مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود: پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

  • مدل سازی تیر بتنی

3-2-1-     مدل سازي آسیب

در نرم افزار آباکوس برای در نظر گرفتن خرابی مصالح سه نوع ترک خوردگی قابل مدل سازی است که باید در بخش خواص مصالح تعریف شود:

  • مدل ترک خوردگی موضعی بتن[1]
  • مدل ترک خوردگی ترد بتن[2]
  • مدل خرابی پلاستیک بتن[3]

نرم افزار در مدل خرابی پلاستیک دو فرض اصلی در مکانیزم گسیختگی در نظر می گیرد؛ ترک خوردگی کششی و خردشدگی و در مدل استاندارد و در مدل صریح، هر دو امکان مدل سازي آسیب و خرابی تدریجی را در لایه هاي چسبنده فراهم می آورند که این واکنش برحسب کشش  جدایی تعریف می گردد. در تحلیل نوع صریح امکان مدل سازي آسیب و تخریب تدریجی براي عناصر چسبنده با مواد معمولی و متعارف فراهم شده است. آسیب واکنش کشش  جدایی در چارچوب عمومی مشابهی که براي مواد متعارف و معمولی نیز بکار می روند، تعریف می گردد. این چارچوب عمومی امکان ترکیب مکانیسم هاي متعدد آسیب که همزمان بر روي یک ماده عمل می کنند را فراهم می آورد. هر مکانیسم تخریب، از 3 بخش تشکیل می گردد: معیار خسارت اولیه، قانون افزایش خسارت (رشد آسیب) و تفکیک (حذف) عناصر در صورت آسیب کامل. در حالی که این چارچوب کلی براي واکنش کشش جدایی و مواد متعارف نیز مشابه است، بسیاري از جزئیات در رابطه با چگونگی تعریف مواد مختلف متفاوت می باشند. جزئیات مدل سازي خسارت در واکنش کشش  جدایی در زیر ارائه شده اند. واکنش اولیه عنصر چسبنده همانطورکه در بالا شرح داده شده خطی می باشد. به هرحال، هنگامی که معیار خسارت اولیه مشاهده گردد، آسیب دیدگی مواد مطابق با قانون تکامل آسیب (خسارت) که براي کاربر تعریف شده است، به وقوع می پیوندد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح دارای بازشو تقویت شده با FRP توسط نرم افزار اجزاء محدود

Author: 92