دانلود پایان نامه ارشد درباره آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                                 صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-1- تعریف مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- مفهوم اندرکنش خاک و سازه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- روش­های تحلیل اندرکنش خاک و سازه……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-3-1- روش زیرسازه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-3-2- روش مستقیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4- خلاصه­ای از روش­های موجود برای مدل کردن حوزه نامحدود……………………………………………………………………………………. 12

1-4-1- روش­های کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-4-1-1- روش المان مرزی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-4-1-2- روش لایه باریک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-4-1-3- شرایط مرزی غیر انعکاسی دقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-4-1-4- روش المان محدود با مرز مقیاس شده……………………………………………………………………………………………………………………….. 14

1-4-2- روش­های محلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

1-4-2-1- شرایط مرزی انتقالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-4-2-2- المان­های نامحدود……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-4-2-3- لایه­های جاذب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-5- اهداف و خلاصه فصول پایان­نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-2- روش­های کلی (فراگیر)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-2-1- روش المان مرزی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-2- روش لایه باریک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-3- شرایط مرزی غیر انعکاسی دقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-2-4- روش المان محدود با مرز مقیاس شده……………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-3- روش­های محلی (موضعی)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-3-1- شرایط مرزی انتقالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-3-2- المان­های نامحدود……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-3-3- لایه­های جاذب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-4- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

 

فصل سوم: فرمولاسیون روش المان محدود با مرز مقیاس شده

 مربوط به دامنه نامحدود در حوزه فرکانس و زمان

 3-1- معرفی مختصات محلی (ξ, η ,ζ)………………………………………………………………………………………………………………………40

3-2- معادلات اساسی الاستودینامیک همگن در مختصات دکارتی……………………………………………………………………………………….. 42

3-3- معادلات المان محدود با مرز مقیاس شده در حوزه فرکانس………………………………………………………………………………………… 44

3-3-1- انتقال هندسه محیط از مختصات دکارتی به مختصات جدید………………………………………………………………………………….. 44

3-3-2- تعیین معادلات حاکمه الاستودینامیک در مختصات جدید……………………………………………………………………………………… 45

3-3-3- توابع تغییرمکان گره­ای در جهت شعاعی…………………………………………………………………………………………………………………………. 49

3-4- استفاده از روش باقی­مانده وزنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

3-5- ماتریس سختی دینامیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

3-6- حل معادله المان محدود با مرز مقیاس شده در سختی دینامیکی برای حوزه نامحدود……………………………………. 55

3-7- معادله المان محدود با مرز مقياس شده در حوزه زمان…………………………………………………………………………………………………… 58

3-7-1- معادله المان محدود با مرز مقياس شده در پاسخ ضربه واحد شتاب……………………………………………………………………. 58

3-7-2- تقسیم­بندی زمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-7-3- اولین گام زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-7-4- بازه زمانی nام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

3-8- ماتریس سختی استاتیکی حوزه نامحدود……………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

3-9- خلاصه روش سری کاهش­یافته توابع پایه در حوزه زمان……………………………………………………………………………………………….. 64

3-10- خلاصه روش سری کاهش­یافته توابع پایه در حوزه فرکانس……………………………………………………………………………………… 65

3-11- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

 

فصل چهارم: فرمولاسیون روش المان محدود با مرز مقیاس شده

مربوط به دامنه محدود در حوزه فرکانس و زمان مقدمه

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

4-2- معادله حرکت دامنه محدود در حوزه فرکانس و زمان…………………………………………………………………………………………………….. 69

4-3- ماتریس سختی استاتیکی حوزه محدود………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

4-4- ماتریس جرم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-5- ماتریس میرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

4-6- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

 

فصل پنجم: ترکیب معادلات حاصل از روش (SBFEM) برای

حوزه محدود و نامحدود جهت لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

5-2- ترکیب معادلات حاصل از دامنه محدود و نامحدود تحت بارهای خارجی جهت لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه در حوزه زمان            77

5-2-1- آنالیز دینامیکی اندرکنش خاک و سازه تحت بارهای خارجی در حوزه زمان با استفاده از (SBFEM)…. 77

5-2-1-1- با در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی انعطاف­پذیر)………………………………………………………………………….. 77

5-2-1-2- بدون در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی صلب)……………………………………………………………………………….. 80

5-2- 2- آنالیز دینامیکی اندرکنش خاک و سازه تحت بارهای خارجی در حوزه زمان با استفاده از (SBFEM) و استفاده از سری کاهش­یافته توابع پایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

5-2-2-1- با در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی انعطاف­پذیر)………………………………………………………………………….. 81

5-2-2-2- بدون در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی صلب)……………………………………………………………………………….. 83

5-3- ترکیب معادلات حاصل از دامنه محدود و نامحدود تحت بارهای لرزه­ای جهت لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه در حوزه زمان 84

5-3-1- آنالیز دینامیکی اندرکنش خاک و سازه تحت بارهای لرزه­ای در حوزه زمان با استفاده از (SBFEM)…… 84

5-3-1-1- با در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی انعطاف­پذیر)………………………………………………………………………….. 84

5-3-1-2- بدون در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی صلب)……………………………………………………………………………….. 86

5-3- 2- آنالیز دینامیکی اندرکنش خاک و سازه تحت بارهای لرزه­ای در حوزه زمان با استفاده از (SBFEM) و استفاده از سری کاهش­یافته توابع پایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

5-3-2-1- با در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی انعطاف­پذیر)………………………………………………………………………….. 88

5-3-2-2- بدون در نظر گرفتن اثز اندرکنش خاک و سازه (پی صلب)……………………………………………………………………………….. 89

5-4- ترکیب معادلات حاصل از دامنه حوزه محدود و نامحدود تحت بارگزاری دینامیکی (بارهای خارجی و لرزه­ای) جهت لحاظ کردن اندرکنش خاک و سازه در حوزه فرکانس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 90

5-5- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

 

فصل ششم: روش شكاف ممتد

6-1- روش­های تجزیه ماتریس سختی دینامیکی حوزه نا­محدود…………………………………………………………………………………………. 103

6-1-1- تقریب سختی دینامیکی توسط سری پده…………………………………………………………………………………………………………………….. 104

6-1-2- تجزیه سختی دینامیکی با استفاده از روش شكاف ممتد………………………………………………………………………………………. 105

6-1-2-1- ساخت شرط مرزی انتقالی با مرتبه بالا………………………………………………………………………………………………………………….. 110

6-1-2-2- ترکیب معادله حرکت حوزه محدود و معادله مربوط به حوزه نامحدود حاصل از روش شکاف ممتد تحت بار خارجی دینامیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112

6-1-2-3- ترکیب معادله حرکت حوزه محدود و معادله مربوط به حوزه نامحدود حاصل از روش شکاف ممتد تحت بار لرزه­ای           114

6-1-2-4- استفاده از روش شكاف ممتد و اعمال روش سری کاهش یافته توابع پایه برای آنالیز سیستم تحت بار خارجی دینامیکی    116

6-1-2-5- استفاده از روش شكاف ممتد و اعمال روش سری کاهش یافته توابع پایه برای آنالیز سیستم تحت بار لرزه­ای     118

6-2- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

 

فصل هفتم: مثال­های عددی

7-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 131

7-2- دیوار برشی به همراه بازشو……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 133

7-2-1- سازه در حالت پی صلب تحت بار خارجی دینامیکی……………………………………………………………………………………………….. 134

7-2-2- سازه در حالت پی منعطف تحت بار خارجی دینامیکی………………………………………………………………………………………….. 136

7-2-3- سازه در حالت پی صلب تحت بار لرزه­ای………………………………………………………………………………………………………………………. 139

7-2-4- سازه در حالت پی منعطف تحت بار لرزه­ای…………………………………………………………………………………………………………………. 141

7-3- دیوار برشی با ابعاد و مواد با خصوصیات متفاوت…………………………………………………………………………………………………………….. 145

7-3-1- سازه در حالت پی صلب تحت بار خارجی دینامیکی……………………………………………………………………………………………….. 145

7-3-2- سازه در حالت پی منعطف تحت بار خارجی دینامیکی………………………………………………………………………………………….. 147

7-3-3- سازه در حالت پی صلب تحت بار لرزه­ای………………………………………………………………………………………………………………………. 150

7-3-4- سازه در حالت پی منعطف تحت بار لرزه­ای…………………………………………………………………………………………………………………. 152

7-4- سد کوینا در چین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 156

7-4-1- سد در حالت پی صلب تحت بار خارجی دینامیکی…………………………………………………………………………………………………… 156

7-4-2- سد در حالت پی منعطف تحت بار خارجی دینامیکی……………………………………………………………………………………………… 158

7-4-3- سد در حالت پی صلب تحت بار لرزه­ای…………………………………………………………………………………………………………………………. 162

7-4-4- سد در حالت پی منعطف تحت بار لرزه­ای……………………………………………………………………………………………………………………. 164

7-5- ترکیب تونل و دیوار برشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 168

7-5-1- تونل و قاب سازه­ای تحت بار خارجی دینامیکی………………………………………………………………………………………………………… 169

7-5-2- تونل و قاب سازه­ای تحت بار لرزه­ای………………………………………………………………………………………………………………………………. 172

 

فصل هشتم: نتایج و پیشنهادات

7-1- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 176

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 180

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

شکل 1- 1: تعریف مسئله اندرکنش خاک و سازه 2

شکل 1- 2: انتشار موج در میله نا محدود (یک بعد): (الف) مدل واقعی (ب) انعکاس موج در اثر مهار 3

شکل 1- 2: پاسخ دینامیکی سازه مستقر روی سنگ و خاک: (الف) موقعیت زمین; (ب) بیرون زدگی سنگ; (ج) حوزه آزاد; (د) اندرکنش جنبشی; (ه) اندرکنش لختی. 5

شکل 1- 4: مدل اندرکنش خاک و سازه با روش زیرسازه: (الف) زیرسازه حوزه محدود;(ب) زیرسازه حوزه نا­محدود. 7

شکل 1- 5: اتصال مکانی شرایط مرزی فراگیر. 9

شکل 1- 6: مدل اندرکنش خاک و سازه توسط روش مستقیم: (الف) حوزه محدود به همراه قسمتی از حوزه نا­محدود (ب) ارتباط اندرکنش نیرو-جابجایی حوزه نا­محدود که به عنوان یک شرط مرزی روی مرز مصنوعی تعریف شده 10

شکل 1- 3: اتصال مکانی شرایط مرزی موضعی. 11

شکل 2- 1: مش­بندی در روش المان مرزی.. 21

شکل 2- 2: مرز بندی به صورت قائم در روش المان باریک.. 23

شکل 2- 2: تبدیل محیط نامحدود به محیط محدود به وسیله مرز مصنوعی. 25

شکل 2- 4: مختصات مرز مقیاس شده: (الف) مرکز مقیاس O، مختصات شعاعی  و المان­بندی مرز; (ب) هندسه حوزه تبدیل­یافته  28

شکل 2- 5: معرفی حوزه نامحدود در مختصات مرز مقیاس شده 29

شکل 2- 6: لایه­های کاملاً تطبیق یافته. 38

شکل 3- 1: محور  ηوζ  روی مرز و محور ξ به صورت شعاعی از مرکز مقیاس O می گذرد. 40

شکل 3- 2: مرکز مقیاس محیط محدود: الف) روی مرز; ب) درون محیط.. 41

شکل 3- 3: مرکز مقیاس محیط نامحدود: الف) روی مرز; ب) درون محیط.. 42

شکل 3- 4: سیستم دو بعدی مختصات المان محدود با مرز مقیاس شده: الف) مرکز مقیاس و مش­بندی مرز. ب) هندسه تبدیل یافته  44

شکل 3- 5: هندسه تبدیل یافته به همراه بردار مکان و بردارهای نرمال. 47

شکل 3- 6: تقريب تغييرمكان­ها با استفاده از تغييرمكان گره­ها 50

شکل 4- 1: حوزه محدود شامل گره­ها و نیروی خارجی دینامیکی. 70

شکل 4- 2: نمودار میرایی ریلی. 73

شکل 5- 1: گره­های موجود برروی سازه و مرز مشترک خاک و سازه مربوط به حوزه محدود و نامحدود (با درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) 76

شکل 5- 2: گره­های موجود برروی سازه و پی صلب (بدون درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) 76

شکل 5- 3: نیروهای دینامیکی خارجی موجود برروی سازه و مرز مشترک خاک و سازه مربوط به حوزه محدود و نامحدود (با درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) 78

شکل 5- 4: نیروهای دینامیکی خارجی موجود برروی سازه و پی صلب (بدون درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) 80

شکل 5- 5: نیروهای لرزه­ای موجود برروی سازه و مرز مشترک خاک و سازه مربوط به حوزه محدود و نامحدود (با درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) 85

شکل 5- 6: نیروی لرزه­ای خارجی موجود برروی سازه و پی صلب (بدون درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه) 87

شکل 7- 1: نمودار بارگذاری دینامیکی بر حسب زمان و فرکانس: الف) تاریخچه زمان ب) تبدیل سری فوریه. 132

شکل 7- 1: نمودار شتاب افقی زلزله طبس بر حسب زمان: الف) تاریخچه زمان ب) تبدیل سری فوریه. 133

شکل 7- 3: هندسه قاب سازه­ای.. 134

شکل 7- 4: قاب سازه­ای وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 135

شکل 7- 5: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی صلب) 135

شکل 7- 6: قاب سازه­ای وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 136

شکل 7- 7: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگزاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 137

شکل 7- 8: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگزاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 138

شکل 7- 9: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطفL=10 m) 139

شکل 7- 10: قاب سازه­ای وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 140

شکل 7- 11: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی صلب) 140

شکل 7- 12: قاب سازه­ای و حوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 141

شکل 7- 13: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 142

شکل 7- 14: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 143

شکل 7- 15: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 144

شکل 7- 16: هندسه قاب سازه­ای.. 145

شکل 7- 17: قاب سازه­ای و حوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 146

شکل 7- 18: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی صلب) 146

شکل 7- 19: قاب سازه­ای و حوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 147

شکل 7- 20: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 147

شکل 7- 21: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 149

شکل 7- 22: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 150

شکل 7- 23: قاب سازه­ای و حوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 151

شکل 7- 24: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی صلب) 151

شکل 7- 25: قاب سازه­ای و حوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 152

شکل 7- 26: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=5 m) 153

شکل 7- 27: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 154

شکل 7- 28: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=10 m) 154

شکل 7- 29: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=10 m) 155

شکل 7- 30: هندسه سد. 156

شکل 7- 31: قاب سازه­ای و حوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 157

شکل 7- 32: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی صلب) 158

شکل 7- 33: سد وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 159

شکل 7- 34: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=70 m) 160

شکل 7- 35: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=70 m) 161

شکل 7- 36: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف L=70 m) 162

شکل 7- 37: سد وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی صلب: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 163

شکل 7- 38: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی صلب) 163

شکل 7- 39: سد وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP. 164

شکل 7- 40: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف L=0) 165

شکل 7- 41: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف  (L=70 m.. 166

شکل 7- 42: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان زلزله (در حالت پی منعطف  (L=70 m.. 166

شکل 7- 43: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بارلرزه­ای و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری (در حالت پی منعطف  (L=70 m.. 167

شکل 7- 44: هندسه قاب سازه­ای و تونل. 168

شکل 7- 45: تونل و قاب سازه­ای وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP  169

شکل 7- 46: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی در طول زمان بارگذاری   170

شکل 7- 47: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری.. 171

شکل 7- 48: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار خارجی دینامیکی و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان بارگذاری.. 172

شکل 7- 49: تونل و قاب سازه­ای وحوزه­بندی محیط مسئله در حالت پی منعطف: (الف) مدل SBFEM; (ب) مدل SAP  173

شکل 7- 50: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای در طول زمان زلزله  174

شکل 7- 51: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای و اعمال روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان زلزله. 174

شکل 7- 52: جابجایی افقی نقطه  Aبا استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده تحت بار لرزه­ای و اعمال دو روش شکاف ممتد و روش سری کاهش­یافته توابع پایه در طول زمان زلزله. 175

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با استفاده از روش المان محدود با مرز مقیاس شده

Author: 92