مقاله درمورد زمان واکنش

پایان نامه  

عاملي
نام عامل
مقدار در نظر گرفته شده
واحد
آب يون زدايي شده
2000
گرم
بوتادين
250
گرم
آکريلونيتريل
129
گرم
امولسيفاير (صابون روزيني)
25
گرم
ترشيو دودسيل مرکاپتان
2
گرم
دماي واکنش
5
?C
بازدارنده
758/0
گرم
دور همزن
250
RPM
به شرح مندرج در جدول 4-5 تغيير نمودند. عامل KOH به دليل اثر کاملاً منفي بر روي درصد تبديل، در اين سري از آزمايشات حذف شد. در تمام آزمايش ها مقادير فرآيندي مورد استفاده مطابق با مقادير مندرج در جدول 4-6 انتخاب گرديدند. طراحي آزمايش انجام شده به اين روش، همراه با نتايج حاصله براي درصدهاي تبديل در زمان هاي مختلف، به همراه pH فاز آبي در جدول 4-7 ارائه شده است.
جدول ‏4-7- طراحي آزمايش انجام شده براي ارزيابي عوامل اصلي موثر در واکنش
آزمايش
CHP
SFS
FeSO4
EDTA
درصد تبديل پس از گذشت:
pH فاز آبي
2 ساعت
4 ساعت
6 ساعت
8 ساعت
NBR-FF1
1-
1-
1-
1-
25/0
16/2
16/10
79/26
321/10
NBR-FF2
1-
1-
1-
1
27/0
3/1
95/7
01/25
405/10
NBR-FF3
1-
1-
1
1-
74/0
49/0
96/5
66/21
279/10
NBR-FF4
1-
1-
1
1
31/16
11/41
56/67
63/79
160/10
NBR-FF5
1-
1
1-
1-
1/8
06/30
55/52
69/65
460/10
NBR-FF6
1-
1
1-
1
63/5
14/26
41/52
52/73
386/10
NBR-FF7
1-
1
1
1-
04/2
09/3
83/17
44/37
312/10
NBR-FF8
1-
1
1
1
97/10
46/43
04/69
29/77
170/10
NBR-FF9
1
1-
1-
1-
3/1
14/1
27/9
55/28
266/10
NBR-FF10
1
1-
1-
1
84/5
78/19
75/41
24/60
394/10
NBR-FF11
1
1-
1
1-
05/0
6/1
17/11
6/30
140/10
NBR-FF12
1
1-
1
1
07/1
3/1
63/7
27/26
323/10
NBR-FF13
1
1
1-
1-
74/15
12/39
02/63
27/76
347/10
NBR-FF14
1
1
1-
1
91/3
33/19
08/46
29/70
462/10
NBR-FF15
1
1
1
1-
76/8
72/33
62/54
99/76
386/10
NBR-FF16
1
1
1
1
76/22
62/52
55/73
44/82
363/10
4-3-1- نتايج مربوط به تعيين درصد تبديل
نتايج حاصل از اندازه گيري درصدهاي تبديل، مندرج در جدول 4-7 ، به صورت گرافيکي در شکل آورده شده است. چنانکه مشاهده مي شود طيف گسترده اي از سرعت هاي واکنش پليمريزاسيون قابل مشاهده هستند.
شکل ‏4-7- تغييرات درصد تبديل با زمان در آزمايش هاي تمام عاملي
4-3-2- آناليز داده ها
همانند طراحي آزمايش به روش غربالي، در اينجا نيز با آناليز نتايج بدست آمده، مهمترين عواملي که به طور معنيداري بر درصد تبديل اثرگذار هستند، تعيين مي شوند. يکي از مناسب ترين روش ها براي نشان دادن معني دار بودن و نيز ترتيب اهميت و ميزان تاثيرگذاري متغييرهاي مورد بررسي، استفاده از نمودارهايPareto ميباشد. نمودار Pareto حاصل از آناليز آماري براي مجموعه آزمايش هاي تمام عاملي براي درصدهاي تبديل، به ترتيب پس از گذشت 2، 4، 6 و 8 ساعت از زمان واکنش در شکلهاي 4-8 تا 4-11 نشان داده شده است.
چنانکه مشاهده مي شود، تنها اثر اصلي معني دار مربوط به غلظت سديم فرمالدهيد سولفوکسيلات است که پس از گذشت حدود 4 ساعت از زمان واکنش و با علامت مثبت ظاهر مي شود. به عبارتي با افزايش غلظت سديم فرمالدهيد سولفوکسيلات درصد تبديل، به طور معني داري افزايش پيدا مي کند.
شکل ‏4-8- نمودار Pareto حاصل از آناليز آماري درصد تبديل ها پس از گذشت 2 ساعت از زمان واکنش
شکل ‏4-9- نمودار Pareto حاصل از آناليز آماري درصد تبديل ها پس از گذشت 4 ساعت از زمان واکنش
شکل ‏4-10- نمودار Pareto حاصل از آناليز آماري درصد تبديل ها پس از گذشت 6 ساعت از زمان واکنش
شکل ‏4-11- نمودار Pareto حاصل از آناليز آماري درصد تبديل ها پس از گذشت 8 ساعت از زمان واکنش
نمودار هاي مربوط به مقادير متوسط در مجموعه آزمايش هاي تمام عاملي انجام شده، در مقاطع زماني مختلف از واکنش پليمريزاسيون، در شکل 4-12 نشان داده شده اند. چنانکه در اين نمودارها نيز مشاهده مي شود، بيشترين اثر افزايشي بر درصد تبديل مربوط به غلظت سديم فرمالدهيد سولفوکسيلات مي باشد.
شکل ‏4-12- نمودار متوسط ها براي درصد تبديل هاي 6،4،2 و 8 ساعت
در نمودار هاي Pareto نشان داده شده در شکل هاي 4-8 تا 4-11 اگر چه برهمکنش ها و يا اثرات متقابل معني داري ديده نمي شود، ولي اثر برخي از اين برهمکنش ها به مراتب بيشتر از برخي عوامل اصلي است. نمودارهاي مربوط به اين برهمکنش ها براي درصد تبديل ها پس از گذشت 8 ساعت از زمان واکنش، در شکل 4-13 نشان داده شده اند. بيشترين برهمکنش ها ميان زوج هاي EDTA-CHP ، EDTA-FES و SFS-CHP وجود دارند.

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *