دانلود مقاله با موضوع حقوق و دستمزد، اثرات ثابت، نوع صنعت

پایان نامه  

(احتمال کوچکتر از 0.05 ).با مقايسه ضريب تعيين صنايع دانش بنيان و غير دانش بنيان که به ترتيب 0.710069 و 0.298387مي باشد مي توان گفت که در صنايع دانش بنيان متغيرهاي سرمايه انساني تاثير بيشتري بر بهره وري دارند.
2-5-4 فرضيه دوم
مدل تحقيق حاضر براي فرضيه دوم به شرح زير است :
Y2 = ? + ?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ ?4X4+ ?5 ind
جدول 11-4 ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات ثابت (PLS) براي فرضيه دوم
اجزاي مدل
ضرايب()
خطاي استاندارد
(Std, Error)
آمارهt
سطح معني داري((Sig
عرض از مبدا
1.926079-
0.019735
97.59535-
0.0000
مزاياي پايان خدمت کارکنان
3.2112-
5.7812
0.554401-
0.5798
هزينه حقوق و دستمزد مستقيم
7.3412
5.9712
1.229699
0.0201
هزينه حقوق و دستمزد غيرمستقيم
1.9912
3.9612
2.502937
0.6155
هزينه حقوق و دستمزد کارکنان اداري و فروش
1.3212
1.2812
1.030811
0.3037
نوع صنعت
0.068480
0.038553
1.776229
0.0770
جدول12-4 آزمون معني‌داري كل مدل براي فرضيه دوم
ضريب تعديل شده
ضريب تعيين
آماره F
سطح معني داري((Sig
آماره دوربين
واتسون
آماره آزمونf ليمر
اماره آزمون هاسمن
0.941316
0.925057
57.89571
0.000000
1.905505
0.0000
0.0000
جدول 11-4 نتايج براورد مدل Y2 = ? + ?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ ?4X4+ ?5 ind) )را براي کل شرکتها طي دوره 1384-1388 نشان مي دهد با توجه به اينکه دادهاي مورد تجزيه و تحليل از نوع دادههاي ترکيبي مي باشند ابتدا بايستي با استفاده از آزمون f ليمر و آزمون هاسمن نوع تخمين مدل را مشخص شود .با توجه به اينکه مقدار p – value به دست آمده از آزمون ليمر برابر با 0.000 مي باشد ، فرضيه صفر بيان‌کننده استفاده مدل از داده‌هاي تلفيقي(Pool) رد شده است. فرض مقابل بيانگر استفاده از داده‌هاي تابلويي (Panel)مي‌باشدتاييد شده است (احتمال کوچکتر از 0.05 مي باشد) از آنجايي که p – value به دست آمده از آزمون هاسمن برابر با 0.000 مي باشد فرضيه صفر بيان‌کننده استفاده مدل از روش اثرات تصادفي رد شده است فرض مقابل بيانگر استفاده از روش اثرات ثابت مي‌باشدتاييد شده است (احتمال کوچکتر از 0.05 مي باشد).
با توجه به جدول 11-4 ، سطح معناداري متغيرهاي هزينه حقوق و دستمزد مستقيم و مقدار عرض از مبدا در سطح 95 درصد اطمينان معنا دار است و همچنين نوع صنعت در سطح90 درصد اطمينان معنا دار است با توجه به مقدار آماره t اثر ضرايب آنها و جهت اثر را تائيد مي کند يعني هزينه حقوق و دستمزد مستقيم باROA مثبت (مستقيم ) است. نتايج مندرج در جدول 12-4 حدودا 0.941316 از تغييرات مربوط به ROA اين متغير هاي مالي پيش گفته شده توضيح داده مي شود آماره دوربين واتسون نيز نشان دهنده عدم همبستگي واريانس مقادير مستقل بيان نشده تائيد مي کند.
جدول 13-4 ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات تصادفي (pLS)
اجزاي مدل
ضرايب()
خطاي استاندارد
(Std, Error)
آمارهt
سطح معني داري((Sig
عرض از مبدا
0.763004-
0.295434
2.582657-
0.0104
مزاياي پايان خدمت کارکنان
6.0012-
6.3612
0.942871-
0.3467
هزينه حقوق و دستمزد مستقيم
5.9812
8.6212
0.694130
0.4883
هزينه حقوق و دستمزد غير مستقيم
4.3512-
2.5312
1.719267-
0.0869
هزينه حقوق و دستمزد کارکنان اداري و فروش
1.4012-
1.9412
0.722236-
0.4709
نوع صنعت
0.146769
0.120876
1.214204
0.2259
ROA(-1)
0.639883
0.106919
5.984770
0.0000
جدول14-4 آزمون معني‌داري كل مدل
ضريب تعديل شده
ضريب تعيين
آماره F
سطح معني داري((Sig
آماره دوربين
واتسون
0.412189
0.396788
26.76353
0.000000
1.983510
براي بررسي تاثير همزمان کليه متغيرهاي مالي مشروحه در فرضيات پيش گفته از الگوي رگرسيوني چند گانه به روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات تصادفي(pls) استفاده شده است با توجه به جدول 13-4 ، سطح معناداري متغيرهاي ROA(-1) ، مقدار عرض از مبدا در سطح 95 درصد اطمينان معنا دار است و همچنين هزينه حقوق و دستمزد غير مستقيم در سطح 90 درصد اطمينان معنا دار است با توجه به مقدار آماره t اثر ضرايب آنها و جهت اثر را تائيد مي کند يعني هزينه حقوق و دستمزد غير مستقيم و ROA(-1) با ROA به ترتيب مثبت و منفي است. نتايج مندرج در جدول 14-4 حدودا 0.412189 از تغييرات مربوط به ROA اين متغير هاي مالي پيش گفته شده توضيح داده مي شود آماره دوربين واتسون نيز نشان دهنده عدم همبستگي واريانس مقادير مستقل بيان نشده تائيد مي کند. با توجه به آزمون هاسمن که در بالا گفته شد روش اثرات ثابت بهتر است.
جدول15-4 نتايج حاصل از مقايسه متغيرهاي سود آوري صنايع دانش بنيان با غير دانش بنيان
متغير وابسته سودآوري
دانش افزار (تعداد نمونه 37 ) غير دانش افزار(تعداد نمونه 23 )
متغيرهاي مستقل
مدل اثرات ثابت( fe )
مدل اثرات ثابت( fe )
عرض از مبدا
**0.0000
**0.0016
مزاياي پايان خدمت کارکنان
0.3723
0.5535
هزينه حقوق و دستمزد مستقيم و
0.4192
*0.0818
هزينه حقوق و دستمزد غيرمستقيم
0.2871
0.6012
هزينه حقوق و دستمزد کارکنان اداري و فروش
**0.0030
0.2679
متغير تاخيري سود آوري
**0.0000
**0.0105
آزمون ليمر
0.000
0.000
آزمون هاسمن
0.0000
0.000
ضريب تعيين ( R^2 )
0.414373
0.161560
آماره دوربين واتسن( DW )
1.960863
2.078675
احتمال آماره F
0.0000
0.00007
آماره F
25.18958
6.859813
جدول 15-4 نتايج براورد مدل ( Y2 = ? + ?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ ?4X4+ ?5 ind) را براي شرکتها نمونه طي دوره 1384-1388 نشان مي دهد با توجه به اينکه دادهاي مورد تجزيه و تحليل از نوع داده هاي ترکيبي مي باشند ابتدا بايستي با استفاده از آزمون f ليمر و آزمون هاسمن نوع تخمين مدل را مشخص شود .با توجه به اينکه مقدار p – value به دست آمده از آزمون ليمر برابر با 0.000 مي باشد ، فرضيه صفر بيان‌کننده استفاده مدل از داده‌هاي تلفيقي(Pool) رد شده است. فرض مقابل که بيانگر استفاده از داده‌هاي تابلويي (Panel)مي‌باشدتاييد شده است (احتمال کوچکتر از 0.00 مي باشد) از آنجايي که p – value به دست آمده از آزمون هاسمن برابر با 0.013 مي باشد فرضيه صفر بيان‌کننده استفاده مدل از روش اثرات تصادفي رد شده است فرض مقابل بيانگر استفاده از روش اثرات ثابت مي‌باشدتاييد شده است (احتمال کوچکتر از 0.05 مي باشد.با مقايسه ضريب تعيين صنايع دانش بنيان و غير بنيان که به ترتيب 0.414373و 0.161560مي باشد مي توان گفت که در صنايع دانش بنيان سرمايه انساني تاثير بيشتري بر سودآوري دارد.
3-5-4 فرضيه سوم
مدل تحقيق حاضر براي فرضيه سوم به شرح زير است :
Y3 = ? + ?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ ?4X4+ ?5 ind
جدول 16-4 ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات ثابت (PLS) براي فرضيه سوم
اجزاي مدل
ضرايب()
خطاي استاندارد
(Std, Error)
آمارهt
سطح معني داري((Sig
عرض از مبدا
14.26360
0.211404
67.47083
0.0000
مزاياي پايان خدمت کارکنان
1.1710
4.1211
2.832671
0.0050
هزينه حقوق و دستمزد مستقيم
2.6210
6.7911
3.860897
0.0001
هزينه حقوق و دستمزد غيرمستقيم
2.1110-
4.2811
4.919691-
0.0000
هزينه حقوق و دستمزد کارکنان اداري و فروش
9.8212-
1.0011
0.978674-
0.3288
نوع صنعت
0.207661
0.130585
1.586920
0.0139
جدول 17-4 آزمون معني‌داري كل مدل براي فرضيه سوم
ضريب تعديل شده
ضريب تعيين
آماره F
سطح معني داري((Sig
آماره دوربين
واتسون
آماره آزمونf ليمر
اماره آزمون هاسمن
0.985238
0.981148
240.8928
0.000000
1.834131
0.0000
0.0034
جدول 16-4 نتايج براورد مدل ( Y3 = ? + ?1X1+ ?2X2+ ?3X3+ ?4X4+ ?5 ind) را براي کل شرکتها طي دوره 1384-1388 نشان مي دهد با توجه به اينکه دادهاي مورد تجزيه و تحليل از نوع داده هاي ترکيبي مي باشند ابتدا بايستي با استفاده از آزمون f ليمر و آزمون هاسمن نوع تخمين مدل را مشخص شود .با توجه به اينکه مقدار p – value به دست آمده از آزمون ليمر برابر با 0.000 مي باشد ، فرضيه صفر بيان‌کننده استفاده مدل از داده‌هاي تلفيقي(Pool) رد شده است . فرض مقابل بيانگر استفاده از داده‌هاي تابلويي (Panel)مي‌باشدتاييد شده است (احتمال کوچکتر از 0.05 مي باشد) از آنجايي که p – value به دست آمده از آزمون هاسمن برابر با 0.0034 مي باشد فرضيه صفر بيان‌کننده استفاده مدل از روش اثرات تصادفي رد شده است فرض مقابل بيانگر استفاده از روش اثرات ثابت مي‌باشدتاييد شده است (احتمال کوچکتر از 0.05 مي باشد).
با توجه به جدول 16-4 ، سطح معناداري متغيرهاي مزاياي پايان خدمت کارکنان ، هزينه حقوق و دستمزد مستقيم ، هزينه حقوق و دستمزد غير مستقيم ، نوع صنعت ، مقدار عرض از مبدا در سطح 95 درصد اطمينان معنا دار است و با توجه به مقدار آماره t اثر ضرايب آنها و جهت اثر را تائيد مي کند يعني رابطه متغيرهاي مزاياي پايان خدمت کارکنان ، هزينه حقوق و دستمزد مستقيم ، هزينه حقوق و دستمزد غير مستقيم با ارزش بازار به ترتيب مثبت ، مثبت ، منفي (معکوس ) است. نتايج مندرج در جدول 17-4 حدودا 0.985238از تغييرات مربوط به ارزش بازار اين متغير هاي مالي پيش گفته شده توضيح داده مي شود آماره دوربين واتسون نيز نشان دهنده عدم همبستگي واريانس مقادير مستقل بيان نشده تائيد مي کند.
جدول 18-4 ضرايب مدل رگرسيون روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات تصادفي (pLS)
اجزاي مدل
ضرايب()
خطاي استاندارد
(Std, Error)
آمارهt
سطح معني داري((Sig
عرض از مبدا
13.16742
0.630203
20.89393
0.0000
مزاياي پايان خدمت کارکنان
9.5811
7.9911
1.198568
0.2317
هزينه حقوق و دستمزد مستقيم
3.3710
8.7711
3.843872
0.0001
هزينه حقوق و دستمزد غير مستقيم
1.7710-
6.8811
2.567730-
0.0107
هزينه حقوق و دستمزد کارکنان اداري و فروش
2.8111
3.4511
0.816419
0.4149
نوع صنعت
1.276669
0.553896
2.304890
0.0219
جدول19-4 آزمون معني‌داري كل مدل
ضريب تعديل شده
ضريب تعيين
آماره F
سطح معني داري((Sig
آماره دوربين
واتسون
0.397201
0.386808
38.21775
0.000000
1.588902
براي بررسي تاثير همزمان کليه متغيرهاي مالي مشروحه در فرضيات پيش گفته از الگوي رگرسيوني چند گانه به روش حداقل مربعات تابلويي به روش اثرات تصادفي(pls) استفاده شده است با توجه به جدول 18-4 ، سطح معناداري متغيرهاي هزينه حقوق و دستمزد مستقيم ، هزينه حقوق و دستمزد غيرمستقيم ، نوع صنعت و مقدار عرض از مبدا در سطح 95 درصد اطمينان معنا دار است با توجه به مقدار آماره t اثر ضرايب آنها و جهت اثر را تائيد مي کند. نتايج مندرج در جدول 19-4 حدودا 0.397201 از تغييرات مربوط به ارزش بازار اين متغير هاي مالي پيش گفته شده توضيح داده مي شود آماره دوربين واتسون نيز نشان دهنده عدم همبستگي واريانس مقادير مستقل بيان نشده تائيد مي کند. با توجه به آزمون هاسمن که در بالا گفته شد روش اثرات ثابت بهتر است.
جدول20-4 نتايج حاصل از مقايسه ارزش بازار صنايع دانش بنيان با غير دانش بنيان
متغير وابسته ارزش بازار
دانش افزار (تعداد نمونه 37 ) غير دانش افزار(تعداد نمونه 23 )
متغيرهاي مستقل
مدل اثرات ثابت( fe )
مدل اثرات ثابت( fe )
عرض از

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *