دانلود مقاله با موضوع حقوق و دستمزد، بورس اوراق بهادار، ارزش بازار

پایان نامه  

ارائه مي شود:
(مدل2-1)
Y2 = ? + ?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ ?4X4+ ?5 ind
در مدل بالا X4، X3، X2، X1 متغيرمستقل و نوع صنعت(ind) متغيرکنترل مي باشدکه مطابق قبل تعريف مي شود.
تحليل داده هاي مربوط به متغير وابستهy3 (ارزش بازار):
برآورد رگرسيون مدل:
مدل برآوردي به صورت زير ارائه مي شود:
(مدل3-1)
Y3 = ? + ?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ ?4X4+ ?5 ind
در مدل بالا X4، X3، X2، X1 متغيرمستقل و نوع صنعت(ind) متغيرکنترل مي باشدکه مطابق قبل تعريف مي شود.
4-3 -متغيرها
1-4-3 متغيرهاي مستقل
?ارزش سرمايه انساني:
چندين روش براي اندازه گيري ارزش سرمايه انساني وجود دارد شاخص هاي اندازه گيري ارزش سرمايه انساني در اين تحقيق مزاياي پايان خدمت کارکنان و هزينه حقوق و دستمزد کارکنان به تفکيک کارکنان بخش هاي توليدي مستقيم،غيرمستقيم و اداري و فروش شرکت مي باشد.
?مزاياي پايان خدمت کارکنان:
شامل مزايايي است که هرسال محاسبه مي شود تا در پايان خدمت به کارکنان داده شود استفاده از ميانگين مزاياي پايان خدمت کارکنان مطابق با ارزش سرمايه انساني بر مبناي امور اقتصادي نيروي کار و تئوري هاي حقوق است.(دنا چارلز والکر)
?هزينه حقوق و دستمزد:
شامل هزينه حقوق و دستمزدي است که ماهانه به کارکنان داده مي شود دليل استفاده از ميانگين هزينه حقوق و دستمزد اين است که به کارمندان مطابق با ارزش سرمايه ي انساني آنها حقوق پرداخت مي شود.حقوق و دستمزد به تفکيک گروههاي مختلف کارکنان نظير کارکنان مستقيم ، غيرمستقيم و اداري و فروش به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته مي شود.
2-4-3 متغيرهاي وابسته:
?بهره وري :
يک مقياس مناسب براي بهره وري که رابطه ي نزديکي با منابع انساني شرکت دارد شامل تقسيم کل درآمدهاي شرکت (TR) به تعداد کارمندان(EE) است. اين متغير ميانگين بهره وري هر يک از کارمندان را در هنگام اندازه گيري درآمدها نشان مي دهد(دنا چارلز والکر،2001،205) 98.
?سودآوري :
متغيري که قابليت سودآوري شرکت را اندازه گيري مي کند بازده داراييهاي شرکت (ROA) است(همان منبع،206)99.
?ارزش بازار:
اين متغير نسبت قيمت کل بازار سهام به ارزش دفتر ي آن است(همان منبع ،206)100.
متغير کنترل
?نوع صنعت:
عبارت است از گروه شركت هايي كه محصولات آنها جايگزين نزديكي براي هم هستند.به عبارت ديگر با توجه به مشابهت هايي كه به لحاظ فرآيند توليد، نوع ماشين آلات مورد استفاده ، نوع مواد اوليه مورد نياز و غيره بين گروههاي مختلف صنعت وجود دارد. گروههاي مختلف صنعت را مي توان از جنبه هاي مختلف تقسيم بندي نمود.يک متغير با مقدار صفر و يک است. مقدار يک براي صنايع با دانش بالا و مقدار صفر براي صنايع با دانش پايين مي باشد.صنايع دانش بنيان در نظر گرفته شده دارو، شيمي، الکترونيک و رايانه مي باشد(رضايي،1388،89)101.
5-3 جامعه آماري
وجود اطلاعات کامل و در دسترس شروط تحقق يک تحقيق مناسب است . باتوجه به اينکه تنها مرجع قابل اعتماد براي جمع آوري دادههاي مالي بورس اوراق بهادار تهران در وضعيت فعلي ايران مي باشد بنابرين شرکتهاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان جامعه آماري در نظر گرفته مي شود.
1-5-3 نمونه آماري
جهت انتخاب نمونه از روش حذف سيستماتيک استفاده شد. به جهت يکنواختي بين اعضاي نمونه شرايط انتخاب شرکت هاي نمونه به شرح زير مي باشد:
1) پايان سال مالي شركتها منتهي به پايان اسفند هر سال باشد تا قابليت مقايسه افزايش يابد،
2) شرکتهاي نمونه جزو شركتهاي سرمايه‌گذاري ، هلدينگ ، بانكها و واسطه گريهاي مالي نباشند زيرا نوع فعاليتهاي آنها متفاوت از شرکتها ي ساير صنايع در بورس مي باشند.
3) وقفه معاملاتي شركتهاي نمونه از 3ماه بيشتر نباشد.
4)شرکتهاي نمونه ازصنعت نساجي نباشند زيرا اطلاعات اين صنعت در قلمروزماني و مکاني تحقيق بطور کامل در دسترس نمي باشد.
5)همه اطلاعات مورد نياز شرکتهاي نمونه به طور کامل در دسترس باشد.
7)شرکتهاي نمونه طي دوره تحقيق زيان ده نباشند.
در نهايت پس از رعايت شروط فوق و اعمال نمونه گيري از 422 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تا پايان سال 1388 تعداد 60 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گرديد چون اطلاعات سال مالي 1389 تا زمان تکميل مراحل تحقيق کامل نشده بود و در سايت بورس موجود نبود، اطلاعات تا پايان سال 1388 را در نظر گرفته شده است. بر اساس تحقيق انجام شده( رضايي،1388،89)1. چهار صنعت دارو، شيمي، الکترونيک و رايانه دانش بنيان تلقي مي شوندکه جمع کل شرکتهاي اين صنايع 74 شرکت مي باشد و چهار صنعت سيمان، کاشي و سراميک، لاستيک و پلاستيک، محصولات کاغذي صنايع غير دانش بنيان در نظر گرفته مي شود که جمع کل شرکتهاي اين صنايع 68 شرکت مي باشد که به شرکت حسب مورد که در صنايع دانش بنيان طبقه بندي گردد عدد يک و در غير اينصورت عدد صفر اختصاص داده مي شود.
6-3 چگونگي جمع آوري داده ها
گردآوري اطلاعات از دو روش كتابخانه اي و ميداني صورت گرفته است كه بخش اول آن شامل ادبيات موضوع و تعريف و شناسائي مفهوم متغيرهاي مستقل و وابسته و بحث و بررسي چگونگي تاثير بين آنها با استفاده از نظريه هاي دانشمندان مالي است و بخش دوم ميداني است كه اطلاعات مورد نياز از طريق.جمع آوري داده هاي بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوين صورت گرفت و جهت تجزيه تحليل داده ها و استخراج آمار توصيفي و آمار استنباطي از نرم افزار Eviews6 استفاده گرديد. سپس با استفاده از دادههاي تابلوئي دادههاي مقطعي و سري زماني با ارائه الگوي رگرسيوني چند گانه به روش حداقل مربعات تلفيقي(pls ) پژوهش حاضر اجرا گرديد.
7-3 متغيرهاي تحقيق و چگونگي اندازه گيري آنها
اساساً در هر كار تحقيقي، تعيين متغيرها يكي از عمده ترين مراحل تحقيقي مي باشد. متغير چيزي است كه مي تواند از لحاظ مقدار تغيير كند و معمولاً چيزي است كه مي تواند ارزش هاي عددي متفاوتي بپذيرد و در واقع ويژگي هايي است كه پژوهشگر آنها را مشاهده، كنترل و يا در آنها دخل و تصرف مي كند. متغيرها به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند: متغير مستقل و متغير وابسته (آذر و مومني، 83).
جدول 1-3- متغيرهاي وابسته و متغيرهاي مستقل و نحوه محاسبه آنها
نوع متغير
نام متغر
نحوه محاسبه در اين تحقيق
وابسته
بهره وري
تقسيم کل درآمدهاي شرکت به تعداد کارمندان است (دنا چالز والکر،2001).
وابسته
سود آوري
بازده داراييهاي شرکت(دنا چالز والکر،2001) (ROA)
وابسته
ارزش بازار
نسبت قيمت کل بازار سهام به ارزش دفتر ي آن(دنا چالز والکر،2001)
مستقل
مزاياي پايان خدمت کارکنان
مزاياي پايان خدمت کارکنان
مستقل
هزينه حقوق و دستمزد مستقيم
مبلغ هزينه حقوق و دستمزد مستقيم گزارش شده در يادداشت هاي پيوست
مستقل
هزينه حقوق و دستمزد غيرمستقيم
مبلغ هزينه حقوق و دستمزد غيرمستقيم گزارش شده در يادداشت هاي پيوست
مستقل
هزينه حقوق و دستمزد کارکنان اداري و فروش
مبلغ هزينه حقوق و دستمزد کارکنان اداري و فروش گزارش شده در يادداشت هاي پيوست
8-3 آمار توصيفي داده ها
آمار توصيفي آن بخش از آمار است که به جمع آوري، خلاصه کردن ، نمايش و پردازش اطلاعات مي پردازد بي آنکه به هر گونه نتيجه گيري درکنار آن اطلاعات آماري مبادرت ورزد.
جدول (1-4) آمار هاي توصيفي متغيرهاي مستقل و وابسته مي باشد دسته اول شاخصهاي مرکزي مربوط به تعداد داده ها ، ميانگين ، حداقل ،حداکثر ، ميانه ،مد است . دسته دوم شاخص هاي پراکندگي نظير واريانس ،چولگي ،کشيدگيو است که بيانگر پراکنش دادهها حول محور ميانگين است .
ميانگين: يک شاخص مرکزي بوده و نشان دهنده اين است اگر دادهها روي يک محور به صورت منظم رديف شوند ،مقدار ميانگين نقطه تعادل توزيع قرار مي گيرد.
مد: از اين شاخص براي نمايش دادههاي استفاده مي شود که نسبت به ساير مقادير تکرار بيشتري دارند
چارکها: اگر جامعه به چهار قسمت تقسيم شود ،چارکها اول تا سوم مشخص مي شود .چارک دوم را ميانه مي گويند که در مقايسه به مد اطلاعات بيشتري را در زمينه اندازه تمايل به مرکز هر توزيع ارائه مي دهد. به طور کلي از ميانه به عنوان اندازه تمايل به مرکز توزيعهايي که شکل آنها غير متقارن است ،استفاده مي شود .اين توزيها شامل مقادير انتهايي ،يعني مقاديري در حد بسيار بالا يا بسيار پايين هستند
چولگي: چولگي توزيع ها در مقايسه با توزيع متقارن معين مي شود.چوله به راست وقتي است که مد جامعه آماري پايين تر از ميانه و افتادگي توزيع بالاتر از آن واقع شود.ونشان دهنده اين است دادههادر انتهاي دنباله راست مقياس قرار گرفته اند.اگر مد جامعه بزرگتر از ميانه باشد و افتادگي جامعه سمت چپ آن واقع شود جامعه داراي چوله به چپ خواهد بود ونشان دهنده اين است دادهها انتهاي در دنباله چپ مقياس قرار گرفته اند
ضريب چولگي : ازتقسيم مقادير چولگي بر خطاي چولگي بدست مي آيد.اگر منفي باشد بيانگر چوله به چپ بودن توزيع مقادير آنها ا ست واگر مثبت باشد بيانگر چوله به راست بودن توزيع مقادير آنها ا ست.
ضريب کشيدگي : از تقسيم مقادير کشيدگي بر خطاي کشيدگي برست مي آيد.در سه گروه تقسيم مي شوند گروه اول : آن دسته از توزيعها که نسبت به توزيع نرمال از پراگندکي بيشتري برخوردار هستند .يعني منحني توزيع نسبت به توزيع نرمال کوتاهتر است .اين دسته از توزيعها داراي ضزيب کشيدگي منفي خواهند بود
گروه دوم: توزيع هايي هستند که از توزيه نرمال بلندتر هستند .ضريب کشيدگي اين دسته توزيع ها مثبت خواهد بود.. گروه سوم: توزيع هايي هستند که کشيدگي آنها با کشيدگي توزيع نرمال کاملاٌ مساوي است.
9-3 چگونگي بررسي فرضيه ها
به طور كلي تحقيقاتي بر فرضيه يا فرضياتي كه بصورت نوعي سوال براي محقق مطرح شده مبتني است و در نتيجه پس از طبقه بندي و تجزيه و تحليل اطلاعات، آنچه بدست مي آيد بايد در جهت تاييد يا رد اين فرضيه باشد. هدف اصلي از آزمون فرضيه بررسي روابط ميان پرسمان (مشكل) و علت يا علل بروز آن است.
1-9-3 آزمون نرمال بودن داده ها
در انجام روشهاي آماري ،نرمال بودن داده ها بخصوص متغير وابسته از اهميت خاصي برخور دار است .جهت آزمون نرمال بودن داده ها از آزمون کلمو گروف-اسميرنوف استفاده مي گردد .اين آزمون روش نا پارامتري ساده اي براي تعيين همگوني اطلاعات تجربي با توزيع هاي آماري منتخب است .
در صورتي که سطع معناداري آماره از مقدارکوچکتر باشد فرض رد مي شود و اگر بزگتر باشد فرض پذيرفته مي شود.به منظور بررسي مجدد فرض نرمال بودن باقيمانده ها از هيستو گرام نيز استفاده شده است .به اين علت که تغييرات باقيمانده ها درمقابل مقادير پيش بيني به صورت تصادفي است واين تغييرات از الگوي خاصي پيروي ندارد ، نمودار همساني واريانس ارايه مي دهد .بنابراين مدل اگر چه داراي ضريب تعيين بالايي نباشد از اعتبار کافي برخوردار مي باشد
2-9-3 روش و مدل به کار گرفته شده در تخمين ضرايب مربوط به متغيرهاي تحقيق
همانطور که در مباحث تئوريک مربوط به عوامل موثر بر ساختار سرمايه ارايه گرديد ، عوامل متعددي وجود دارد که مي توانند بر ساختار سرمايه و سياستهاي مربوط به آن موثر باشند . از سوي ديگر با توجه به محدوديت آمارهاي سري زماني ، به منظور دستيابي به نتايج صحيح و قابل قبول و جلوگيري از اريب دارشدن رگرسيونهاي برآوردي و بطور خلاصه تر در مطالعات با روش تحليل همبستگي ، نمي توان تاثير همه اين عوامل و متغير ها را بطور همزمان بر رفتار شرکتها از نظر چگونگي تعيين ساختار سرمايه مورد ارزيابي قرار داد . اندازه گيري تمامي متغيرهاي فوق الذکر بر روي رفتار تعيين ساختار سرمايه شرکتهاي فعال در بورس اوراق بهادار

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *