مقاله درباره بهبود عملکرد، مصرف کننده، روم باستان

پایان نامه  

ماندگاري وجايگزيني مكمل‌هاي غذايي ميكروبي زنده در مجراي دستگاه گوارش از طريق تحريك رشد و يا توسط رها‌سازي يك يا تعداد محدودي از باكتري‌ها بر سلامت ميزبان تأثير مي‌گذارند و از اين طريق به رفاه ميزبان كمك مي‌كنند [145].
پروبيوتيك و پري‌بيوتيک علاوه بر فعاليت ضد ميكروبي داراي مزاياي ديگر از قبيل ‌افزايش جذب مواد معدني، افزايش سرعت تبديل پپسينوژن به پپسين در اثر كاهش اسيديته دستگاه گوارش، كمك به فعاليت بهتر آنزيم‌هاي گوارشي، افزايش ترشح پانكراس، كاهش توليد آمونياك و ساير متابوليت‌هاي ميكروبي و افزايش قابليت هضم و جذب پروتئين و انرژي به واسطه كاهش رقابت ميكروبي با ميزبان براي ‌مواد غذايي مي‌باشند [53].
مهمترين اثر سين‌بيوتيک اين است که تعداد باكتري‌هاي پروبيوتيک‌ در طول نگهداري ماده غذايي و نيز در عبور از قسمت‌هاي مختلف دستگاه گوارش در حد بالايي حفظ مي‌شوند. پري‌بيوتيک به کار رفته در ترکيب غذاهاي سين‌بيوتيک در روده انسان هم تعداد پروبيوتيک‌هاي غذا را افزايش مي‌دهد و هم جمعيت پروبيوتيک‌هاي ساکن در روده را افزايش مي‌دهد. در غذاهاي سينبيوتيک لبني عرضه شده در بازارهاي اروپا و ژاپن، از لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس، لاکتوباسيلوس کازئي، بيفيدوباکتريوم انيماليس، بيفيدوباکتريوم بيفيدوم، بيفيدوباکتريوم بروي، بيفيدوباکتريوم اينفانتيس و بيفيدوباکتريوم لانگوم به عنوان پروبيوتيک و از فروکتواليگوساکاريد، گالاکتواليگوساکاريد، لاکتولوز، اينولين و نشاسته مقاوم به عنوان پري‌بيوتيک استفاده شده است. به طور کلي هزينه تمام شده براي توليد محصولات سين بيوتيک از بقيه محصولات اندکي بالاتر است. به همين دليل، دانشمندان در صددند تا از پروبيوتيک‌هايي که قادر به توليد پري بيوتيک‌ها در مرحله تخمير ماده غذايي باشند، استفاده کنند [68 و 71 ].
2-5-4-1- اثر سين‌بيوتيک بر عملکرد طيور
پيراي و همکاران (2007)، گزارش کردند که استفاده توأم از پري‌بيوتيک‌ها و پروبيوتيک‌ها باعث بهبود در عملکرد رشد جوجه‌هاي گوشتي شد [157]. سين بيوتيک در جلوگيري و درمان آلودگي‌هاي روده‌اي و اسهال موثر مي‌باشد و بيماري‌هاي التهابي روده که از عوامل سرطان راست روده-کولون مي باشد را کاهش مي‌دهند [62]. سين‌بيوتيک‌ها مي‌توانند باعث بهبود زيست فراهمي ميکروارگانيسم‌هاي پروبيوتيکي شوند از طرفي باعث مي‌شوند پروبيوتيک‌ها از پري‌بيوتيک‌ها به عنوان سوبسترا براي تخمير استفاده کنند [57]. استفاده از ترکيب پروبيوتيک و پري‌بيوتيک در جيره جوجه‌هاي گوشتي در بيشتر آزمايش‌ها باعث افزايش مصرف خوراک و به دنبال آن بهبود عملکرد رشد شد [134 و 111]. استفاده بهينه از مواد افزودني از طريق بهبود در هضم، جذب، ابقاي مواد مغذي و در دسترس قرار دادن هر چه بهتر اين مواد، باعث بهبود راندمان مصرف خوراک مي‌شوند. پروبيوتيك و پري‌بيوتيك از طريق بهبود تعادل ميکروبي روده و افزايش فعاليت آنزيم‌هاي گوارشي باعث افزايش قابليت دسترسي مواد مغذي غير قابل هضم و تغييرات مفيد در متابوليسم مواد خوراكي و در نتيجه بهبود راندمان خوراک مصرفي مي‌شوند [44]. گزارشات متعددي در رابطه با بهبود افزايش وزن در اثر افزودن پروبيوتيك و پري‌بيوتيك به جيره جوجه‌هاي گوشتي وجود دارد [ 145 و 142]. اين مواد افزودني از طريق بهبود استفاده از پروتئين، چربي، ويتامين و مواد معدني، افزايش عمل پپسين در هنگام كمبود اسيدكلريدريك، افزايش و تقويت بتا-گالاكتوسيداز و تخمير لاكتوز، سنتز برخي ويتامين‌ها، متعادل نمودن اعمال و وظايف روده و بهبود حركات روده، باعث تقويت و تحريك رشد و سلامت پرنده به دليل تسهيل در دسترس قرار گرفتن مواد مغذي مي‌شوند [174]. باكتري‌هاي اسيد لاكتيك هضم پروتئين‌ها را از راه‌هاي مختلف افزايش مي‌دهند براي مثال زماني كه اسيديته معده، تا حدي پايين باشدكه عمل پپسين با مشكل مواجه شود، اسيد لاكتيك توليد شده در اثر تخمير قندها مي‌تواند شرايط مطلوب را پديد آورد. علاوه بر اين، آنزيم‌هاي هضم كننده پروتئين با باكتري‌هاي اسيد لاكتيك به هيدروليز و هضم پروتئين‌ها كمك مي‌كنند [155و47]. پروبيوتيك و پري‌بيوتيك با افزايش ارتفاع پرزها، افزايش عمق کريپت، نازک شدن اپيتليوم و کاهش سلول‌هاي جامي روده جذب مواد مغذي را تقويت و هزينه‌هاي متابوليکي سيستم روده‌اي- معده‌اي را کاهش مي‌دهد. اين کاهش در هزينه‌هاي انرژي مي تواند صرف اهداف توليدي مانند رشد شود [65].
عشايريزاده و همکاران (2009) کاهش ميزان مصرف خوراک و افزايش درصد وزن نسبي قلب و بورس را در جوجه‌هاي گوشتي سويه راس 308 مصرف کننده مخلوط پروبيوتيک و پريبيوتيک به عنوان سينبيوتيک را گزارش نمودند [164].
2-5-4-2- اثر سين‌بيوتيک بر بيوشيمي خون
زارعي و همكاران (2009)، گزارش کردند كه استفاده از وعده‌هاي غذايي با و بدون مكمل سين‌بيوتيك اثر منفي بر تعداد تمايز دهنده سلول‌هاي سفيد خون و پارامترهاي شيميايي خون در مرغ‌هاي تخمگذار نداشت [194 و 78]. طبق گزارش آواد و همکاران (2008)، سين‌بيوتيك مي تواند منجر به جذب بهتر گلوكز در طيور شود [78 و 54] ليونگ و شاه (2006)، گزارش کردند كه استفاده از سين‌بيوتيك در جوجه‌هاي گوشتي غلظت اسيدهاي آلي را تنظيم و سطح كلسترول پلاسما را پايين آورد به طوري كه مصرف بالاي سين بيوتيك غلظت ليپوپروتئين‌هاي با چگالي پايين را به پايين‌ترين حد کاهش داد [76].
عشايريزاده و همکاران(2009)، کاهش غلظت کلسترول سرم را در جوجههاي گوشتي سويه راس 308 مصرف کننده مخلوط پروبيوتيک و پريبيوتيک به عنوان سينبيوتيک را گزارش نمودند [164]. سين‌بيوتيک بايومين‌ايمبو ميتواند با ايجاد و تقويت لاکتو باسيلوسهاي دستگاه گوارش موجب کاهش راندمان اسيدهاي صفراوي در شيرابه هضمي ميگردند که به نو به خود باعث کاهش قابليت هضم چربي گشته ودر نتيجه آن غلظت فراسنجههايي ليپدي خون (مانند تري گليسريد) کاهش مي يابد [124 و 138]
2-6- گياهان داروئي
قدمت شناخت خواص دارويي گياهان، شايد بيرون از حافظه تاريخ باشد. يكي از دلايل مهم اين قدمت ،حضور باورهاي ريشه‌دار مردم سرزمين‌هاي مختلف در خصوص استفاده از گياهان دارويي است. براي مثال اين باور كه “هيچ دردي نيست كه با گياهان درمان نشود”. سابقه طولاني استفاده از گياهان معطر در مصر و استفاده از برگ بو در روم باستان گواه اين ادعاست [7]. اما با گذشت زمان استفاده از گياهان دارويي جنبه علمي به خود گرفت تا جايي که از گياهان دارويي به عنوان افزودني‌هاي خوراکي در تغذيه انسان استفاده شد. امروزه در مجامع علمي، برخورد با موضوع گياهان دارويي اغلب به اين صورت نيست كه اين گياهان جمع‌آوري ودر بسته بندي‌هاي تميز و مرتب به مصارف دارويي برسند، بلكه با مسئله چنين برخورد مي‌شود كه با حفظ استعدادهاي اصيل ژنتيكي آن‌ها، پس از غني شدن از ماده موثره دارويي مورد نظر، تحت راهبردهاي خاص زراعي، در فرآيند استخراج و فرمولاسيون آن ماده موثره قرار مي‌گيرد و سرانجام دارو پس از فرآوري و آماده سازي‌هاي لازم به مصرف عمومي مي‌رسد. گياهان داروي گياهاني هستند كه يك يا برخي از اندام‌هاي آنها حاوي ماده موثره است. اين ماده كه كمتر از يك درصد وزن خشك گياه را تشكيل مي‌دهد، داراي خواص دارويي موثر بر موجودات زنده است. همچنين كاشت، داشت و برداشت اين گياه به منظور استفاده از ماده موثره آن‌ها انجام مي‌گيرد [29]. گياهان دارويي حاوي مواد موثره، در مقايسه با عموم گياهان كه به طور عام و روزمره مورد استفاده انسانند، در موارد خاص قابل استفاده‌اند. به هر حال همان گونه كه بسياري از متخصصان اين رشته نيز معترفند، بايستي اساساّ بيماران را بسوي مصرف گياهان دارويي سوق داد. بسياري از كشورهاي آسيايي و اروپايي به خصوص كشورهايي كه زمينه اين علم در آن‌ها از سابقه بيشتري برخوردار است تحقيقات وسيع و دامنه‌داري را در اين راستا شروع كرده‌اند. طي ساليان متمادي، داروهاي طبيعي به خصوص گياهان دارويي حتي در برخي موارد تنها راه درمان محسوب مي‌شوند. حفظ سلامتي و تلاش براي درمان سريع بيماي‌ها از جمله دغدغه‌هاي جوامع بشري بوده و در اين زمينه هر ساله چند صد ميليارد دلار در كل جهان هزينه مي‌شود. گياهان دارويي در طول تاريخ توانسته‌اند جايگاه خود را در زندگي انسان به عنوان گياهان شفا بخش و درمان‌گر باز كنند. امروزه با توجه به گسترش فرهنگ حفظ سلامت در ميان اقشار مختلف مردم استفاده از گياهان دارويي به صورت گوناگون مانند تازه و خشك، قرص و كپسول، اسانس و عرقيات، دمنوش و جوشانده متداول شده و گردش مالي 50 مليارد دلار را در سال 2006 را به خود اختصاص داده است [7]. گياهان، منبع با ارزشي از محصولات طبيعي براي حفظ سلامت انسان، به ويژه در دهه اخيربود ه‌اند [144]. در مجموع بسياري از عصاره‌هاي طبيعي گياهي بستري براي طب جديد فراهم آورده‌اند [109]. امروزه نزديک به نيمي از داروهاي توليد شده در آمريکا از گياهان منشا گرفته‌اند. به طوري که نزديک به 40 درصد نسخه‌هاي پزشکان شامل داروهاي با منشأ گياهي در کشورهاي توسعه يافته مي‌باشد [83]. گياهان دارويي نه تنها به طور گسترده در طب، بلكه در صنايع غذايي، عطر سازي و دندان پزشكي نيز به صورت‌هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفته‌اند علاوه بر اين در صنعت تغذيه حيوانات نيز به علت محدوديت استفاده از دامنه وسيع آنتي‌بيوتيك‌هاي محرك رشد، گياهان و عصاره‌هاي آن‌ها نقش مهمي را بازي مي‌کنند [109].
گياهان دارويي به دليل داشتن خواص آنتي‌اكسيداني و ضد ميكروبي و طببيعي بودن آن‌ها به نظر مي‌رسد كه جايگزين مناسبي براي آنتي بيوتيك‌ها باشند به طوري كه اخيراّ بررسي اثر گياهان دارويي به عنوان افزودني‌هاي جديد و جايگزين بر عملكرد طيور هدف بسياري از تحقيقات بوده است [17]. اضافه کردن هر نوع افزودني به جيره طيور در جهت بهبود عملکرد و تأمين سلامت مي‌باشد. تأمين سلامت طيور از يک سو باعث افزايش راندمان مي‌شود که سود اقتصادي بيشتري را در پي دارد و از سوي ديگر مي‌تواند تضمين کننده سلامت مصرف کننده باشد. اين امر در ابتدا براي پيشگيري از بيماري‌ها و ايجاد سلامتي و همچنين براي تحريک رشد از انواع آنتي‌بيوتيک‌ها استفاده مي‌شد. افزايش مقاومت پرندگان عليه بيماري‌هاي مختلف باعث کاهش مرگ و مير و در نتيجه کاهش زيان‌هاي اقتصادي در صنعت طيور مي‌شود. در سال هاي اخير استفاده از مواد افزودني با منشاء گياهي به عنوان جايگزين آنتي‌بيوتيک‌ها در صنعت پرورش طيور رو به افزايش است [79]. اسانس‌ها با منشاء گياهي جزئي از افزودني‌هاي خوراکي هستند که در حال حاضر در تغذيه طيور مورد توجه است. اسانس‌هاي گياهي فعاليت دستگاه‌هاي مختلف بدن طيور را افزايش و باعث بهبود عملکرد مي‌شوند. بنابراين اسانس‌هاي گياهي موجود در جيره مي‌توانند به عنوان جايگزيني براي آنتي‌بيوتيک‌ها استفاده شوند. همچنين آنتي‌بيوتيک‌ها و عصاره‌هاي گياهي مي‌توانند کنترل‌کننده و يا محدود‌کننده رشد و کلني‌سازي گونه‌هاي پاتوژن و غير پاتوژن زيادي از باکتري‌ها در قسمت انتهايي دستگاه گوارش باشند [97]. توليد جوجههاي گوشتي امروزه به صورت اختصاصي انجام ميشود و تمركز بر روي پرندگان با كارآيي بالا مي‌باشد. فاكتورهاي اصلي در توليد موفق جوجه‌هاي گوشتي با پتانسيل ژنتيكي بالا، تنها سلامت و مواد غذايي متعادل ميباشد و از طرفي ديگر تقاضا براي توليد گوشت و تخم مرغ با كيفيت بالا و مناسب و قيمت پايين بدون وابستگي به آنتي بيوتيك‌ها و ساير مواد دارويي در آب و غذاي جوجه‌ها بالا مي‌باشد [133]. از اين رو بهرهبرداري از افزايش دهندههاي رشد را ميتوان با استفاده از گياهان دارويي بهتر كرد كه اثر مثبتي بر راندمان خوراك، افزايش

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *