخم فشاري در بيمارستان ها مي باشد. در صورت استفاده ابزار به صورت روتين در بيمارستان هاي استان گيلان در روز اول بستري بيماران، بيماران در معرض خطر تشکيل زخم فشاري مشخص خواهند گرديد . و هر روز توسط ابزار بررسي مي گردند. مراقبت هاي بيشتري از بيماران در معرض خطر توسط پرسنل بخش ها انجام مي گردد. ميزان بروز زخم فشاري کاهش مي يابد. تراکم کار پرسنل پرستاري،مدت اقامت بيمار در بيمارستان، هزينه هاي مربوط به درمان زخم فشاري نيز کاهش مي يابد. لذا اهميت اين مسئله و قابل پيشگيري بودن آن، پژوهشگر را بر آن داشت تا با مطالعات دقيق و همه جانبه پژوهشي تحت عنوان بررسي ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بر اساس مقياس برادن وتعيين پيش بيني کنندگي عوامل مرتبط بر ايجاد آن در مراکز آموزشي درماني منتخب شهر رشت انجام دهد . اميد است انجام اين پژوهش و نتايج حاصل از آن بتواند موجب کاهش بروز زخم فشاري در بيماران و ارتقاء سطح کيفي مراقبتهاي پرستاري گردد. دانش پرستاران درباره عوامل ايجاد كننده زخم فشاري را افزايش داده ، پايه اي جهت برنامه ريزي در فرايند پرستاري باشد و به پرستاران در اتخاذ اقدامات پيشگيري كننده در برنامه هاي مراقبت از بيماران ياري برساند .
اهداف پژوهش:
– هدف کلي:
تعيين ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بر اساس مقياس برادن و پيش بيني کنندگي عوامل مرتبط بر ايجاد آن در مراکز آموزشي درماني منتخب شهر رشت سال1390 .
– اهداف ويژه‌ :
1- تعيين ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بستري در مراکز آموزشي-درماني منتخب بر اساس مقياس برادن .
2- تعيين پيش بيني کنندگي عوامل فردي، اجتماعي مرتبط با ميزان بروز زخم فشاري.
3- تعيين پيش بيني کنندگي عوامل طبي مرتبط با ميزان بروز زخم فشاري
4- تعيين پيش بيني کنندگي حيطه هاي مورد بررسي مقياس بررسي کننده زخم فشاري برادن با ميزان بروز زخم فشاري
– سؤالات پژوهش :
1- ميزان بروز زخم فشاري در بيماران در معرض خطر بر اساس مقياس برادن چقدراست؟ 2- ميزان پيش بيني کنندگي عوامل فردي، اجتماعي مرتبط با ميزان بروز زخم فشاري چقدر است؟
3- ميزان پيش بيني کنندگي عوامل طبي مرتبط با ميزان بروز زخم فشاري چقدر است؟
4- ميزان پيش بيني كنندگي حيطه هاي مورد بررسي مقياس بررسي کننده زخم فشاري برادن با ميزان بروز زخم فشاري چقدر است؟
تعاريف نظري و عملي واژه ها :
تعاريف نظري:
ميزان بروز: تعداد موارد جديد يک بيماري در دوره معيني از زمان در يک جامعه (53).
زخم فشاري: هر گونه ضايعه اي كه در اثر فشار مداوم، کشش، نيروي اصطکاک ايجاد شده و منجر به آسيب پوست و بافت هاي زيرين آن مي شود (6) .
بيماران در معرض خطر زخم فشاري: گروه اصلي در معرض خطر ايجاد زخم فشاري، بيماران با صدمات نخاعي، بيماران بستري در بخش هاي ارتوپدي، بخش مراقبت ويژه و داخلي اعصاب مي باشند (5) .
ابزار برادن: يکي ازابزار هاي پيشگويي کننده زخم فشاري مي باشد که بيماران در معرض خطر را شناسايي مي کند (30) . اين ابزار از 6 زيرمجموعه تشکيل شده است. که شامل درک حسي (4-1 امتياز)، رطوبت (4-1 امتياز)، فعاليت فيزيکي (4-1 امتياز)، تحرک (4-1 امتياز)، تغذيه (4-1 امتياز)، اصطکاک و نيروي کششي (3-1 امتياز) مي باشد. .حد اقل امتياز اين ابزار 6 و حداکثر 23 مي باشد به طوري که امتياز 15تا 18 در معرض خطر کم ،13 تا 14 در معرض خطر متوسط ،10تا12 در معرض خطر بالا، و 9 يا کمتر در معرض خطر خيلي بالا براي ايجاد زخم فشاري مي باشند(48-22).
عوامل مرتبط در ايجاد زخم فشاري:
عوامل مرتبط در ايجاد زخم فشاري شامل سوء تغذيه، سالمندي، عدم تحرک، تحت فشار قرار گرفتن قسمت هاي خاصي از پوست، بي اختياري ادرار و مدفوع، ادم، اختلال حسي، نقص در گردش خون مويرگي و شرايط بيماري مي باشند (36).
تعاريف عملي:
ميزان بروز زخم فشاري:در اين پژوهش، موارد جديد زخم هاي فشاري که از زمان پذيرش تا زمان ترخيص بيماران يا فوت بيماران در بخش هاي ارتوپدي، بخش مراقبت ويژه اعصاب و جنرال، داخلي اعصاب مراکز آموزشي درماني شهر رشت در سال سه ماهه آذر، دي، بهمن سال 1390 تشکيل خواهد شد، مورد بررسي قرار ميگيرد. براي تعيين ميزان بروز، ابزار برادن به کار گرفته خواهد شد.
زخم فشاري : بر اساس سيستم درجه بندي زخم فشاري، ايجاد زخم فشاري درجه 1 (وجود قرمزي مداوم پوست که با فشار انگشت محو نمي شود) در بيماران بستري در مراکز آموزشي درماني منتخب مورد بررسي قرار مي گيرد.
عوامل مرتبط در ايجاد زخم فشاري:
همان عوامل مرتبط در ايجاد زخم فشاري که در تعريف نظري ذکر گرديده است، با استفاده از ابزار، پرسشنامه، مشاهده پژوهشگر و پرونده بيمار مورد بررسي قرار ميگيرد.
پيش فرض هاي پژوهش:
1- زخم فشاري، شايعترين اختلال در تماميت پوست مي باشد (1).
2- بيماران بي حرکت، بيماران با اختلال درگردش خون و عملکرد عصبي، کاهش درک حسي در معرض خطر ابتلا به زخم فشاري هستند (30) .
3- گروه اصلي در معرض خطر ايجاد زخم فشاري، بيماران با صدمات نخاعي، بيماران بستري در بخش‌هاي ارتوپدي، بخش مراقبت ويژه، داخلي اعصاب مي باشند (5) .
4- به دليل بالا بودن هزينه درمان و پي آمدهاي نامطلوب زخم فشاري، اولين اقدام پيشگيري از بروز زخم فشاري مي باشد (21) .
5 – پيشگيري مستلزم شناخت صحيح بيماران در معرض خطر با استفاده از ابزار مناسب و ارائه مراقبت پرستاري صحيح و كافي و استفاده از وسايل مناسب مي باشد (21) .
6- بهترين ابزار پيش بيني کننده زخم فشاري در بيماران بستري، ابزار برادن مي باشد (5)
7- پرستار اولين كسي است كه در صورت آگاهي و دقت مي تواند با بررسي و اقدامات مناسب از وقوع اكثر زخم هاي فشاري پيشگيري نمايد (22) .
8- با توجه به پيچيده بودن فرايند ايجاد زخم فشاري، انجام پژوهش درمورد زخم فشاري وعوامل مرتبط با آن از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد (16) .
9- ميزان بروز زخم فشاري و پيش بيني کنندگي عوامل مرتبط بر ايجاد آن در بيماران بستري در بخش‌هاي ارتوپدي، داخلي اعصاب، بخش مراقبت ويژه اعصاب و جنرال قابل بررسي و اندازه گيري مي باشد .
محدوديت‌هاي پژوهش : حضور پژوهشگر در محيط هاي پژوهش و مشاهده واحد هاي مورد پژوهش، مي تواند عاملي موء ثر بر نحوه عملکرد پرستاران بوده و موجب تغيير رفتار آنان گردد، که از کنترل پژوهشگر خارج است.
با توجه به اينکه پژوهشگر فقط در شيفت صبح بيماران را مورد بررسي قرار مي دهد امکان مشاهده انجام تغيير پوزيشن در تمامي شيفت ها براي بيماران توسط پژوهشگر مقدور نبوده است. اطلاعات مربوط به انجام تغيير پوزيشن از بيماران،پرونده باليني و پرستاران دريافت مي گردد
فصل دوم:
چارچوب پژوهش:چارچوب اين پژوهش پنداشتي بوده که برمفهوم يکپارچگي پوست استوار است و در اين راستا زخم فشاري و تعاريف آن، عوامل مرتبط بر ايجاد زخم فشاري، درمان، اقدامات مهم جهت پيشگيري، معرفي معيارهاي ارزيابي خطر زخم فشاري و ابزار برادن به عنوان يک ابزار پيشگويي کننده زخم فشاري مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد . پوست بزرگترين عضو بدن مي باشد که به عنوان سدي بين اعضاي داخلي بدن و محيط خارج بوده و در بسياري از اعمال حياتي بدن نيز شرکت دارد . پوست از سه لايه تشکيل شده است: اپيدرم، درم، بافت زيرجلدي. اپيدرم، بيروني ترين لايه است که از سلول هاي پوششي روي هم چيده شده و کراتينوسيت ها تشکيل شده است.ضخامت آن از حدود 1/0 ميلي متر در پلک ها تا حدود 1 ميلي متر در کف دست و پا متغير است. درم، بزرگترين قسمت پوست را تشکيل داده و قدرت و ساختار آن را فراهم مي سازد . درم شامل 2 لايه است: پاپيلاري و رتيکولر.درم پاپيلاري مستقيما” در زير اپيدرم قرار دارد و شامل سلول هاي فيبروبلاست است که توليدکننده نوعي از کلاژن به عنوان جزئي از بافت پيوندي(همبند) مي باشد. لايه رتيکولر در زير لايه پاپيلاري قرار دارد و توليدکننده کلاژن، الياف انعطاف پذير است. درم همچنين داراي رگ هاي خوني، لنف، اعصاب، غدد چربي، غدد عرق و ريشه هاي مو است. درم را اغلب به عنوان پوست حقيقي مي شناسند .بافت زيرجلدي، داخلي ترين لايه پوست است و در اصل بافت چربي بوده که بين لايه هاي پوست، ماهيچه ها و استخوان ها قرار مي گيرد. اين لايه موجب قابليت تحرک پذيري پوست، شکل گيري طرح بدن و عايق بندي مي شود(26) . هر گونه ضايعه اي که در اثر فشار مداوم، کشش و نيروي اصطکاک ايجاد شده و منجر به آسيب يکپارچگي پوست و بافت هاي زيرين آن گردد، زخم فشاري ناميده مي شود . زخم فشاري همچنين به نام زخم ناشي از خوابيدن به پشت12 نيز ناميده مي شود (6) .
تاکنون تعاريف گوناگوني براي زخم فشاري ارائه شده است. کوهساري و همکاران معتقدند که زخم هاي فشاري در نقاطي از بافت نکروزه شديد ايجاد مي شوند که فشار اعمال شده بر پوست آن نواحي، براي مدتي نسبت به فشاري که به طور طبيعي براي گردش خون مويرگ ها لازم است(تقريبآ 32 ميلي متر) بيشتر شود (27). لويز13هم معتقد است: زخم فشاري، نواحي از بافت نکروزه است که در نتيجه عواملي چون فشار مداوم، نيروي کششي و رطوبت بيش از حد ايجاد مي گردد (28) . غفوري وهمکاران نيز چنين تعريفي از زخم فشاري ارائه نمودند : هرگاه در مدت زماني بيش از 2 ساعت، فشار موجود بر عروق کاپيلاري شريان ها در نقطه اي به 70 ميلي متر جيوه برسد زخم ايجاد مي گردد (18). رفيعي و همکاران معتقدند: که زخم فشاري، نکروز قسمتي از پوست بدن است و زماني ايجاد مي شود که بافت نرم بدن بين يک قسمت برجسته استخواني و يک سطح خارجي براي مدت زمان زياد تحت فشار قرار گيرد (29) . با توجه به تعاريف ذکر گرديده و اينکه فشار عامل اصلي ايجاد اين نوع زخم است، واژه زخم فشاري صحيح ترين و مناسب ترين واژه براي بيان اين زخم هاست (30) .
زخم فشاري ، مسئله اي است كه از دير باز وجود داشته است و قدمت زخم فشاري و درمان آن به اندازه عمر بشر