مقاله درباره مصرف کننده، عوامل موثر

پایان نامه  

جوجه‌هاي گوشتي اثر دارند. مواد موثره موجود در اين گياهان از قبيل کاراکرول اثر تحريکي بر افزايش ترشحات شيرابههاي گوارشي اندام‌هايي مانند لوزالمعده و کبد دارد و ترشح کافي اين شيرابهها موجب هضم، جذب و سوخت و ساز بهتر مواد مغذي شد. اثر سودمند ترکيبات آنتي‌اکسيداني گياهان دارويي بر پرزهاي روده‌اي از طريق فعاليت آنتي‌اکسيداني بين سلولي صورت مي‌گيرد كه باعث بهبود جذب مواد مغذي در روده مي‌شود [127].
وساک و همکاران (2008)، گزارش دادند كه گياهان حاوي تعدادي از عوامل موثر زيستي مانند آلکالوئيدها، فلاونوئيدها، بيوفلاوين، گلوکوزيدها و سيلاژها هستند که در ساز و کار عمل گياهان در بدن موجودات مصرف کننده تأثيرگذار ميباشند [147]. در مطالعهاي که از 200 قسمت در ميليون اسانس دارچين وآويشن و100 قسمت در ميليون اسانس دارچين و آويشن به طور جداگانه و گروه شاهد استفاده شد، مشاهده شد که گروههاي تغذيه شده با اسانس اين گياهان بهطور معنيداري غلظت کلسترول و نسبت هتروفيل به لنفوسيت پايينتري داشتند و گلبول‌هاي سفيد خون، هماتوکريت و گلبولهاي قرمز خون در مقايسه با گروه شاهد بالاتر بود [49]. در آويشن ترکيب 5- متيل 2-1-متيل اتيل فنل خاصيت ضد باکتريايي دارد و روش عمل آنتي‌بيوتيکي عصارههاي گياهي از طريق اعمال تغييراتي در تراوايي ديوارهي سلولي ميباشد، استفاده از آويشن خشک باعث بهبود ايمني و افزايش طول روده، عمق و تعداد پرزها و در نتيجه با افزايش سطح تماس، باعث بهبود جذب مواد مغذي مي‌شود [49]. جامرز و همکاران (2005)، گزارش كردند تغذيه جوجه‌هاي گوشتي با عصارههاي گياه آويشن باعث افزايش وزن در مقايسه با گروه شاهد شد. به نظر مي‌رسد كه وجود تركيباتي مانند کاراکرول در عصاره گياه آويشن از طريق تحريک توليد و ترشح شيرابههاي گوارشي، بر هضم و جذب مواد مغذي و افزايش وزن اثر داشت [101]. هرناندز و همكاران (2004)، نشان دادند كه استفاده از عصاره آويشن و رزماري باعث رشد سريع تر، بهبود هضم روده اي، قابليت هضم نشاسته وقابليت استفاده از ماده خشك جيره هاي غذايي در جو جه هاي گوشتي مي گردد. نجفي و همكاران (2008)، نشان دادند كه استفاده از روغن اسانسي آويشن، در جيره هاي غذايي در جوجه هاي گوشتي اثرات مثبتي بر عملكرد آنها در كل دوره پرورشي ندارد[101].به اين نتيجه رسيدند كه عصاره هاي گياهي استخراجي از گياه آويشن و نعناع تعداد كل اشريشياكلي وكلستريديوم را در روده مرغ هاي تخم گذار كاهش مي دهد.اثرات آنتي بيوتيكي، ضدكوكسيديايي،ضد قارچي وضداكسيداسيوني روغن آويشن به اثبات رسيده است ] 97 [. در تحقيقي ديگر در جوجه‌هاي يک روزه نر نژاد لوهمن که جيره اي بر پايه ذرت – سويا همراه با روغن هاي فرار آويشن، زيره سياه، گشنيز، سير وپياز ( در 4 سطح 0، 20، 40 و 80 ميلي گرم بر کيلو گرم ) براي 6 هفته دريافت كردند، ميانگين افزايش وزن تحت تأثير تيمار قرار نگرفت]187 [. پونه در جيره جوجه هاي گوشتي در مقايسه با آويشن در غلظت 200 ميلي گرم بر کيلو گرم با کاهش وزن و مصرف خوراک همراه بود، اما باعث بهبود نرخ ضريب تبديل خوراک گرديد. کاوراکرول باعث افزايش راندمان مصرف خوراک و بهبود خصوصيات لاشه شد ]118 . [
2-7-9- اثر آويشن بر فراسنجه‌هاي بيوشيميايي خون
مهمترين اجزاي تشكيل دهنده عصاره آويشن شامل تانن‌ها، ساپونين‌ها، گليكوزيدها و اسانس‌ها هستند.اجزاي اصلي تشكيل دهنده اسانس آويشن تيمول، كارواكرول، پاراسيمول، لينالول وسينئول هستند.ساپونين ها مي توانند باعث كاهش سطح كلسترول شوند [183].
كارواكرول غلظت تري گليسريد هاي پلا سما را كاهش مي دهد [ 118[. عصاره آويشن درصد هماتوكريت و ميزان هموگلوبين را بهبود داد، [25 ]. استفاده از كارواكرول(از مواد موثر آويشن)باعث تحريك رشد و تكثير لاكتوباسيلوس ها مي شود . لاكتو باسيلوس نقش مهمي در بهبود فاكتور هاي خوني وكاهش ليپيد هاي سرم دارد [ 118[. براساس تحقيقات به عمل آمده، پونه کوهي، آويشن، اکليل کوهي، رازيانه، زردچوبه، گشنيز، زيره سياه و سبز و ترخون موادي به نام ترپنوييد دارند که مي توانند بر ضد رشد توده هاي مضر عمل کنند و همچنين سبب کاهش چربي بد خون گردند. گياهان و روغن هاي ضروري حاصل از اين گياهان به عنوان کاهنده کلسترول و حفاظت در مقابل سرطان حائز اهميت بسزائي هستند[16]. لي و همکاران (2003) بيان کردند که تيمول و کارواکرول داراي فعاليت ضد ميکروبي است. و همچنين گزارش کردند که تيمول و کارواکرول در غلظت هاي جيره اي 150 قسمت در ميليون (پي.پي.ام) کلسترول سرم در جوجه هاي لگهورن را کاهش مي دهد.کارواکرول موجود در جيره کاهنده تري گليسريد پلاسما مي باشد]118 .[ وجود تيمول و کارواکرول در گياهان داروئي و بالا رفتن سطح الياف خام جيره هاي غذايي در موقع استفاده از اين گياهان را دليل بر اين علت مي داند. و چون وجود الياف خام بالا، باعث افزايش دفع صفرا شده و اين کار مي تواند موجب کاهش سطح کسترول خون شود] 16.[
2-8- گل گاو زبان
گياه دارويي گل گاو زبان (Echium amoenum) از تيره Boraginaceae، دو ساله يا پايا و پوشيده از كرك‌هاي نرم و نازك يا بلند و ابريشمي است كه از برجستگي‌هاي غده مي‌رويد. ساقه اين گياه ايستاده، برگ به طور معمول داراي رگبرگ‌هاي منفرد، برگ‌هاي پاييني كشيده و داراي نيزه‌هاي دمبرگ‌دار و در انتها كند، و بالايي‌ها تخم مرغي، بدون دم برگ، در انتها نوك تيز مي باشند. گل گياه به طول 3 سانتي‌متر و پهناي 12 ميليمتر و به صورت قيفي شكل مي‌باشد كه در ماه ارديبهشت، به تعدادكم بر روي ساقه ظاهر مي‌شود و تا تير ماه رويش گل ادامه دارد [25]. گل آن داراي كاسه خشن با تقسيمات نيزه‌اي و پايا، جام بزرگ سه برابر بلندتر از كاسه، در ابتدا رنگ آن آبي مايل به ارغواني كه در حالت پلاسيدگي و خشك شدن به بنفش قرمز تغيير رنگ مي‌دهد. گلبرگ پوشيده از كرك‌هاي كم، پرچم‌ها محتوي درون جام، خامه كرك‌دار و دو شاخه مي‌باشد همچنين گل به صورت فندقه، بزرگ، نوك تيز و جوشدار مي‌باشد [31]. اين گياه در اغلب نقاط اروپا، مديترانه، آفريقاي شمالي و ايران مي‌رويد. خواص دارويي اين گياه اولين بار توسط رومي‌ها در اوايل قرن سوم ميلادي شناخته و به اروپا معرفي شد. هومر شاعر و مورخ يوناني از اين گياه به عنوان شادي آور و غم زدا نام برده است. در متون طبي قديم ايراني- اسلامي نيز به اثرات درماني اين دارو اشاره شده است كه “گياه طبع گرم دارد، گل هاي آن لطيف و بسيار مفرح است. جهت امراض سرسام، برسام، جنون، وسواس، خفقان، ماليخوليا و سرفه موثر است [ 28]. خراساني، ديگر پزشك مشهور ايراني در كتاب مخزن‌الديه، گاو زبان را به عنوان علاجي براي سرفه، گلو درد، ذات الريه، تنگي نفس و درمان طيفي از تب‌هاي بثوري كودكان معرفي كرد [17]. اين گياه در طب سنتي به عنوان آرام بخش، مدر، معرق، رقيق‌كننده خون و در درمان سرما‌ خوردگي استفاده مي‌شود. تاكنون در تحقيقات داروشناسي،اثر ضد اضطرابي و آرام بخشي، كاهش درد ناشي از التهاب و آنتي‌اكسيداني براي گاو زبان به اثبات رسيده است[ 161 و169 و 162 و 179]. گل گاو زبان داراي 5/0-3/0 درصد موسيلاژ، 15/0 درصد فلاونوئيد و 43/13 درصد آنتوسيانين و آگليكون دلفينيدين و سيانيدين و مقدار كمي آلكالوئيد از دسته پيروليزيدين است. از گذشته‌هاي دور اين گياه توسط مردم براي رفع عوارض زكام، سرما خوردگي، افزايش دهنده فشار خون،آرام بخش و معرق به صورت سنتي مورد استفاده قرار مي‌گرفت. از اين لحاظ بايد آن را يك گياه دارويي اصيل ايراني دانست [امين، 1376]. تحقيقات جديد در خصوص خواص درماني گل گاو زبان نشان داد كه اين گياه باعث افزايش توان سيستم ايمني بدن شد [51] و داراي موادي مانند پيرو ليزيدين،كينون و كينوفوران مي‌باشد كه داراي اثر ضد ميكروبي و ضد عفوني كنندگي مي‌باشند [64]. عصاره گل گاو زبان داراي خاصيت ضد التهابي و ضد افسردگي نيز مي‌باشد [165].
جدول 2-3- ترکيبات شيميايي و موثره گل‌گاو زبان [42 و 94]
ترکيب
مقدار
موسيلاژ (درصد)
5/0-3/0
فلاونوئيد (درصد)
15/0
آنتوسيانين، آگليكون دلفينيدين، سيانيدين و كينون (درصد)
43/13
پروتئين خام (درصد)
50/11
چربي خام (درصد)
50/3
اسيدهاي چرب (درصد از چربي خام)
1/9
اسيد آلفا لينولئيک (درصد از کل اسيدهاي چرب)
55
اسيد گاما لينولئيک (درصد از کل اسيدهاي چرب)
4
اسيد ساليسيليک (درصد از کل اسيدهاي چرب)
2/2-5/1
رطوبت (درصد)
9
پتاسيم (قسمت در ميليون)
46
فسفر (قسمت در ميليون)
32
سديم (قسمت در ميليون)
115
کلسيم (قسمت در ميليون)
4
منيزيم (قسمت در ميليون)
8/1
گل گاو زبان فاقد هر گونه آلكالوئيد و تانن است اما داراي 96/1 درصد تركيبات فنليك، 9/0 درصد املاح شامل پتاسيم، فسفر، سديم، كلسيم و منيزيم به ترتيب 46، 32، 115، 4 و 8/1 قسمت در ميليون و 35/0 درصد نيتروژن و 58/0 درصد چربي است. قند موجود در آن منوساكاريدهايي مانند كتوهگزوز و پنتوز مي‌باشد [42]. با توجه به روند رو به افزايش مصرف داخلي و همچنين صادرات و جلوگيري از نابودي گياه گل گاو زبان به دليل برداشت بي‌رويه و غيراصولي، افزايش سطح زير كشت اين گياه ضروري به نظر مي‌رسد. از مزيت‌هاي كشت اين گياه، چند ساله بودن، امكان كشت در زير اشكوب باغ‌هاي ميوه، سازگاري بالا به انواع خاك و اقليم و همچنين رشد نامحدود (طولاني بودن دوره گلدهي در صورت وجود رطوبت و دماي مناسب) مي‌باشد [5].
2-8-1- سازگاري و مناطق پراكنش
خانواده گل‌گاو زبان يكي از بزرگترين خانواده‌هاي گياهي، بالغ بر 100 جنس و 200 گونه مختلف مي‌باشد كه در مناطق معتدل و گرمسيري دنيا پراكندگي دارند. گل‌گاو زبان ايراني از جمله گياهان اين خانواده است كه تا ارتفاع 2500 متري از سطح دريا در مناطق مختلف كشور ايران مي‌رويد [36]. جنسEchium در ايران داراي چهار گونه شاملE. amoenum ، E. russicum، E .italicum و E. khuzistanicum مي‌باشد. از بين اين گونه‌ها، گونه E. amoenum در ايران به صورت زراعي كشت مي‌شود و مصرف دارويي دارد [2].
2-8-2- تركيبات شيميايي گياه
در يك مطالعه الگوي اسيدهاي چرب روغن در اندام‌هاي مختلف 49 گونه مطرح به عنوان منابع اسيد چرب گاما‌لينولنيك در منطقه ارونس اسپانيا انجام شد. بالاترين ميزان گاما و آلفا لينو لنيك به ترتيب مربوط به گياهMyosotis nemorosa (25/20 درصد) و Echium boissieri (14/4 درصد) از خانواده گل‌گاو زبان بود [94] .گياهان خانواده گل‌گاو زبان منابع غني از اسيدهاي چرب گاما و آلفا لينو لنيك مي‌باشند.
فصل سوم
مواد و روش‌ها
3-1- مکان آزمايش
اين آزمايش در سالن تحقيقاتي پرورش جوجه گوشتي گروه علوم دامي دانشکده کشاورزي دانشگاه ايلام انجام شد. سالن داراي ابعاد 5 × 7 متر و ارتفاع سقف 3 متر،کف سالن موزاييک و ديوار‌ها و سقف سالن سيماني بود. تعداد 6 قفس، هر قفس داراي 4 طبقه به منظور پرورش جوجه‌ها استفاده شد. ابعاد قفس‌ها شامل طول، عرض و ارتفاع به ترتيب 95، 65 و 35 سانتي‌متر بود. کف هر قفس داراي يک شبکه توري متحرک با فاصله 5 سانتي‌متر از زير هر توري که يک سيني فلزي متحرک به منظورتخليه فضولات در طي دوره آزمايش قرار داشت، بود. کف سيني‌ها جهت پاک کردن سريع و آسان با روزنامه پوشانده شد.
3-2- آماده سازي سالن
در ابتداي کار تمام وسايل داخل سالن شامل قفس‌ها، دانخوري‌ها، آبخوري‌ها، سيني‌ها و توري‌ها به بيرون سالن منتقل و با مايع پاک کننده و

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *