دانلود مقاله با موضوع Human capital

پایان نامه  

capital structures and organizational capabilities.” Industrial & Labor Relations Review, 48, 671-691.
Snell, S. A., & Dean, J. W. (1992).” Integrate manufacturing and human resource management”: A human capital perspective. Academy of Management Journal, 35(3), 467-504.
Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). “Dynamic capabilities and strategic management”. Strategic Management Journal, 18, 509-533.
Wernerfelt, B. (1984). “A resource based view of the firm.” Strategic Management Journal, 5, 171-180.
Abstract:
Human Capital is one of the important pats of thinking capital in organizations, because it is main Source of liability. This research with Considering relation between value of human capital with productivity, profitability and market Value, Want to increase ability of managers, Stockholders and other beneficiary’s of organizations in assessing and estimating of created value from human capital for organization for conducting this research be choiced 8 active industry in exchange at specialed time of research (1384-1388). Then Sample with systematic omission approach was elected that contain 60 corporation of 8 industry. Applied statistic approach was multiple regression analysis along with minimum sign Squares (with steady effects approach). The results of this research shows that between value of human capital with productivity and market value of corporations exit meaningful relation. Bat there was any relation between value of human capital and profitability. In other words, although human capital value is not manifested in financial performance index (profitability), but market considers values for these assets. This relation was also tested in direct and indirect labor levels in production, sales and administrative staff. The results of comparison between knowledge-based industries and non knowledge-based industries showed that human capital of a firm in knowledge-based industries affects more on its performance.
Keywords: Human capital, productivity, profitability, market value, panel data.
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis
Subject:
Investigation of relation between the value of Human capital with productivity, profitability and the Stockmarket valueon Tehran Stock Exchange companies
Thesis Advisor:
——————- Ph.D.
Consulted by:
P.Ghafari Ph.D.
By:
——————
Summer 2011
2- Jasrotia ,2000
3- Johnson ,1998,14
6-Cheng & Hosyu
7-Jacobs & the other
9 dana, Charles walker ,2001,205
10 -dana, Charles walker ,2001,205
12- Tom Stewart
14 dana, Charles walker ,2001,205
15- Intellectual Capital
18-Bontis ,1998
20- Stewart
21
22-Chen et al,2004
23-Bozbura ,2004,99
24-Bontis ,1998,108
25-Menzies ,2003,148
26-Capability
27-Menzies ,2003,149
28- American Accounting Association
29- CHRA ,1973,169
31- Value creation through transaction with third person
32- Value creation indicators
33- FASB
36-Marques ,1976
37-Doblin
38-Latka
40-Felm Houltez
42-Zisni Likret
44-Irounig Fisher
45- Guest ,1997
46 – Stiles& Kulvisaechana,2004
47-Arturo Anderson
48 dana, Charles& walker ,2001,205
50-Teoder Shultz
51-Gary Baker
53-Kulis
54-Mount Mummery
58-Stills & Culvisachna
59- Wright
60-Rostugi
61 -Drucker,1993,190
62-Litre
63-dana, Charles walker ,2001,205
64- Market Value
65- Book Value
67- Microsoft
68- Texaco
69- Bosh
71- Lotus
75-Inside Information
82- Mincer
84-Cheng & Hosyu
85-Jacobs & the other
86 -dana, Charles walker ,2001
87-Lajili
88-Gary ,2007
89 -Loren Switzer and Yanfen Huang ,2007
90- Rosemond Boohene ,2011
91 -Dong , al,2011
92- Tobin’s q et
93-Time series
94- Cross section
95 – Panel least squares
96- Fixed effect
98- dana, Charles walker ,2001,205
102 -Pooled EGLS(with cross-section weights)
103 -Time series
104 -Cross-section
105 -Panel data
106 -Baltagi ,2005,99
7- Common 60 effects
8- Fixed effects
9- Random effects
10-Yaffee,2003,158
112- Ordinary Least Squared
113 -Least Square Dummy Variable
114-Haussman Test
1-Yaffee,2003,158
116 -Probability
117 -Autocorrelation
1- Heteroskedasticity
2- Durbin-Watson
120-Auto Regressive
121- Auto regressive moving arrage
122- Multicolinearity
124- Pearson correlation coefficent
125- stationary
126- spurious
127 -Unit root
128-Sum squared residuals
129 -Akaik info criterion
132- Pooled data
133- Combined data
134 -SKEWNESS
135- kurtosis
136-dana, Charles walker ,2001
137- Doong et al,2011
138-dana, Charles walker ,2001
139 -Lepak & Snell,1999
140 -Lepak & Snell,1999
141-dana, Charles walker ,2001
142 -Huselid,1995
143- Sherer,1995
144 -Hansson,1997
145 -Pennings et al,1998
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌ب
فهرست مطالب
عنوان صفحه
‌ك
فهرست جداول
عنوان صفحه
‌ن
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
2
فصل اول ……………………………………………………………………………………. کليات تحقيق
4
فصل دوم ………………………………………………………………………. مروري بر ادبيات تحقيق
55
فصل سوم ……………………………………………………………………………. روش اجراي تحقيق
76
فصل چهارم ………………………………………………………………………. تجزيه و تحليل داده ها
98
فصل پنجم ……………………………………………………………………… نتيجه گيري و پيشنهادات
105
126
123
127

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *