سازش و داوری در امور حسبی

پایان نامه  

1) پروتکل مربوط به شرط داوری 1932 ژنو.

2) عهدنامه ژنو در خصوص اجرای آرای داوری خارجی، 1927

3) عهدنامه مونته ویدئو مربوط به آیین دادرسی بین المللی، 1940

4) مقرّرات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس، 1955

5) عهدنامه نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، 1958

6) عهدنامه اروپایی در خصوص داوری تجاری بین المللی، 1961

7) مقرّرات مربوط به اجرای کنوانسیون اروپایی در داوری تجاری بین المللی 1962 پاریس.

8) کنوانسیون رفع اختلافات مربوط به سرمایه گذاری های بین دولت ها و اتباع دول دیگر 1965 واشنگتن.

9) کنوانسیون اروپایی حاوی قانون یکنواخت در مورد داوری استراسبورگ، 1966

10) مقرّرات داوری تجاری بین المللی و اصول سازش کمیسیون سازمان ملل متحد برای آسیا و خاور دور 1966.

11) قواعد داوری آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل) موضوع قطعنامه شماره 98/31 مصوب دسامبر 1976، آذرماه 1355 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

قواعد داوری آنسیترال

آنسیترال هر چند تسهیلات داوری را فراهم نمی آورد، امّا متکبر تدابیر متعدّدی بوده که کمک قابل توجهی به یکنواخت کردن حقوق داوری بین المللی کرده اند.[3] قواعد آنسیترال بر اساس اصول و آثر مهم رویه داوری بین المللی تدوین یافته و شامل همه مراحل داوری از موافقت نامه داوریتا شناسایی و اجرای احکام داوری می باشد، این قواعد هیچگونه قدرت قانونی و ضمانت اجرایی در هیچ یک از کشورها ندارد بلکه صرفاً توسط طرفهای قرارداد انتخاب می شود و بین آنها لازم الاجراء است. مشخصه اصلی قواعد داوری آنسیترال این است که مبنای این قواعد معمولاً داوری با بن بست مواجه نمی شود.

قواعد داوری آی سی سی

نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی (آی سی سی) مهمترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر بوده و همواره در عرصه داوری بین المللی پیشتاز و اثر گذار و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی داشته است. قواعد داوری اتاق و آراء صادره از اتاق، از مهمترین منابع حقوقی در زمینه داوری بین المللی از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین المللی به شمار می رود.[4]

اتاق بازرگانی بین المللی توسط عده ای از بازرگانان و تجار بخش خصوصی بعد از جنگ جهانی اول تأسیس شد. اتاق بزرگترین سازمان غیر دولتی در بخش خصوصی اقتصادی بود و در صحنه بازرگانی بین المللی نقش مهمی داشته است، اتاق در سال 1919 م، در پاریس تشکیل و در واقع انجمنی متشکل از اتاق های بازرگانی ملی است،[5]اداره اتاق به موجب اساسنامه که در سال 1919 به تصویب شورای جهانی اتاق رسید اداره می شود، شورا در واقع مجمع عمومی اتاق می باشد، دیوان داوری بین المللی مرکب از 65 عضو از 55 کشور جهان می باشد.[6] دیوان در عمل در کمیته ها یا کمیسیون های کوچکتری که ممکن است سه عضو داشته باشد فعالیت می کنند، دیوان داوری وظیفه مدیریت داوری را داشته و داوری در دعوا را به داوران می سپارد.[7] بعضی از کمیسیون های تشکیل شده در اتاق، عبارتند از: 1- بانکداری 2- خدمات مالی 3- داوری بین المللی و … .[8]

[1]- اسدی نژاد، سید محمد،پیشین، ص 48.

[2]- مسعود طارم سری، حقوق بازرگانی بین المللی، پیشین، ص 214.

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

[3]- کلایو، ام، اشمیتوف، حقوق تجارت بین الملل، ج 2، ترجمه بهروز اخلاقی، چاپ اول، تهران، نشر سمت، 178، ص 1025.

[4]- محبی، محسن ، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، مجله دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 24، س 1378، ص 29-104. و بانک اطلاعات مقالات حقوقی، علی مکرم، س 1382.

[5]- محبی، محسن ، امتیازات داوری از حیث اجرای رأی داوری، داوری نامه 1، تهران، انتشارات برگه داوری، 1383، ص 145.

[6]- همان، ص 145. شورای جهانی متشکل از هیأت نمایندگان بخش خصوصی در کشورهای مختلف است که از طریق کمیته ملی در هر کشور معرفی می شوند.

[7]- همان، 146.

[8]- برای مطالعه رجوع کنید به، محبی، محسن ، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، مجله دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ش 24، س 1378، ص 29-104 .

Author: 92