مقاله رایگان با موضوع استرس، گروه کنترل

پایان نامه  

نسبت به شاهد بطور معني داري افزايش دهد. از سويي ديگر دوز 108 نيز ميزان بازماندگي را در مواجهه سازي با ايريدوويروس افزايش داد. فعاليت کمپلمان، ليزوزيم، گلوتاتيون پراکسيداز، فعاليت فاگوسيتيک، ايندکس فاگوسيتيک و انفجار تنفسي نيز در اثر مصرف اين باکتري افزايش داشته است.
Sharifuzzaman &Austin(2009) نشان دادند که مصرف پروبيوتيک Kocuria SM1 به مدت دو هفته در قزل آلا ميزان تلفات کمتري (16 %) پس از مواجهه سازي با ويبريوآنگوئيلاروم در مقايسه با چهار هفته مصرف پروبيوتيک (22%) داشته است، و ميزان تلفات در گروه کنترل به ميزان 90- 70 % بوده است و بطور کلي تحريک پارامترهاي ايمني پس از دوهفته تغذيه حاوي اين پروبيوتيک نتايج بهتري را نشان داد.
بحري (1388) مطاعي را در زمينه آثار مجزا و توام ارگوسان بعنوان پروبيوتيک و واكسن وي بروماكس روي فاكتورهاي رشد مانند طول كل ، افزايش وزن خشك و ميزان بقا در سه مرحله پست لاروي ميگوي سفيد هندي (Fenneropenaeus indicus) انجام داد نتايج بيانگر آن بود که استفاده از اين دو فراورده در يك برنامه غذايي مطلوب از مرحله زواي يک تا Pl12 توانست با بالابردن مقاومت و ايمني در پست لاروها
و به دنبال آن افزايش بقا و رشد ميگوها ، منجر به توليد پست لاروهاي مناسب جهت معرفي به استخرهاي پرورشي گردد.
استفاده از پروبيوتيك باكتوسل اثرات مفيدي در افزايش رشد، استفاده بهينه از غذا ، و همچنين بهبود مقاومت در برابر ويبريو SP نشان داد Castex, 2008)).
استفاده از اجزاي سلولي ويبريو هاروي و پروبيوتيک ها سبب تحريک پاسخهاي ايمني در قزل آلاي رنگين کمان گرديد . (Arijo et al.,2008) غني سازي آرتميا با پروبيو تيک ها سبب بهبود بازماندگي در مراحل لاروي و نوزادي آزاد ماهيان رودخانه کلورادو گرديد.(Arndt & Wagner.,2007)
Panigrahi و همکاران (2010 و 2004)، اثر Lactobacillus rhamnosus JEM 1136 را بصورت مكمل غذايي در يك آزمايش سي روزه، بر پاسخ هاي ايمني و تركيب فلور روده ماهي قزل آلاي رنگين كمان 75 گرمي بررسي كردند. ليزوزيم سرم خون، سيستم کمپلمان و فعاليت هاي بيگانه خواري لوكوسيت هاي قسمت پيشين كليه در گروه تيمارهايي که از پروبيوتيک تغذيه کرده بودند افزايش معني داري را نشان داد كه نشان دهنده نقش اين پروبيوتيك در تنظيم سيستم ايمني بود. همچنين با قطع پروبيوتيك از غذا، ميزان فعاليت سيستم کمپلمان و سطح فعاليت ليزوزيم سرم كم مي شود.
جنابي (1390) تحقيقاتي را در خصوص مطالعه تاًثير پروبيوتيک تجاري باکتوسل و پري بيوتيک مانان بر رشد و سيستم ايمني ماهي قزل آلاي رنگين کمان پرورشي انجام داد. يافته هاي حاصل از اين تحقيق نشان داد که استفاده همزمان از پروبيوتيک باکتوسل و پري بيوتيک مانان اليگوساکاريد باعث افزايش بقاء، رشد، بازماندگي و بهبود پاسخ ايمني در ماهي قزل آلاي رنگين کمان مي گردد. نتايج حاصل از آناليزهاي فاكتورهاي ايمني بيانگر تاثير مثبت پروبيوتيك باکتوسل و پري بيوتيک مانان اليگوساکاريد در افزايش فعاليت ليزوزيم، كمپلمان و ايمونوگلبولين کل مي باشد كه در نهايت ارتقاء سطح پاسخ ايمني ماهي قزل‌آلاي رنگين كمان را به همراه دارد.
کامکار و همکاران (1390) بيان نمودند که تجويز پروبيوتيک باسيلوس سوبتيليس همراه با جيره غذايي قزل آلاي رنگين کمان ضمن بالا بردن فاکتورهاي ايمني، ماهي را در برابر عامل بيماري مقاوم نموده و آسيب هاي ناشي از عفونت مذکور را به حداقل مي رساند.
شمسي (1390) در زمينه تأثير افزودن پروبيوتيک لاکتوباسيليوس رامنوسوس و ويتامين C بر شاخصهاي رشد و برخي از شاخصهاي پاسخ ايمني ماهي قزلآلاي رنگين کمان تحقيقاتي را بعمل آورد. نتايج حاصل بيانگر تاثير مثبت و سينرژيستي ويتامين C و پروبيوتيك Lactobacillus rhamnosus در بهبود شاخصهاي رشد و تغذيهاي و ارتقاء سطح پاسخ ايمني ماهي قزل‌آلاي رنگين كمان بوده و مقاومت اين ماهي را در مقابل استرسهاي محيطي افزايش ميدهد.نتايج نشان داد از لحاظ ايمونوگلبولين کل در روز صفر، 15 و 45 اختلاف معنيدار بين تيمارها مشاهده نشد (05/0P).
آذري تاكامي و همكاران (1391 ) مطالعه اي تحت عنوان بررسي افزايش باکتوسل به جيره قزل آلا و اثرات آن بر روي فاکتورهاي رشد ايمني و مقاومت در مقابل استرسهاي محيطي انجام داده اند هدف از اين مطالعه بررسي کارايي اين پروبيوتيک بر روي فاکتورهاي رشد و ايمني در انگشت قدهاي قزل آلاي رنگين کمان پس از افزودن به جيره غذايي بود پس از پايان دوره پرورش اين ماهيان در معرض رويارويي با باکتري بيماريزاي استرپتوكوكوس اينيه و استرسهاي محيطي قرار گرفته تا مقاومت و زنده ماني آنها در مقايسه با تيمارهاي شاهد ارزيابي گرديد نتايج نشان داد كه بچه ماهيان تيمار 200 و 300 قسمت در ميليون در مواجهه با باکتري استرپتوکوکوس به خوبي مقاومت کرده و دچار بيماري نشدند ولي شاهدها علايم بيماري را به وضوح نشان داده اند. ماهيان مورد آزمايش در مقابل استرسهاي محيطي تا حد زيادي زنده مانده و مقاومت کردند.
مدبري و همکاران (1391) به بررسي تاثير باکتوسل بر روي رشد وفلور باکتريايي روده قزل آلاي رنگين کمان پرداختند و بر اساس نتايج بدست آمده مي توان گفت که پروبيوتيک باکتو سل با دوز 300 گرم به ازاء هر تن غذا مي تواند در افزايش وزن ماهي قزل آلاي رنگين کمان موثر باشد و بهترين اثررا در بهبود فلور باکتريايي روده داشته باشد.
خوش قلب و همکاران (1391) مطالعه ايي تحت عنوان بررسي تأثير سطوح مختلف زيست يار حياتي “bactocell” در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss ) بر برخي فاکتورهاي خوني و ايمني در دوزمان مختلف انجام دادند که نتايج حاکي از اثر مثبت پروبيوتيک باکتوسل بر شاخص ايمني و شاخص هاي خوني داشته است.
شناور ماسوله و همکاران (1391) در زمينه شناسايي باکتريهاي اسيد لاکتيک روده بچه تاسماهيان ايراني (Acipenser persicus) و کارآيي آنها بر برخي فاکتورهاي رشد و ايمنوفيزيولوژي تحقيقاتي را بعمل آوردند. نتايج نشان داد که اين باکتريها از توانايي مقابله با A. hydrophila برخوردارند ، همچنين استفاده از Lactococcus lactis مي تواند در بهبود شاخص هاي رشد ، کارآيي غذا و بهداشت تاسماهي ايراني موثر باشد.
3- مواد و روش ها
3-1- مکان و زمان انجام تحقيق
اجراي اين تحقيق در کارگاه خصوصي پرورش ماهي سردابي قزل آلا اشکراب واقع در روستاي خرارود شهرستان سياهکل در استان گيلان در ماههاي ارديبهشت، خرداد و تير 92 انجام شد.
اين کارگاه در طول جغرافيايي / / 27 /2 °37 شمالي و عرض جغرافيايي/ / 53 /47 °49 شرقي واقع شده است و 189 متر بالاتر از سطح دريا قرار دارد .(شكلهاي3 -1و 3-2)
شکل (3-1) موقعيت جغرافيايي گارگاه پرورش ماهي سردابي(قزل آلا) اشکرآب سياهکل
شکل (3-2) نمايي از کارگاه پرورش ماهي سردابي اشکراب سياهکل
3-2 – مکان پرورش
در اين بررسي از 6 کانال بتوني موازي به ابعاد 3 ? 27 متر و به عمق 94 سانتي متر به کار گرفته شد و هر کانال به سه قسمت مساوي تقسيم گرديد . ابتدا کانال هاي بتوني شستشو و ضد عفوني شد و سپس آب مورد استفاده بطور يک طرفه وارد و از انتهاي کانال خارج گرديد. حجم آب ورودي تمامي کانال ها با يکديگر مساوي و بطور مداوم در جريان بود . مقدار آب ورودي در هر کانال برابر 1-1.5 ليتر در ثانيه و منبع تامين آب کانال رودخانه اشکرآب در جوار کار گاه بود .(شکل 3-3) .
شکل (3-3) نمايي از کانال هاي بتوني پرورش و تيمار و تکرارها
3-3- ذخيره سازي، سازگاري و تقسيم بچه ماهيان
ابتدا تعداد 1000 عدد بچه ماهي قزل آلاي رنگين كمان “Oncorhynchus mykiss” انتخاب و جهت سازگاري با شرايط جديد محيطي (اکسيژن، دما و pH)، به مدت دو هفته با غذاي کنسانتره متداول مورد استفاده براي تغذيه بچه ماهيان قزل آلا، تغذيه گرديدند. پس از sort بندي، 540 عدد بچه ماهي انگشت قد با ميانگين وزن كل3 الي 5/3 گرم، انتخاب و با تراکم 30 عدد به هر تکرار (90 عدد به هر تيمار) معرفي شدند. اين تحقيق در پنج گروه تيماري و يک گروه شاهد با سه تکرار صورت گرفت که شامل يک کانال بتوني (شاهد) بدون پروبيوتيک با ميانگين وزني اوليه 59/1±63/3 گرم ،يک کانال بتوني با جيره غذايي10mgپروبيوتيک پلانتاروم با ميانگين وزني اوليه
96/6±18/4گرم (تيمار1)، يک کانال بتوني با جيره غذايي 100mg پروبيوتيک پلانتاروم با ميانگين وزني اوليه 29/1±72/3 گرم (تيمار2) و يک کانال بتوني با جيره غذايي 1000mg پروبيوتيک پلانتاروم با ميانگين وزني اوليه 13/1±53/3 گرم (تيمار3) ، و يک کانال بتوني با جيره غذايي 10000mg پروبيوتيک پلانتاروم با ميانگين وزني 32/1±62/3 گرم (تيمار4) و يک کانال بتوني با جيره غذايي 100000mg در 10کيلوگرم غذا پروبيوتيک پلانتاروم با ميانگين وزني اوليه 15/1±24/3 گرم (تيمار 5) مي باشد که ميانگين وزني تيمارها فاقد اختلاف معني دار بود (05/0 P). حداکثر مقدار وزن نهايي متعلق به تيمار 2 به ميزان (15/6 ± 25/53) گرم و حداقل متعلق به تيمار 5 به ميزان (7/4 ± 38/34) گرم مي باشد(جدول4-2). تيمار شاهد با تيمارهاي 2 و 5 داراي اختلاف معني دار مي باشد(05/0 P).
جدول 4-2- ميانگين وزن نهايي (گرم) در بچه ماهيان قزل آلا در تيمارهاي مختلف
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
وزن نهايي gr bc 08/6 ± 55/44 cd 99/6± 11/50 d 15/6 ± 25/53 b 55/6 ± 01/42 bc 25/6 ± 04/45 a 7/4 ± 38/34
4-2-2- اثر بر طول نهايي (cm)
طول نهايي در تيمارهاي مختلف براساس آزمون تجزيه واريانس يکطرفه مورد بررسي قرار گرفت و در بين آنها اختلاف معني دار آماري مشاهده شد (05/0 P). حداکثر مقدار طول نهايي متعلق به تيمار 2 به ميزان (72/0 ± 34/17) سانتي مترو حداقل متعلق به تيمار 5 به ميزان (63/0 ± 41/15) سانتي متر مي باشد(جدول 4-3) . تيمار شاهد با تيمارهاي1و 2 و 5 داراي اختلاف معني دار مي باشد(05/0 P).
جدول 4-3- ميانگين طول نهايي (سانتيمتر) در بچه ماهيان قزل آلا در تيمارهاي مختلف
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
طول نهايي cm b 82/0 ± 39/16 c 82/0 ± 33/17 c 72/0 ± 34/17 b 86/0 ± 43/16 bc 99/0 ± 74/16 a 63/0 ± 41/15
4-2-3- اثر بر ضريب تبديل غذايي ( FCR)
حداكثر مقدار ضريب تبديل غذايي متعلق به تيمار5 به ميزان (07/0± 1) و حداقل متعلق به تيمار 2 به ميزان (078/0± 59/0) مي باشد. مقايسه آماري انجام گرفته با استفاده از آزمون واريانس يکطرفه و توکي بيان کننده وجود اختلاف معني دار بين تيمار 5 با ساير تيمارها در سطح اطمينان 95% مي باشد(05/0 P) (جدول 4-4). بعد از تيمار 5 بترتيب تيمارهاي 3، شاهد، 4، 1و2 بيشترين ميانگين ضربيب غذايي بدست آمد.
بررسي هاي آماري صورت گرفته عدم وجود اختلاف معني دار بين تيمارهاي 1 ، 4 و شاهد را نشان مي دهد.
جدول 4-4- ميانگين ضريب تبديل غذايي بچه ماهيان قزلآلا در تيمارهاي مختلف
شاخص
انحراف معيار ± ميانگين
شاهد تيمار1 تيمار2 تيمار3 تيمار4 تيمار5
ضريب تبديل غذايي

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *