مقاله درباره پژوهشگران

پایان نامه  

e
Yijk= مربوط به تيمارi ام از بلوك j امدر دوره k
µ = ميانگين کل
Ti= اثر تيمار iام
Bj = اثر بلوکj ام
eij= اشتباه‌آزمايش اصلي
RK= اثر دوره Kام
(T*R)ik= اثر متقابل تيمار و دوره
BRjk=اثر متقابل بلوك و دوره
= اشتباه فرعي eijk
فصل چهارم
نتايج و بحث
4-1- اثر تيمارهاي آزمايشي بر پارامترهاي عملکردي
4-1-1- خوراک مصرفي (جوجه / گرم خوراک مصرفي)
نتايج حاصل از مقايسه گروهي تيمارهاي آزمايشي در جدول 4-1 و تاثير جيره‌هاي آزمايشي در دورههاي مختلف پرورش بر ميانگين مصرف خوراک در جدول 4-2 آورده شده است. همانطور که در جدول 4- 2 مشاهده ميشود جيره‌هاي آزمايشي در دوره آغازين (10-1 روزگي) پرورش تأثير معنيداري بر ميزان خوراک مصرفي نداشتند (05/0P). اما از لحاظ عددي در دوره آغازين بيشترين خوراک مصرفي را تيمار سين‌بيوتيك و کمترين خوراک مصرفي را تيمار شاهد به خود اختصاص داد. نتايج اين تحقيق با مطالعات جانگ و همكاران (2007) مطابقت داشت، بطوري كه اين پژوهشگران اثر مخلوطي از روغن‌هاي فرار حاوي تيمول و كارواكرول را در دو سطح 25 و50 ميلي گرم بر كيلوگرم جيره بر مصرف خوراك مورد بررسي قرار دادند و تأثير معني داري در دوره‌پرورش (10-1 روزگي ) مشاهده نكردند[103].
در دوره رشد (28-11 روزگي) از نظر آماري بين تيمارهاي آزمايشي تفاوت معنيداري مشاهده شد (05/0‌P). بين تيمارهاي دريافت کننده سين بيوتيک و سطوح مختلف آويشن و گل گاوزبان تفاوت معني دار نبود (05/0 P). بيشترين خوراک مصرفي در اين دوره مربوط به تيمار شاهد بود که با همهي تيمارها تفاوت معنيداري داشت (05/0‌P). کمترين ميزان خوراک مصرفي در اين دوره مربوط به تيمار حاوي 5/0 درصد آويشن بودكه فقط با تيمار شاهد تفاوت معني‌داري داشت (05/0‌P). در بين تيمارهاي دريافتکننده مواد افزودني بيشترين خوراک مصرفي مربوط به تيمار حاوي 75/0 درصد آويشن بود که با ساير تيمارهاي دريافت كننده مواد افزودني تفاوت معني‌داري نداشت (05/0‌P). به نظر ميرسد مواد افزودني استفاده شده در اين آزمايش از طريق بهبود استفاده از مواد غذايي و در دسترس قرار دادن هر چه بهتر و استفاده بهينه از اين مواد موجب بهره‌وري مناسبتر جوجهها از خوراک مصرفي شدند [73]. تحقيقات مختلف نشان داد که تيمول و كارواكرول موجود در اسانس آويشن داراي خواص ضد ميکروبي و ضد باکترياي است. بنابراين در روده جوجه‌هاي گوشتي موجب حذف عوامل پاتوژن و بيماريزا مي‌شود و مقدار مواد مغذي بيشتري توسط پرنده جذب و در نتيجه با مصرف خوراک کمتري به افزايش وزن بالاتري مي‌رسد [73 و 61]. لي وهمكاران (1998)، و ويليام و لوسا (2001)، گزارش کردند كه اسانسهاي گياهي احتمالاً از طريق افزايش توليد آنزيم‌هاي هضمي و ارتقاء عملكرد كبد باعث تحريک قابليت هضم مواد مغذي مي‌شوند [117 و 191]. در دوره پاياني (42-29 روزگي) پرورش تنها تفاوت بين تيمار شاهد و 5/0 درصد آويشن با ديگر تيمارها معني‌دار بود (05/0‌P). بيشترين خوراک مصرفي در اين دوره مربوط به تيمار شاهد بود. کمترين ميزان خوراک مصرفي در اين دوره مربوط به تيمار حاوي سين بيوتيك بود که با تيمار شاهد و تيمار حاوي 5/0 درصد آويشن تفاوت معنيدار داشت (05/0‌P). بيشترين خوراک مصرفي هم در بين تيمارهاي دريافتکننده مواد افزودني مربوط به تيمار 5/0 درصد آويشن بود که با ديگر تيمار بجز تيمار شاهد تفاوت معنيداري داشت (05/0‌P).
در کل دوره پرورش (42-1 روزگي) بيشترين خوراک مصرفي مربوط به تيمار شاهد بود که با ديگر تيمارها تفاوت معنيداري داشت (05/0‌P). در بين تيمارهاي دريافت کننده مواد افزودني کمترين مقدار خوراک مصرفي متعلق به تيمارحاوي 75/0 درصد گل گاو زبان بود که با ساير تيمارها تفاوت معني‌داري نشان نداد (05/0P). در بين تيمارهاي دريافت کننده مواد افزودني تفاوت معني داري وجود نداشت (05/0P). ويليام و لوزا (2001)، گزارش کردند كه روغن هاي فرار از طريق افزايش توليد آنزيم‌هاي هضمي و ارتقاء عملكرد كبد باعث بهبود قابليت هضم مي‌شوند [191]. روغن‌هاي فرار تركيبات پيچيده‌اي هستند كه تركيب شيمياي و غلظت تركيبات مختلف آن‌ها متغير است [119]. اعمال اصلي روغن‌هاي فرار شامل كنترل پاتوژن‌ها، فعاليت ضد ميكروبي، آنتي اكسيداني، كمك به هضم از جمله تحريك فعاليت آنزيم‌هاي آندوژن، جذب نيتروژن و كنترل توليدآمونياك مي‌باشد [185]. نحوه عمل ضد ميكروبي آن‌ها شامل تداخل با غشاي سلول است كه نفوذ پذيري به کاتيون‌هايي مانند H+ و k+ را تغيير مي‌دهند [48]. گياه آويشن به دليل دارا بودن روغن‌هاي فرار مثل تيمول و كارواكرول و لينالوئول در ساختار خود، و اثرات مهم گوارشي كه اين مواد گياهي دارا مي‌باشند، امروزه به عنوان يك محرك رشد گياهي قوي در صنعت طيور جهان شناخته شده و نيز جايگزين انواع محرك‌هاي رشد شيميايي شده است [48] .
جدول 4-1 مقايسه گروهي تيمارهاي آزمايشي مربوط به خوراك مصرفي
مقايسه
درجه آزادي
ميانگين مربعات خوراک مصرفي10- 1
ميانگين مربعات خوراک مصرفي28-11
ميانگين مربعات خوراک مصرفي42-29
ميانگين مربعات خوراک مصرفي42-0
شاهد/ افزودني
1
8/8
***70/111820
***83/63623
***99/340666
سين بيوتيك/سطوح مختلف آويشن و گل گاو زبان
1
57/22
31/1015
70/12719
33/19570
***، **، و * در هر ستون به ترتيب نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح (001/0P)، (01/0P)و (5/0P) است.
جدول 4-2- اثر جيره‌هاي آزمايشي بر خوراک مصرفي (جوجه/گرم) در دوره هاي مختلف پرورش
دوره (روزگي)
تيمار
10-1
28-11
42-29
42-1
شاهد
19/152
a50/1468
a38/2259
a06/3880
سين‌بيوتيك
93/155
bb09/1271
b78/2070
c81/3497
آويشن 50/0درصد
60/153
b53 /1259
a97/2197
bc09/3611
آويشن75/0درصد
43/153
b56/1321
b56/2176
bc56/3651
گل گاو زبان 5/0درصد
60/153
b34/1302
b13/2088
c06/3544
گل گاو زبان 75/0درصد
50/152
b19/1272
b66/2072
c34/3497
SEM
59/1
570/25
840/27
888/43
CV
07/2
88/3
60/2
42/2
ميانگين هايي که در هر ستون داراي حروف غيره مشابه هستند، در سطح 5 درصد تفاوت دارند.( SEMخطاي معيار ميانگين و CV ضريب تغييرات)
4-1-2- ميانگين افزايش وزن (جوجه/گرم)
نتايج حاصل از مقايسه گروهي تيمارهاي آزمايشي و تاثير جيره‌هاي آزمايشي در دورههاي مختلف بر ميانگين افزايش وزن جوجه‌هاي گوشتي به ترتيب در جدول 4-3 و 4- 4 آورده شده است. تيمارهاي آزمايشي در دوره آغازين (10-1 روزگي) بر افزايش وزن جوجه‌هاي گوشتي تأثير معني‌داري نداشتند (05/0‌P).
در دوره 28-11 روزگي بين تيمارهاي مختلف آزمايشي تفاوت معني‌داري مشاهده شد (05/0‌P). کمترين ميانگين افزايش وزن بدن در اين دوره مربوط به تيمار 5/0 آويشن و بيشترين افزايش وزن بدن مربوط به تيمار سين بيوتيك بود که با همه ي تيمارها اختلاف معني داري داشت (05/0‌P). در مقايسات گروهي مربوط به افزايش وزن 28-11 روزگي (جدول 4-3)، تيمار سين‌بيوتيک در مقايسه با سطوح مختلف آويشن و گل‌گاوزبان در سطح آماري (001/0‌P) معني‌دار بود.
در دوره ي پرورشي 42-29 روزگي تفاوت معني داري بين جيره هاي مختلف آزمايشي بر ميانگين افزايش وزن مشاهده نشد (05/0 P). کمترين ميانگين افزايش وزن بدن در اين دوره پرورش مربوط به تيمار سين‌بيوتيك و بيشترين ميانگين افزايش وزن بدن مربوط به تيمار 5/0 درصد آويشن بود.نتايج بدست آمده از اين پژوهش با مطالعات جانگ و همكاران (2007)مطابقت داشت، ، به طوريكه اين پژوهشگران اثر مخلوطي از روغن‌هاي فرار حاوي تيمول و كارواكرول را در دو سطح 25 و50 ميلي گرم بر كيلوگرم جيره بر مصرف خوراك مورد بررسي قرار دادند و تأثير معني داري در دوره‌پرورش(35-22 روزگي ) مشاهده نكردند[103]. آنها بيان نمودند احتمالا شرايط بهداشتي مناسب باعث عدم بروز تأثير معني دار بر وزن بدن و مصرف خوراك شده است. [103].
نتايج کل دوره پرورش (42-1 روزگي) نشان داد که تيمارهاي مختلف آزمايشي تفاوت معني داري بر ميانگين افزايش وزن داشتند (05/0‌P). بيشترين ميزان افزايش وزن در كل دوره پرورش (42-1 روزگي) به تيمار حاوي سين بيوتيك تعلق داشت كه اين تيمار با همه تيمارهاي آزمايشي بجز تيمار حاوي 5/0 درصد آويشن تفاوت معني‌داري نشان نداد (05/0‌P). بعد از گروه آزمايشي سين بيوتيك بالاترين ميانگين افزايش وزن را تيمار گل گاو زبان 75/0 درصد به خود اختصاص داده بود اما از لحاظ آماري تفاوت معني‌داري بين اين دو تيمار وجود نداشت (05/0 P). نتايج اين آزمايش با نتايج آزمايش آل کاسي (2009)، مطابقت داشت او نتيجه گرفت که دز بالاي عصاره دو گياه آويشن و دارچين (200 ميليون در قسمت) نسبت به دز پايين آن‌ها (100 ميليون در قسمت) و شاهد اثر بهتري دارند، و افزايش وزن روزانه بيشتري را نشان دادند که اين بهبود ناشي از فعاليت موادي مانند كارواكرول است که باعث بازدهي بالا در استفاده از خوراک مي‌شوند و رشد را افزايش ميدهند [49]. در حقيقت كارواكرول، مصرف خوراك را از طريق تنظيم اشتها تحت تاثير قرار ميدهد [118].
فلورو پانري (2005)، مارکينکاک وهمكاران (2008)، گزارش کردند وزن جوجه‌هاي گوشتي بعد از تغذيه با عصاره‌هاي گياهي بالاتر بود [128 و 59].
تحقيق ديلاکوئيس و همکاران(2002) و لي و همکاران (2003)، نشان داد که استفاده از اسانس گياه آويشن در جيره طيور باعث افزايش وزن بدن جوجه ها شد. اين افزايش وزن بدليل فعاليت اجزاء شيميايي تيمول و کارواکرول آويشن است كه اين تركيبات اثرات مثبتي بر سيستم گوارشي دارند و همچنين باعث افزايش فعاليت ليپاز و آميلاز پانكراس و هضم پروتئين، چربي و سلولز مي‌شوند[118 و 74].گزارشات متعددي در رابطه با بهبود افزايش وزن در اثر افزودن پروبيوتيك و پري‌بيوتيك به جيره جوجه‌هاي گوشتي وجود دارد [145 و142و 174]. بنظر ميرسد سين‌بيوتيک از طريق بهبود استفاده از پروتئين، چربي، ويتامين و مواد معدني، افزايش عمل پپسين در هنگام كمبود اسيد كلريدريك، افزايش و تقويت بتاگالاكتوسيداز و تخمير لاكتوز،‌ سنتز برخي ويتامينها، متعادل نمودن اعمال و وظايف روده و بهبود حركات روده باعث تقويت و تحريك رشد و سلامتي به واسطه در دسترس قرار گرفتن آسانتر مواد مغذي ميشوند [155]. عصاره دارچين و آويشن سيستم هضم را در طيور تحريک و عملکرد کبد را بهبود و درصد آنزيمهاي هضم کننده در طيور را افزايش مي‌دهد [49]. اثرات عصارههاي گياهي ممکن است به دليل راندمان بالاتر در استفاده از خوراک باشد که در نهايت رشد را تسريع ميبخشد. شواهد حاکي بر اين است که گياهان، گونهها و عصارههاي گياهي متفاوت داراي ويژگي تحريککنندگي در هضم بوده و داراي اثرات ضدميکروبي ميباشند [128]. به نظر مي‌رسد اسانسهاي گياهي از طريق محدود کردن رشد ميکروارگانيسمهاي مضر باعث بهبود رشد و افزايش وزن مي‌شوند [160]. گزارش شده است ترکيبات عصاره گياه آويشن نظير تيمول و کارواکرول در جوجههاي گوشتي با تحريک ترشح غدد بزاقي و افزايش فعاليت آنزيمهاي پانکراس (مثل آميلاز، ليپاز، تريپسين و کيموتريپسين) و آنزيمهاي مخاط روده و تنظيم ترشح صفرا عمل هضم را بهبود ميبخشند [158]. گزارشهاي زيادي وجود دارند که نشان ميدهند مکملها يا عصاره‌هاي گياهي ميتوانند رشد را در جوجههاي گوشتي تحريک کنند [118و 72 و 96]. به نظرميرسد که افزودنيهاي گياهي با بهبود فلور

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *