دانلود پایان نامه ارشد عمران بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- اهداف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3- ترتیب پایان­نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

 

فصل دوم: پیشینه­ی تحقیق

2-1- تحکیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

2-2- خزش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

 

فصل سوم: مبانی نظری پژوهش

3-1- تحکیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

3-2- تغییرات حجم خاک  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

3-3- عوامل مؤثر در تغییر حجم خاک  ………………………………………………………………………………………………………………… 29

3-3-1- عکس­العمل فیزیکی بین ذرات  ………………………………………………………………………………………………………………. 29

3-3-2- عکس­العمل فیزیکیوشیمیایی بین ذرات …………………………………………………………………………………………………… 30

3-3-3- محیط شیمیایی و دارای مواد آلی  …………………………………………………………………………………………………………… 30

3-3-4- خواص معدنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-3-5- بافت و ساختار ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-3-6- تاریخچه­ی تنش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

3-3-7- دما ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-3-8- تغییرات شیمیایی آب حفره­ای …………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-3-9- دست­خوردگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3-3-10- تأثیر دوام بار  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-3-11- نسبت افزایش بار  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-4- بررسی روابط تنش-کرنش …………………………………………………………………………………………………………………………. 40

3-4-1- خط حالت بحرانی خاک (معادله ترزاقی)  ………………………………………………………………………………………………… 40

3-5- مقاومت برشی خاک­ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………  41

3-5-1- معرفی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  41

3-5-2- اهمیت  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  46

3-5-3- عبارت­های کلیدی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

3-5-4- پاسخ خاک در برابر نیروهای برشی  ………………………………………………………………………………………………………… 48

3-5-4-1- تأثیر افزایش تنش مؤثر قائم  ……………………………………………………………………………………………………………… 50

3-5-4-2- تأثیر نسبت پیش­تحکیمی  …………………………………………………………………………………………………………………. 51

3-5-4-3- تأثیر زهکشی فشار آب منفذی  ………………………………………………………………………………………………………….. 52

3-5-4-4- تأثیر چسبندگی  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

3-6- نمودار گسیختگی موهر و معادله­ی گسیختگی کلمب  …………………………………………………………………………………… 55

3-7- آزمایش برش مستقیم  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

3-8- خزش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

3-8-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

3-8-2- مبانی نظری  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

3-8-3- آزمایش خزش در خاک  ………………………………………………………………………………………………………………………… 66

3-8-4- آزمایش خزش با دستگاه برش مستقیم  …………………………………………………………………………………………………… 69

3-9- الگوهای رفتاری تابع زمان مصالح  ……………………………………………………………………………………………………………… 75

3-9-1- الگوهای رفتاری ساده­ی مصالح  …………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-9-1-1- الگوی یک فنر  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

3-9-1-2- الگوی یک لغزنده  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 76

3-9-1-3- الگوی تغییرشکل زمانی (میراگر)  ……………………………………………………………………………………………………….. 77

3-9-2- الگوی رفتاری کشسان-خمیری کامل  ……………………………………………………………………………………………………. 78

3-9-3- الگوی رفتاری کشسان- خمیری  ……………………………………………………………………………………………………………. 79

3-9-4- الگوهای گرانرو کشسان  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 80

3-9-4-1- الگوی ماکسول  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

3-9-4-2- الگوی کلوین  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

3-9-4-3- الگوی برگر  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

3-9-4- الگوی کشسان- گرانرو خمیری  …………………………………………………………………………………………………………….. 87

3-9-5- مدل­های پدیدار شناختی  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 88

3-9-5-1- کاربرد در رفتار تنش- کرنش  ……………………………………………………………………………………………………………. 88

3-9-5-2- کاربرد در رفتار کرنش- زمان  ……………………………………………………………………………………………………………. 90

 

 

فصل چهارم: مطالعات آزمایشگاهی

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92

4-2- آزمایش­های شاخص ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

4-2-1- آزمایش دانه­بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

4-2-2- آزمایش چگالی نسبی دانه­ها …………………………………………………………………………………………………………………… 94

4-2-3- آزمایش­های تعیین حدود اتربرگ …………………………………………………………………………………………………………….. 95

4-3- آماده‌سازی نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

4-4- آزمایش تحکیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

4-4-1- دستگاه تحکیم (ادئومتر) ………………………………………………………………………………………………………………………. 100

4-4-2- انجام آزمایش­های تحکیم …………………………………………………………………………………………………………………….. 100

4-4-3- بررسی تأثیر میزان فشار تحکیمی بر رفتار کرنش حجمی خاک مورد مطالعه ……………………………………………… 101

4-5- آزمایش برش مستقیم ………………………………………………………………………………………………………………………………. 108

4-5-1- تأثیر سرعت برش در مقاومت برشی خاک مورد مطالعه …………………………………………………………………………… 110

4-5-2- بررسی پارامترهای مقاومتی خاک­های مورد مطالعه …………………………………………………………………………………. 112

4-6- آزمایش­های خزش برشی  ………………………………………………………………………………………………………………………… 116

4-6-1- دستگاه الحاقی اعمال نیروی برشی ثابت  ………………………………………………………………………………………………. 118

4-6-2- اثر سخت­شدگی خاک  …………………………………………………………………………………………………………………………. 119

4-6-3- آستانه­ی گسیختگی  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 123

4-6-3-1- سری اول  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

4-6-3-2- سری دوم  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

4-6-3-3- سری سوم  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 130

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………134

5-2- مشاهدات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134

5-3- نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

 

فهرست منابع و مآخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 136

 

فهرست جدول­ها

 

جدول 4-1: نتایج آزمایش دانه­بندی……………………………………………………………………………………………………………………….. 95

جدول 4-2: نتایج آزمایش­های چگالی نسبی دانه­ها برای خاک مورد مطالعه  …………………………………………………………….. 96

جدول 4-3: نتایج آزمایش حد خمیری خاک مورد مطالعه  ………………………………………………………………………………………. 96

جدول 4-4: نتایج آزمایش حد روانی خاک مورد مطالعه  …………………………………………………………………………………………. 97

جدول 4-5: مقادیر فشردگی اولیه در تنش­های تحکیمی مختلف  ………………………………………………………………………….. 104

جدول 4-6: مقادیر تحکیم اولیه در تنش­های تحکیمی مختلف  …………………………………………………………………………….. 104

جدول 4-7: خلاصه­ی نتایج بررسی تأثیر سرعت برش بر مقاومت برشی خاک  ………………………………………………………. 111

جدول 4-8: خلاصه­ی آزمایش­های تعیین پارامترهای مقاومت برشی  ……………………………………………………………………. 115

جدول 4-9: خلاصه­ی آزمایش­های خزش برشی، سری اول  ………………………………………………………………………………… 125

جدول 4-10: خلاصه­ی آزمایش­های خزش برشی، سری دوم  ………………………………………………………………………………. 128

جدول 4-11: خلاصه­ی آزمایش­های خزش برشی، سری سوم  ……………………………………………………………………………… 131

 

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت

Author: 92