دانلود پایان نامه عمران درباره بررسی پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

تکه هایی از متن :

1-12 روش استاتيكي افزايشي غير خطي

در اين روش براي محاسبه ضريب رفتار از تحليل استاتيكی افزايشي غير خطي استفاده مي شود. تحليل اساتيكي افزايشي غير خطي يك شيوه ي متداول و مطلوب جهت ارزيابي رفتار لرزه­اي سازه­هاي مختلف مي­باشد. در طي اين تحليل فرض مي شود كه يك مود ارتعاشي بر رفتار كل سازه حاكم بوده و شكل اين مود در طول تاريخچه زماني ثابت مي ماند. اما انتظار مي رود كه اين آناليز اطلاعاتي درباره ي بسياري از خصوصيات پاسخ فراهم كند كه آناليز هاي خطي استاتيكي يا ديناميكي قادر به دست آوردن آنها نباشد. براي نمونه پاره اي از اين موارد در ذيل ارائه مي شود [12].

1.تخمين تغيير شكل در اعضايي كه به طور غير الاستيك تغيير شكل دهند تا انرژي اعمالي زمين لرزه را تلف كنند.

2.پيامد هاي از بين رفتن مقاومت اعضا در رفتار سيستم.

3.شناسايي نواحي بحراني كه تغيير شكل زياد براي آنها پيش بيني مي شود.

4.شناسايي ناپيوستگي منحني در پلان يا ارتفاع.

لازم به تاكيد است كه آناليز استاتيكي افزايشي غير خطي داراي طبيعت تقريبي و يك آناليز استاتيكي است بنابراين چنين آناليز نمي تواند با درجه بالايي از دقت بيانگر پديده ديناميكي باشد. بعلاوه شايد قادر به نمايش تمام مودهاي انهدام در سازه نباشد. ليكن تحت شرايطي مي توان با استفاده از آناليزهاي استاتيكي افزايشي غيرخطي به تقريب هاي بسيار خوبي از رفتار و نيازهاي سازه اي دست يافت. از مهمترين عوامل در دقت اين آناليز مي توان به تعيين تغيير مكان هدف و الگوي بار جانبي اشاره كرد. كه به توضيح اين دو عامل مي پردازيم [12].

1-12-1تغييرمكان هدف

تغييرمكان هدف عبارت اند از، تغييرمكان مورد انتظارگره كنترل سازه (معمولاً مركز ثقل بام) تحت زمين لرزه سطح طراحي مي باشد. در اين نقطه ظرفيت سازه به تقاضاي زلزله طرح معادل مي­شود. تخمين دقيق اين مقدار اين نقطه تاثير قابل توجهي بر پيش بيني­هاي حاصل از آناليز استاتيكي افزايشي غيرخطي خواهد داشت. بر اساس روش آناليز استاتيكي افزايشي غيرخطي حداكثر تغييرمكان سيستم چند درجه آزادي (با فرض غالب بودن مورد اول) بدون توجه به اثرات مودهاي بالاتر كنترل مي شود. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه براي سازه هايي كه پريود اول آنها نسبتا كم است، اين فرض مناسب مي باشد. اما اين فرض در محدوده­ي پريودهاي بزرگ نمي­تواند قابل توصيه باشد و تغييرمكاني كه با استفاده از روش­هاي غيرخطي استاتيكي بدست مي ايد براي مواردي نظير كاهش سختي و افت مقاومت اصلاح مي گردند. روش هاي مختلفي براي تعيين نقطه ي هدف وجود دارد كه از جمله ي آنها مي توان به آناليز تاريخچه ي زماني غيرخطي ارتجاعي و استفاده از روش ضرايب جابجايي اشاره كرد. آيين نامه هاي مختلف نيز توصيه هايي در اين رابطه داشته اند و ضوابطي را براي تغييرمكان نقطه ي هدف ارائه نموده اند. در اين پايان نامه از روش آيين نامه FEMA 360 استفاده شده است كه در ذيل به توضيح اين روش مي پردازيم.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

Author: 92