دانلود پایان نامه:بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد کرمانشاه

پایان نامه  

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد کرمانشاه

«دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه»

«رشته روانشناسی »

 

 

موضوع:

بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد  کرمانشاه     

 

  

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر سعیده حسینی

خرداد ماه 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………….. 2

هدف……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه …………………………………………………………………………… 4

فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 5

متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 6

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم

2-1 – مرحله نوجوانی …………………………………………………………………………………………………… 9

2-2 – اهمیت مطالعه دوران بلوغ……………………………………………………………………………………… 9

2-2-1- رشد جسمانی ………………………………………………………………………………………………… 10

2-2-2 رشد عقلی – ذهنی ……………………………………………………………………………………………. 12

2-2-3- رشد عاطفی……………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-4- رشد اجتماعی…………………………………………………………………………………………………. 18

2-3- مفهوم هویت……………………………………………………………………………………………………….. 20

2-4- تعریف هویت………………………………………………………………………………………………………. 21

2-5- كودك، هویت و نظریه های آن………………………………………………………………………………. 21

2-5-1- نظریه روانكاوی……………………………………………………………………………………………… 22

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

2-5-2- نظریه یادگیری اجتماعی ………………………………………………………………………………….. 22

2-5-3- نظریه شناختی………………………………………………………………………………………………… 23

2-6- نوجوانی و هویت…………………………………………………………………………………………………. 23

2-7- جنبه های ضمنی و آشكار خودآگاهی……………………………………………………………………. 26

2-8- هویت از دیدگاه های مختلف …………………………………………………………………………………. 27

2-8-1- اریكسون………………………………………………………………………………………………………… 27

2-8-2- مارسیا…………………………………………………………………………………………………………… 31

2-8-3- نقد الگوی مارسیا و اریكسون…………………………………………………………………………… 37

2-8-4- لوینگر……………………………………………………………………………………………………………. 37

2-8-5- رویكرد فرآیند محوری برزونسكی……………………………………………………………………. 40

2-8-6- استانلی هال……………………………………………………………………………………………………. 41

2-8-7- اتورانك………………………………………………………………………………………………………….. 41

2-8-8- اشپرانگر………………………………………………………………………………………………………… 42

2-8-9- بلوز……………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-8-10- والون…………………………………………………………………………………………………………… 43

2-9- شكل گیری هویت………………………………………………………………………………………………… 43

2-10- عوامل موثر در شكل گیری هویت……………………………………………………………………….. 47

2-11- عواملی كه بر رشد هویت تاثیر می گذارند. ………………………………………………………….. 48

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

2-12- پایگاه های هویت………………………………………………………………………………………………… 49

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

2-13- تعدد هویت ها …………………………………………………………………………………………………… 50

2-14- شخصیت و تعلقات اجتماعی ………………………………………………………………………………. 50

2-15- تحول هویت در سنین مختلف……………………………………………………………………………… 51

2-16- بحران هویت…………………………………………………………………………………………………….. 52

2-17- بحران هویت از دیدگاه اریكسون ……………………………………………………………………….. 54

2-18- نظر روانشناسان كشور ما درباره تعریف بحران هویت…………………………………………. 56

2-19- اختلالات مربوط به هویت…………………………………………………………………………………… 57

2-20- جنس و هویت…………………………………………………………………………………………………… 58

2-21- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از كشور……………………………………. 60

2-22- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل كشور………………………………………… 61

– دلبستگی

2-1- مفهوم شناسی دلبستگی ………………………………………………………………………………………. 62

2-2- مؤلفه های اصلی دلبستگی …………………………………………………………………………………… 65

2-3- خواستگاه های نظری دلبستگی……………………………………………………………………………… 66

2-3-1- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی …………………………………………………………………… 66

2-3-2- نظریه یادگیری ………………………………………………………………………………………………. 67

2-3-3- نظریه تحول شناختی ………………………………………………………………………………………. 68

2-3-4- نظریه كردار شناسی ………………………………………………………………………………………. 69

2-3-5- نظریه دلبستگی بالبی ………………………………………………………………………………………. 70

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

2-4- نظریه دلبستگی تئوری بالبی …………………………………………………………………………………. 71

2-5- سبك های دلبستگی از دیدگاه های مختلف……………………………………………………………… 76

2-6- انواع سبك های دلبستگی………………………………………………………………………………………. 79

2-6-1- سبك دلبستگی ایمن…………………………………………………………………………………………. 79

2-6-2- سبك دلبستگی نا ایمن – اجتنابی……………………………………………………………………….. 80

2-6-3- سبك دلبستگی نا ایمن – دوسوگرا…………………………………………………………………….. 82

2-7- مراحل شكل گیری دلبستگی در نوزادان ……………………………………………………………….. 83

2-8- تحول دلبستگی در نوجوانی …………………………………………………………………………………. 85

2-9- تداوم دلبستگی از كودكی تا نوجوانی ……………………………………………………………………. 85

2-10- عوامل موثر بر ثبات دلبستگی از كودكی تا بزرگسالی …………………………………………… 87

2-11- دلبستگی و سازمان شخصیت ……………………………………………………………………………. 88

2-12- دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوره نوجوانی ……………………………………………… 91

2-12-1- اختلال رفتارهای ضد اجتماعی ………………………………………………………………………. 91

2-12-2- اختلال بی اشتهایی روانی ……………………………………………………………………………… 92

2-12-3- اختلال افسردگی……………………………………………………………………………………………. 93

2-12-4- الگوهای رفتار مرضی در دوره نوجوانی ………………………………………………………… 93

2-12-5- اختلال گسستگی …………………………………………………………………………………………… 94

2-13- پدیده های دلبستگی و گسستگی …………………………………………………………………………. 95

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

2-14- ارتباط دلبستگی، گسستگی و تاریخچه خشونت كودكی…………………………………………… 96

2-15- معیارهای تشخیص دلبستگی                                                                        101

2-16- ارتباط هویت و دلبستگی                                                                             102

2-17- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در خارج از كشور……………………………… 102

2-18- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در داخل كشور………………………………….. 104

2-19- پژوهشهای انجام شده مربوط به ارتباط هویت و دلبستگی در خارج از كشور……….. 105

فصل سوم

3-1- طرح پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 108

3-2- متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 108

3-3- تعریف و تعیین جامعه ………………………………………………………………………………………. 108

3-4- نمونه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 108

3-5- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………. 109

3-6- ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………….. 109

3-7- روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………… 114

3-8- روش آماری ……………………………………………………………………………………………………. 115

فصل چهارم

  • تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………….. 117
  • آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………… 119
  • تجزیه و تحلیل داده ها در قالب فرضیه های پژوهش ……………………………………………….. 119

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل پنجم

  • بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 125
  • محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 128
  • پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………. 128
  • ضمایم و پیوستها
  • منابع

 

 

 

چكیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبكهای دلبستگی با هویت فردی در دانشجویان  دختر جوان دانشگاه آزاد  منطقه کرمانشاه      انجام شد. نمونه پژوهش از 100 نفر دانشجویان  دانشگاه آزاد  انتخاب شد و پرسشنامه های «بازنگری شده مقیاس دلبستگی بزرگسال كولنیزورید (1990) (RAAS) و هویت فردی دكتر احمدی» بر روی آنها اجرا گردید. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه هایی با سوالات بسته پاسخ است. داده های بدست آمده با بهره گرفتن از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگریسون تجزیه و تحلیل گردید و فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حكایت از آن دارد كه بین سبك دلبستگی ایمن و مشكل هویت رابطه معنادار وجود ندارد (183/0- =r). بین سبك دلبستگی دو سو گرا و مشكل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد      (278/0 =r). بین سبك دلبستگی اجتنابی و مشكل هویت رابطه معنادار مثبت وجود دارد (396/0 =r).

 


1-1- مقدمه:

دلبستگی پیوند عاطفی هیجانی نسبتاً پایداری است كه بین كودك و مادر یا افرادی كه نوزاد در تعامل منظم و دائم با آنهاست، ایجاد می شود. فروید بر این باور بود كه دلبستگی نوزاد به مادر به خاطر تغذیه و رفع نیاز فیزیولوژیكی است.

تجربه هایی كه نوزاد با مراقبش دارد در الگوهای روابط وی با دیگران درونی سازی می شوند و این الگوی عملی درونی شده، تعیین كننده چگونگی مفهوم نوزاد از خود و دیگران است؛ مفهومی كه بعدها در روابط با دیگران تعمیم می یابد.

بررسی های اولیه در زمینه های سبك های دلبستگی از سوی آینزورث (1978) انجام گرفت و سه الگوی دلبستگی ایمن، نا ایمن – اجتنابی و دلبستگی نا ایمن اضطرابی – دو سو گرا شناسایی شد.

بعدها مین و سولومون (1990) تعدادی از كودكان را كه در هیچ یك از 3 گروه قبلی قرار نمی گرفتند بررسی كرده و آنها را در طبقه جدیدی به نام دلبستگی نا ایمن بی سازمان – بی هدف جای دادند.

با نظر اجمالی به دوره نوجوانی به نظر می رسد كه رفتار دلبستگی جوان از الگوهای رفتار دلبستگی سنین پایین تر بسیار متفاوت و جدا است. به نظر می رسد دانشجویان از روابط دلبستگی با والدین و یا سایر چهره های دلبستگی گریزان هستند.

بسیاری از دانشجویان پیوندهای دلبستگی با والدین را شبیه گره هایی تلقی می كنند كه از پیوندهای متشابه كه محكم و ایمن است جلوگیری می كند. جوان برای آنكه بتواند در ساختن و هموار كردن مسیر زندگیش به حمایت والدین بیش از حد متكی نباشد باید به سوی خود مختاری حركت كند. رفتار جوان نسبت به چهره های دلبستگی ممكن است متعارض، مغشوش و متضاد به نظر برسد مگر آنكه این رفتارها در بافت تغییرات تحولی دوره نوجوانی در نظر گرفته شوند. ایجاد یك هویت و دستیابی به یك تعریف منسجم از خود، مهم ترین جنبه رشد عمومی اجتماعی در دوره نوجوانی است. انتخاب ارزش ها، باورها و هدف های زندگی مهم ترین مشخصه های اصلی این هویت را تشكیل می دهند. هم در دوره نوجوانی و هم در دوره جوانی این ارزش ها، باورها و هدف های زندگی مورد تجدید نظر قرار می گیرند. جوان در جستجوی پاسخ قانع كننده به موضوعات اساسی زندگی مانند ارزشها، نقشهای اجتماعی، مذاهب، عقاید سیاسی و اهداف حرفه ای است تا به او نظام فكری داده و تكیه گاه او در تصمیم گیری ها و ارزش گزاری های مهم او باشد، بداند كیست، چه اهدافی دارد و نهایتاً یك فلسفه برای زندگی خود ایجاد كند (كالسنر، 1999، به نقل از رجب پور، 1386).

تعداد صفحه :152

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

Author: 92