صبر چیست؟؟

پایان نامه  
حسین­ثابت (1387) در پژوهشی که تحت عنوان اثربخشی آموزش صبر بر اضطراب، افسردگی و شادکامی انجام داد، با این نتیجه رسید که آموزش صبر منجر به کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش شادکامی می­شود.

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

در مطالعه­ای که توسط خرمایی (1388) انجام شد پنج مؤلفه برای صبر مشخص گردید و پرسشنامه­ای نیز برای سنجش مؤلفه­های صبر طراحی گردید.

Author: 92