دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بهره وری منابع انسانی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

چکیده  .....................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه ...........................................................................................................................................3
 • بیان مسأله ......................................................................................................................................4
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ....................................................................................................4
 • اهداف تحقیق ................................................................................................................................5
 • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ...........................................................................................6
 • سؤالات تحقیق ............................................................................................................................7
 • فرضيه‏هاي تحقیق .........................................................................................................................7
 • محدودیت های تحقیق ..................................................................................................................7
 • بهره وران تحقیق ...........................................................................................................................8
 • تعريف واژه‏ها .............................................................................................................................8

  • بهره وری ........................................................................................................................8
  • پروژه ...............................................................................................................................8
  • مدیریت پروژه .............................................................................................................. 9
  • منابع انسانی .................................................................................................................. 9
  • مدیریت منابع انسانی .................................................................................................... 9
  • راهنمای گستره دانش مدیریت پروژهPMBOK ......................................................... 10
  • چرخه حیات پروژه  PLC.............................................................................................11
  • فاز اجرایی چرخه حیات پروژه ................................................................................... 12
  • ساخت و ساز شهری ................................................................................................... 12

 • مراحل انجام تحقیق ..................................................................................................................13
 • ساختار پایان نامه ..................................................................................................................... 15

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               شماره صفحه

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

 • مقدمه ......................................................................................................................................... 18
 • تعریف کلی بهره وری ................................................................................................................ 18

  • تعریف لغوی بهره وری ................................................................................................... 19
  • تعریف کاربردی بهره وری .............................................................................................. 19
  • تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری ............................................. 20
  • تاریخچه بهره وری در ایران ............................................................................................ 22

 • انواع بهره وری ......................................................................................................................... 22

  • بهره وری جزئی ..............................................................................................................22
  • بهره وری کلی ................................................................................................................ 23

 • بهره وری نیروی انسانی ..............................................................................................................23

  • واحد اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی ..................................................................... 24
  • روش های اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی ............................................................ 24

   • روش نمونه گیری از کار ...................................................................................... 24

2-4-2-2-  روش ارزیابی 5 دقیقه ای....................................................................................... 25

2-4-2-3-  روش پرسشنامه کارگران ماهر................................................................................ 25

2-4-2-4-  روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران............................................................ 26

2-4-2-5-  روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی...................................... 26

2-4-2-6-  روش زمان سنجی گروه......................................................................................... 26

2-4-2-7-  روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژهPLP  ................................................ 27

2-6-2-8-  روش تحلیل پوششی داده ها DEA........................................................................ 28

 • اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت.................................................................................. 28

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

2-5-1-  عوامل موثر بر بهره وری.................................................................................................. 29

 • نقدی بر تحقیقات گذشته................................................................................................... 33

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 • مقدمه ......................................................................................................................................... 35
 • روش تحقیق در بررسی کیفی ......................................................................................................35
 • روش تحقیق در بررسی کمی ..................................................................................................... 36
 • دیاگرام روش تحقیق .................................................................................................................. 37

فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد PLC در پروژه های ساخت و ساز شهری

4-1-   مقدمه ....................................................................................................................................... 39

 • جامعه آماری .............................................................................................................................. 39

4-2-1-  تعیین حجم نمونه آماری ................................................................................................ 40

4-2-2- استفاده از روش آماری ..................................................................................................... 40

 • روش طراحی پرسشنامه ............................................................................................................. 41

  • عوامل موثر بر بهره وری ساخت بر اساس تحقیقات مشابه انجام شده گذشته................ 41
  • عوامل موثر بر اساس مستندات فنی پروژه های گذشته ................................................... 41
  • نظرات متخصصین با تجربه، کارشناسان و اساتید دانشگاهی ........................................... 41

 • اجزای پرسشنامه ........................................................................................................................ 42
 • خصوصیات و اهداف پرسشنامه ................................................................................................ 43
 • دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز شهری .............................. 46
 • روایی سئوالات پرسشنامه ......................................................................................................... 47
 • پردازش داده ها .......................................................................................................................... 47

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

 • روش تجزیه و تحلیل داده ها ..................................................................................................... 48

4-9-1-  روش شاخص اهمیت نسبی ........................................................................................... 48

4-9-2- روش منطق فازی ............................................................................................................. 48

4-9-2-1- مقدمه ای بر منطق فازی ......................................................................................... 49

4-9-2-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ............................................................................................ 50

4-9-2-3-  اعداد فازی مثلثی ....................................................................................................50

4-9-2-4- عملیات ریاضی با اعداد فازی ..................................................................................51

4-9-2-5- تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی ...................................................................... 51

4-9-2-6- رتبه بندی پاسخ ها ................................................................................................. 52

 • نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها ............................................................................. 54
 • توصیف جامعه آماری ............................................................................................................. 55
 • توصیف داده ها ....................................................................................................................... 57
 • رتبه بندی نتایج داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی ........................................................ 57

4-13-1- پایایی پرسشنامه ............................................................................................................. 61

4-13-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش شاخص اهمیت نسبی در هر دسته ............. 62

 • تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش فازی .......................................................................... 62

4-14-1- رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی ............................................. 62

4-14-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش فازی در هر دسته ........................................ 73

 • مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و فازی .................................. 73

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          شماره صفحه

فصل پنجم: ارائه مدلP.N.HR   جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی

5-1-  مقدمه ........................................................................................................................................ 76

5-2- جامعه آماری .............................................................................................................................. 76

 • روش طراحی پرسشنامه ............................................................................................................76
 • آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ...................................................................................77
 • تجزیه و تحلیل دادها ................................................................................................................77

5-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ......................................................................................77

 • معرفی پارامترهای جدول N.HR ....................................................................................77

 • مقایسه نتایج به دست آمده از جدول مدل N.HR ...............................................................81
 • تفسیر عدد بهره وری منابع انسانی ..........................................................................................84

فصل ششم: ارائه مدل  HR.P.S جهت مقایسه کیفی وضعیت بهره وری منابع انسانی

6-1-   مقدمه ........................................................................................................................................87

 • جامعه آماری .............................................................................................................................87
 • روش طراحی پرسشنامه ............................................................................................................87
 • آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ...................................................................................88
 • تجزیه و تحلیل دادها ................................................................................................................88

6-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ...................................................................................88

6-5-2- رتبه بندی سئوالات پرسشنامه سوم ...................................................................................88

 • معرفی پارامترهای مدل. P.S................................................................................................90
 • روش محاسبه ماتریس P.S ..............................................................................................91

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

 • تفسیر ماتریس وضعیت بهره وری منابع انسانی ...........................................................................93

فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری

7-1- مقدمه ...........................................................................................................................................98

7-2- خلاصه تحقیق .............................................................................................................................98

7-3- نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها .............................................................................................99

7-4- ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری .....................101

 • عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی ...............................................................101
 • عوامل مهم تشکیل تیم پروژه ..........................................................................................103
 • عوامل مهم توسعه تیم پروژه ..........................................................................................104
 • عوامل مهم مدیریت تیم پروژه ........................................................................................105

7-5- جمع بندی پیشنهادات به مدیران در سطح کلان کشور .............................................................108

7-6- جمع بندی پیشنهادات به مدیران پروژه ها ................................................................................109

7-7- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ............................................................................................109

منابع و مآخذ ...................................................................................................................................... 111

فهرست منابع فارسی ..............................................................................................................112

فهرست منابع انگلیسی ............................................................................................................113

پیوست .................................................................................................................................................115

پرسشنامه................................................................................................................................116

چکیده انگلیسی ...................................................................................................................................123

فهرست جداول

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(جدول2-1): تعاریف کاربردی بهره وری  .........................................................................................................................................20

(جدول 4-1): رابطه t با درصد احتمال صحت گفتار .........................................................................................................................40

(جدول 4-2): پرسشنامه طراحی شده بر اساس عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز  ...................................44

(جدول 4-3): تعداد سئوالات مربوط به هر دسته از عوامل بهره وری ...............................................................................................47

(جدول4-4): معیار تبدیل متغیرهای زبانی 5تایی به اعداد فازی مثلثی ...............................................................................................52

(جدول4-5): مقیاس زبانی استاندارد برای تعیین رتبه بندی به روش شناسایی عدد فازی ................................................................53

(جدول4-5) : توصیف جامعه آماری بر اساس پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده .........................................................55

(جدول4-6): فراوانی مطلق افراد پاسخگو بر اساس نوع فعالیت (سمت) ..........................................................................................55

(جدول4-7): فراوانی مطلق افراد بر اساس تفکیک جنسیت ...............................................................................................................55

(جدول4-8): توصیف جامع آماری بر اساس میزان تجربه در هر گروه ..............................................................................................56

(جدول 4-9): توصیف جامع آماری بر اساس میزان سن در هر گروه ................................................................................................56

(جدول 4-10): توصیف جامع آماری بر اساس مدرک تحصیلی در هر گروه ....................................................................................56

(جدول4-11): فراوانی مطلق گزینه های انتخاب شده در پرسشنامه ..................................................................................................57

(جدول4-12): نیاز به بخش مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی .........................................................................................57

(جدول 4-13): تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری .....................................................58

(جدول 4-14): تجزیه و تحلیل سئوالات کلی بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری ..........................................61

(جدول 4-15): تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری .......................................62

(جدول4-16): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر کل جامعه آماری ..................................................62

متن کامل در سایت امید فایل 

(جدول4-17): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر کارفرمایان ............................................................65

(جدول4-18): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر مشاوران ................................................................68

(جدول4-19): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر پیمانکاران ...........................................................70

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(جدول 4-20): تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری .......................................73

(جدول 5-1): توصیف مقدار تجربه سه شرکت  پیمانکاری رتبه 1 ..................................................................................................77

(جدول5-2): محاسبات عدد بهره وری منابع انسانی  P.N.HR ......................................................................................................78

(جدول 6-1): توصیف مقدار تجربه سه شرکت  پیمانکاری رتبه های 1،2و3 ...................................................................................88

(جدول6-2): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته الف (برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی).....................88

(جدول6-3): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته ب (تشکیل تیم پروژه) .................................89

(جدول6-4): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته ج (توسعه تیم پروژه) ...................................89

(جدول6-5): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته د (مدیریت تیم پروژه) .................................90

(جدول 6-6) : محاسبات ماتریس HR.P.S .....................................................................................................................................92

(جدول 6-7) : نقاط ماتریس HR.P.S ............................................................................................................................................92

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(نمودار4-1): فراوانی نسبی افراد پاسخگو بر اساس نوع فعالیت ........................................................................................................55

(نمودار4-2): فراوانی نسبی افراد پاسخگو بر اساس مدرک تحصیلی .................................................................................................56

(نمودار4-3): فراوانی نسبی گزینه های انتخاب شده در پرسشنامه .....................................................................................................57

(نمودار5-1) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته برنامه ریزی منابع انسانی (الف) ...............................82

(نمودار 5-2) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته تشکیل تیم پروژه (ب) ..............................................82

(نمودار 5-3) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته توسعه تیم پروژه (ج) .................................................83

(نمودار 5-4) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته مدیریت تیم پروژه (د) ...............................................83

(نمودار 5-5) : مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی بر اساس مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری ......................................84

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(شکل1-1): نمای کلی مدیریت منابع انسانی .....................................................................................................................................10

(شکل1-2):  نمونه سطوح هزینه و کارکنان در چرخه حیات پروژه ..................................................................................................11

(شکل1-3):  چرخه حیات پروژه های عمرانی ..................................................................................................................................13

(شکل3-1):  سلسله مراتبی از فرایند تحقیق .............................................................................................................................37

(شکل4-1):  منابع اطلاعاتی جهت تهیه پرسشنامه .............................................................................................................................42

(شکل 4-2): دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی .........................................................................................................46

(شکل 4-3): شکل فرمول مثلثی .........................................................................................................................................................51

(شکل 4-4): طیف لیکرت در حالت فازی .........................................................................................................................................52

(شکل 6-1): ماتریس  HR.P.S .......................................................................................................................................................91

(شکل6-2) : وضعیت کیفیت بهره وری 3 شرکت بر روی ماتریس HR.P.S  ................................................................................93

(شکل 6-3): وضعیت بهره وری تهاجمی ..........................................................................................................................................94

(شکل 6-4): وضعیت بهره وری محافظه کارانه .................................................................................................................................95

(شکل 6-5): وضعیت بهره وری رقابتی .............................................................................................................................................95

(شکل 6-6): وضعیت بهره وری تدافعی ............................................................................................................................................96

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Related posts: