دانلود مقاله با موضوع عملکرد شرکت، رشد اقتصادى، ارزش افزوده

پایان نامه  

درآمد افراد براي سالهاي 1363 تا 1379 براي خانوار شهري و روستايي به تفکيک بررسي گرديد. نتايج به دست آمده نشان دهندة آن است که درآمد افراد نه تنها تحت تاثير سرمايه انساني(سالهاي تحصيلي و تجربه) آنها قرار مي گيرد بلکه جنسيت افراد نيز از عوامل اثرگذار بر درآمد آنهاست.
تقوي، محمدي83(1384)، در تحقيقي به بررسي تاثير سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در ايران پرداختند. در اين تحقيق به بررسي تأثير رشد شاخص هاي معرف سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در ايران پرداخته شده و اين نتيجه حاصل گرديده كه رشد سطح سواد در بزرگسالان و نيز رشد متوسط سالهاي تحصيل نيروي كار، تأثير مثبت و معناداري روي رشد توليد ناخالص داخلي داشته است.
نجمي ،نگين1(1385)، نقش و تاثير سرمايه انساني بر روي رشد ارزش افزوده صنايع کارخانه اي ايران مورد بررسي قرار داده است. براي اين منظور صنايع کارخانه اي ايران با کدهاي سه رقمي (ISIC3) طي دوره1382-1375در نظر گرفته شده است و با استفاده از يک الگوي تلفيفي(Panel Data) مدل مورد نظر به روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتايج حاصله نشان مي دهد که تاثير سرمايه انساني با شاخص تحصيلات نيروي کار ( متوسطه و کارشناسي) تاثير مثبت و معني داري بر روي رشد ارزش افزوده صنايع کارخانه اي ايران طي دوره مورد بررسي دارد. همچنين تحصيلات متوسطه تاثير بيشتري نسبت به تحصيلات کارشناسي بر روي رشد ارزش افزوده صنايع کارخانه اي ايران دارد.
غلامي2(1385)،به بررسي موانع و مشکلات پياده سازي حسابداري منابع انساني در ايران پرداخته است. نتايج نشان مي دهد علت اساسي عدم پياده سازي حسابداري منابع انساني در ايران عدم آگاهي استفاده کنندگان، سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان و حسابداران کشورمان بوده و نيز دانشکده ها و مجامع حرفه اي کشور هم در جهت معرفي آن اقدامات موثري انجام نداده اند.
عليرضا اميني و زهره حجازي آزاد3(1386)، در تحقيقي به تحليل نقش سرمايه انساني و تحقيق و توسعه در ارتقاي بهره وري کل عوامل(TFP) در اقتصاد ايران پرداخته اند.در اين پژوهش، عوامل مؤثر بر بهره وري کل عوامل(TFP)در اقتصاد ايران با تاکيد بر نسبت شاغلان داراي تحصيلات عالي به عنوان جانشين سرمايه انساني از نوع آموزش، سرمايه تحقيق و توسعه دولتي، نسبت توليد بالفعل به بالقوه به عنوان شاخص ميزان استفاده از ظرفيت ها را مورد بررسي قرار داده اند. نتايج نشان مي دهد در بلندمدت سرمايه تحقيق و توسعه دولتي ، نسبت شاغلان داراي تحصيلات عالي و نرخ بهره برداري از ظرفيت اثرات مثبت و معناداري بر بهره وري داشته است. در ضمن، عوامل ديگر مؤثر بر بهره وري در قالب متغير روند زماني تاثير منفي و معنادار بر بهره وري داشته اند. همچنين به رغم روند افزايشي سرمايه تحقيق و توسعه دولتي و شاخص هاي سرمايه انساني ، شاخص بهره وري کل عوامل رشد بسيار ناچيزي داشته و تنها 5 درصد رشد توليد بلندمدت را تامين کرده است. مهم ترين دلايل آن کاهش رقابت پذيري اقتصاد، مديريت ناصحيح تخصيص منابع و استفاده نابهينه از منابع موجود است.
2-24-2 پيشينة تحقيقات انجام شده در خارج از کشور
چنگ و هسيو84( 1997)، در تحقيقي به بررسي رابطه على سرمايه انسا نى و رشد اقتصادى پرداخته اند، نتيجه مطالعه آنها نشان مى دهد که در ژاپن سرمايه انسانى عامل رشد اقتصادى است و همچنين رشد اقتصادى عامل رشد سرمايه انسانى بوده است يا به عبارت ديگر يک رابطه دو سويه بين اين دو متغير در ژاپن وجود دارد و سرمايه انسانى و رشد اقتصادى همديگر را تقويت مى کنند بايد گفت که در اين مطالعه از شاخص نسبى تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهها به نيروى کار استفاده شده است.
ژاکوب و ديگران85، (1998)، اثر سرمايه انساني و تحقيق و توسعه را بر بهره وري بررسي نمودند. آنها تغييرات فناوري را در کشور هلند بررسي کردند. در اين پژوهش بهره وري کل عوامل توليد توسط سرمايه انساني ، انباشت R&D و اثر سرريز R&D توضيح داده شده است. بر اساس نتايج به دست آمده ، آنها دريافتند که اولا سرمايه انساني به تنهايي نمي تواند رشد بهره وري کل عوامل توليد را توجيه نمايد و ثانيا R&D و اثر سرريز آن داراي اهميت بيشتري است. کشش بهره وري کل عوامل توليد نسبت به R&D برابر با 35/0 و در مورد اثر سرريز R&D داخلي 14/0 و براي اثر سرريز R&D خارجي 03/0 برآورد شده است. افزون بر اين ، نتايج به دست آمده نشان مي دهد که سرمايه انساني در فرآيند جذب و انتشار فناوري نقش مهمي دارد ، ولي نوآوري بيش از سرمايه انساني مي تواند در رشد اقتصادي نقش داشته باشد.
دنا چالز والکر86 (2001)، در تحقيقي به بررسي رابطه سرمايه انساني با بهره وري ، سودآوري و ارزش بازار پرداخته است . و نتيجه تحقيق اين شده است که رابطه مثبتي بين ارزش سرمايه انساني با بهره وري و سودآوري و ارزش بازار شرکت وجود دارد.
لاجيلي87(2006)، در تحقيقي تاثيرات عملکرد بازار را بر روي سرمايه انساني که مربوط به افشاگري اطلاعات مي باشد، مورد بررسي قرار مي دهد.نتايج نشان مي دهد که به طور متوسط، شرکتهايي با افشاگريهاي هزينه کاري بالاتر در مقايسه با هزينه هاي کاري پايين تر بهتر عمل مي کنند. شاخص هاي ارزيابي و تخمين در زمينه ي کارايي و بهره وري کار بايد ارزش محور باشند، زيرا شرکتهايي با محصولات فرعي و جانبي با ارزش بالا در کار و بهره وري جانبي بيشتر که مربوط به هزينه هاي متوسط کار مي شود ، کارهاي نظيرشان را با ارزش هاي کمتر در دو مقياس انجام مي دهند.بنابراين افشاگري هاي اختباري در زمينه هزينه هاي کاري مي تواند به طور بالقوه در ارزيابي عملکرد و مديريت دارايي سرمايه ي انساني مفيد و کار آمد باشد، که مربوط به شرکاي بازار به ويژه براي شرکتهايي در صنايع دانش محور مي شود.
گري88(2007)، در تحقيقي به رابطه بين سرمايه گذاري در منابع انساني و عملکرد سازمان ها پرداخته است.معمولا باور بر اين است که سرمايه گذاري در زمينه ي منابع انساني مي تواند نتايج مثبتي مربوط به عملکرد سازمانها داشته باشد. بعضي از مولفان با استفاده از نظريه ي ترازمندي سازماني نشان مي دهند که تشويقات سازماني به شکل حقوق يا دستمزد رقابتي مي تواند منجر بر دو نتيجه در سطح عملکرد شرکت يا موسسه شود: 1)بهره وري کار 2) رضايت مشتري و اينکه سازمانهايي که از نظر مالي موفق هستند، احتمال زيادي دارد که اين نوع تشويقات را براي کارکنانشان فراهم کنند. اين مولفان به منظور آزمودن فرضيه شان، بر گردآوري نظرسنجي از کارکنان و داده ها و اطلاعات عملکردي عيني از نمونه اي از 126 سازمان بزرگ تجاري در ايالات متحده در طي سه سال پرداختند. نتايج نشان مي دهند که: 1) عملکرد مالي در سطح شرکت استنباط ها و برداشت هاي مشترک کارکنان از حقوق رقابتي را پيش بيني مي کند، 2)برداشت هايي از حقوق مشترک پيش بيني کننده ي بهره وري کار در آينده مي باشد 3) رابطه بين برداشت از حقوق مشترک و رضايت مشتري که به طور کامل به واسطه ي اخلاق کارمندي به وجود مي آيد.
لورن اسويتزر و يانفن هوانگ89، (2007)،رابطه ي بين ويژگي هاي مديريتي سرمايه ي انساني مثل جنسيت، تصدي در پست مديريت، تجربه ي سرمايه گذاري، آموزش و آموزش تخصصي را با عملکرد شرکتهاي سرمايه گذاري با سرمايه ي اندک و متوسط را بررسي کرده است. نتايج نشان مي دهد که تفاوت هاي سيستماتيک و مقطعي بين عملکرد شرکت هاي سرمايه گذاري وجود دارد که اين امر ناشي از تفاوت در ويژگي هاي مديريتي سرمايه ي انساني است.
راسوند بوهن90 (2011 ) به برسي تاثير مهارتهاي مديريت منابع انساني بر روي عملکرد پرداخته است . در اين مقاله از نمونه گيري ساده که تعداد نمونه آن 1000 کارمند مي باشد استفاده شده است .نتايج نشان مي دهد که بين استخدام، انتخاب و عملکرد شرکت رابطه قوي مثبت وجود دارد.
دونگ 91و همکاران (2011) نشان دادند که سرمايه انساني مانند بهره وري و تحقيق وتوسعه اثر مثبت معني داري روي عملکرد شرکت ( مثلا شاخص q توبين92) دارد.
فصل سوم
روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه
علم زاده بارقه ناگهاني بلوغ و انديشه يك يا چند دانشمند نيست بلكه تلاشي آگاهانه، منظم و سازمان يافته جهت حل يك مسئله است. بي ترديد، توسعه كمي يا كيفي جوامع متاثر از توليد علم در آن جوامع است و در اين رابطه تحقيقات علمي از شان و اهميت بالايي برخوردار است تحقيق عمل منظمي است كه در نتيجه آن پاسخ هايي براي سوالات مورد نظر و مطرح شده پيرامون موضوع تحقيق بدست مي آيد. به عبارت ديگر، تحقيق عبارت از بررسي كامل موضوع به گونه اي منظم و منسجم و بر اساس روش هاي عيني و غير شهودي به منظور كسب اطلاعات يا كشف اصول وابسته به آن است. انتخاب روش تحقيق يكي از مراحل مهم در پژوهش ها مي باشد. در اين مرحله از كار محقق بايد مشخص كند كه چه روش خاصي براي تحقيق خود برخواهد گزيد. انتخاب روش تحقيق بستگي تام به هدف ها و ماهيت موضوع تحقيق و امكانات اجرايي آن خواهد داشت. انتخاب روش تحقيق، محقق را وا مي دارد تا هر چه دقيق تر، آسان تر، سريعتر و ارزان تر در دست يابي به پاسخ يا پاسخ هايي براي پرسش يا پرسش هايي كه تحقيق مورد نظر مطرح كرده است .در واقع دستيابي به هدف هاي علم يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود، مگر اين كه با روش شناسي درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر، تحقيق از حيث روش است كه اعتبار مي يابد نه موضوع تحقيق (خاكي، 1382،89)1. در اين فصل در مورد بيان مساله، ضرورت انجام تحقيق، هدف تحقيق، سوالات تحقيق، هدف تحقيق ، فرضيات تحقيق، روش تحقيق، روش تجزيه وتحليل بحث مي شود.
2-3 -روش تحقيق
روش تحقيق بكار رفته روش تحقيق همبستگي است زيرا به تبيين رابطه همبستگي بين متغيرها مي پردازد، همچنين از نظر هدف كاربردي است زيرا در تحقيق كاربردي به دنبال پاسخ براي مشكلاتي كه مطرح شده مي باشيم (آذر و مومني ،1379،158)2 . داده هاي مالي مورد نياز مربوط به شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوين استخراج گرديد . جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار(6) Eviews استفاده گرديد. سپس آزمون فرضيه ها با استفاده از داده هاي سري زماني93 و دادههاي مقطعي94 با ارائه الگوي رگرسيوني چند گانه به روش حداقل مربعات ترکيبي95 به روش (اثرات ثابت96) درپژوهش حاضر انجام گرديد .
3-3-مدل تحليلي تحقيق
شاخص هايي که براي اندازه گيري ارزش سرمايه انساني در اين تحقيق استفاده کرديم يکي ميانگين مزاياي پايان خدمت کارکنان و دومي هزينه حقوق و دستمزد کارکنان به تفکيک کارکنان بخش هاي توليدي مستقيم،غيرمستقيم و اداري و فروش شرکت مي باشد.
اين تحقيق با توجه به تعداد متغيرهاي وابسته (بهره وري، سودآوري و ارزش بازار) داراي 3 مدل تحليلي به شرح زير است:
تحليل داده هاي مربوط به متغير وابستهy1 (شاخص بهره وري):
برآورد رگرسيون مدل:
مدل برآوردي به صورت زير ارائه مي شود:
(مدل1-1)
Y1 = ? + ?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ ?4X4+ ?5 ind
در مدل بالا X4، X3، X2، X1 متغيرمستقل و نوع صنعت(ind) متغيرکنترل مي باشدکه به شرح زير تعريف مي شود:
در اين تحقيق بر اساس تحقيق انجام شده رضايي97(1389) چهار صنعت دارو، شيمي، الکترونيک و رايانه دانش بنيان تلقي مي شوندکه جمع کل شرکتهاي اين صنايع 74 شرکت مي باشد و چهار صنعت سيمان، کاشي و سراميک، لاستيک و پلاستيک، محصولات کاغذي صنايع غير دانش بنيان در نظر گرفته مي شود که جمع کل شرکتهاي اين صنايع 68 شرکت مي باشد که به شرکت حسب مورد که در صنايع دانش بنيان طبقه بندي گردد عدد يک و در غير اينصورت عدد صفر اختصاص داده مي شود.
تحليل داده هاي مربوط به متغير وابستهy2 (شاخص سودآوري):
برآورد رگرسيون مدل:
مدل برآوردي به صورت زير

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *