دانلود مقاله با موضوع ارزش بازار، استاندارد، روش حداقل مربعات

پایان نامه  

محدوديت روي ضرايب
آزمون ناهمساني واريانس
آماره t
آماره F
دوربين – واتسن ( DW )
آماره F و خي دو ( x^2 )
آزمون وايت(وزن دهي شده بر اساس GLS
13-3 خلاصه فصل
در اين فصل ابتدا به بيان فرضيات تحقيق، معرفي متغيرهاي مستقل و وابسته و شيوه محاسبه اين متغيرها پرداخته شد. سپس توضيحاتي در خصوص نحوه جمع آوري داده ها، جامعه و نمونه آماري تحقيق و استفاده از روش دادهاي تابلوئي به بررسي ارتباط متغير هاي تحفيق با وابسته پرداخته شد.در مرحله بعد معناداربودن ضرايب توسط آماره t و آماره آزمون(F – statistic)وآماره خي دو(2X) روش حداقل مربعات تعميم يافته تابلويي با وزن دهي به مقاطع و روش هم بستگي پيرسون آزمون مي شوند.همچنين وجود يا عدم وجود عارضه هاي خود همبستگي و ناهمساني واريانس با استفاده از آزمون h دوربين واتسون و آزمون هم خطي مشخص گرديد.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏
محقق پس از جمع آوري داده ها بايد آنها را دسته بندي و تجزيه و تحليل نمايد و در نهايت فرضيه هايي را آزمون کند که تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت کرده اند سرانجام بايد بتواند پاسخي براي پرسش ها ي تحقيق بيابد.
تجزيه و تحليل داده ها ، فرايندي چند مرحله اي است که طي آن داده ها گردآوري شده به طرق مختلف خلاصه ،دسته بندي و در نهايت پردازش مي شوند.تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط بين داده ها به منظور آزمون فر ضيه ها فراهم آيد .در اين فرايند ،داد ه ها هم از لحاظ مفهومي وهم از جنبه تجربي پالايش مي شوند و روش هاي آماري گوناگون نفش بسزائي در استنتاج ها و تعميم به عهده دارند (خاکي ،1378،189)1.
در اين فصل پس از ارائه تو ضيحاتي در مورد آمار توصيفي داده ها و آزمون نرمال بودن داده ها ، با استفاده از روش داده هاي تابلوئي به بررسي ارتباط بين متغير هاي مستقل تحقيق با وابسته در سطح کليه شرکتهاي پذيرفته شده پرداخته مي شود. .سپس با آزمون فر ضيات تحقيق به کمک همبستگي پير سون و با استفاده از روش رگرسيون چند گانه با استفاده از اثرات ثابت به کشف روابط معني داري به منظور ارايه مدل مي پردازيم.
2-4آمار توصيفي داده ها
جدول 1-4 آماره هاي توصيفي
بهره وري
سودآوري (ROA)
ارزش بازار
مزاياي پايان خدمت كاركنان
هزينه حقوق ودستمزد مستقيم
هزينه حقوق دستمزد غير مستقيم
هزينه حقوق ودستمزد اداري و فروش
N
Valid
300
300
300
300
300
300
300
Missing
Mean
1157.6719
0.1844
100170.7888
6473520656.1100
4950341577.6200
5742901167.9433
3605179776.9767
Std. Error of Mean
74.43858
0.00878
38649.83077
655926093.12549
493646473.18870
656814442.67538
471479280.07337
Median
773.9349
0.1523
1.1133
31926627.5000
5592544.5000
16028328.5000
8672158.5000
Mode
95.35
0.00
0.08
30067.00
4204.00
857.00
9448.00
Std. Deviation
1289.31401
0.15205
669434.70594
11360973193.03506
8550207725.40010
11376359858.58786
8166260678.03075
Variance
1662330.626
0.023
448142825514.422
1.29120
7.31119
1.29420
6.66919
Skewness
4.222
3.551
7.892
2.729
2.549
3.156
5.384
Std. Error of Skewness
0.141
0.141
0.141
0.141
0.141
0.141
0.141
Kurtosis
22.869
27.857
66.298
8.228
7.665
13.253
43.345
Std. Error of Kurtosis
0.281
0.281
0.281
0.281
0.281
0.281
0.281
Range
10580.90
1.64
6929170.56
67045629635.00
53210640853.00
79859930486.00
88871524722.00
Minimum
95.35
0.00
0.08
2513.00
1746.00
11.00
1006.00
Maximum
10676.25
1.64
6929170.64
67045632148.00
53210642599.00
79859930497.00
88871525728.00
Sum
347301.58
55.32
30051236.63
1942056196833.00
1485102473286.00
1722870350383.00
1081553933093.00
Percentiles
25
516.8108
0.0806
0.5758
21182.5000
12780.0000
9716.7500
9448.0000
50
773.9349
0.1523
1.1133
31926627.5000
5592544.5000
16028328.5000
8672158.5000
75
1302.6699
0.2447
196.5745
7642263009.0000
5676742568.7500
6295620259.2500
3936490915.2500
همانگونه که در جدول 1-4 مشاهده مي شود براي کليه متغيرها ، پارامترهاي مرکزي و پراکندگي بطور مجزا محاسبه شده است . به عنوان مثال متغيير وابسته بهره وري با تعداد 300 مشاهده براي 5 سال به ترتبيب دارايي حداقل ، حداکثر و ميانگين به ميزان 95.35و 10676.25و 1157.6719 مي باشد .
باتوجه به مثبت بودن ضريب چولگي134 مي توان دريافت که توزيع متغير يادشده چوله به راست بوده و رابطه (ميانگين ميانه مد) حاکم است . در صورتي که مقدار اين آمار منفي مي بود ، نشان از چولگي به سمت چپ داده ها داشت و به عبارتي ديگر تراکم داده ها بيشتر به سمت چپ تمايل داشت و رابطه (ميانگين ميانه مد) حاکم بود . اصولا” هرقدر مقدار اين آماره به صفر نزديکتر باشد نشان از نزديکتر بودن توزيع داده ها به توزيع نرمال است . مقدار ضريب چولگي (SK) براي اين متغيير برابر 4.222است که نشان دهنده تراکم داده ها به سمت راست مي باشد که در نمودار 1-4 ملاحظه مي گردد . بطور مشابه در صورت مثبت بودن ضريب کشيدگي مي‌توان دريافت كه كشيدگي و بلندي توزيع متغير ياد شده، از بلندي و كشيدگي توزيع نرمال بزرگتر و در صورت منفي بودن اين ضريب، بلندي كوچكتر از بلندي توزيع نرمال خواهد بود. بطور خلاصه هر چه قدر بلندي و كشيدگي مربوط به يك متغير بيشتر باشد نشان از تجمع و تراكم بيشتر داده‌ها مي‌باشد و برعكس هر چه توزيع پهن‌تر باشد، دامنه‌ها پهن‌تر بوده و پراكندگي عناصر زيادتر خواهد بود. مقادير مربوط به اين ضرايب طي نگاره 1-4 براي تمام متغيرها ارايه شده است. همچنين مقدار قدر مطلق ضريب كشيدگي135 نيز در كارهاي تجربي اگر كوچكتر از 5/0 باشد نشان دهنده اين خواهد بود كه بلندي توزيع به اندازه توزيع نرمال است و اگر |k|0/5 باشد بلندي توزيع ، كوتاهتر و يا بلندتر از توزيع نرمال است
مقدار ضريب کشيدگي براي اين متغيير 22.869 مي باشد و نشان مي دهد که بلندي و کشيدگي توزيع اين متغير بلند تراز توزيع نرمال استاندارد است .
متغيير وابسته سودآوري با تعداد 300 مشاهده براي 5 سال به ترتبيب دارايي حداقل ، حداکثر و ميانگين به ميزان 0.000 و 1.64و 0.1844مي باشد .
باتوجه به مثبت بودن ضريب چولگي مي توان دريافت که توزيع متغير يادشده چوله به راست بوده و رابطه (ميانگين ميانه مد) حاکم است. مقدار ضريب چولگي (SK) براي اين متغيير برابر 3.551 است که نشان دهنده تراکم داده ها به سمت راست مي باشد که در نمودار 3-4 ملاحظه مي گردد . مقدار ضريب کشيدگي براي اين متغيير 27.857 مي باشد و نشان مي دهد که بلندي و کشيدگي توزيع اين متغير بلند تراز توزيع نرمال استاندارد است.
متغيير وابسته ارزش بازار با تعداد 300 مشاهده براي 5 سال به ترتبيب دارايي0 حداقل ، حداکثر و ميانگين به ميزان 0.08 و 6929170.64و 100170.7888 مي باشد .
باتوجه به مثبت بودن ضريب چولگي مي توان دريافت که توزيع متغير يادشده چوله به راست بوده و رابطه (ميانگين ميانه مد) حاکم است .. مقدار ضريب چولگي (SK) براي اين متغيير برابر 7.892است که نشان دهنده تراکم داده ها به سمت راست مي باشد که در نمودار 2-4 ملاحظه مي گردد .. مقدار ضريب کشيدگي براي اين متغيير 66.298 مي باشد.
متغيير مستقل ( مزاياي پايان خدمت كاركنان) با تعداد 300 مشاهده براي 5 سال به ترتبيب دارايي حداقل ، حداکثر و ميانگين به ميزان 2513.00و 670456321148.00و 6473520656.1100 مي باشد .
باتوجه به مثبت بودن ضريب چولگي مي توان دريافت که توزيع متغير يادشده چوله به راست بوده و رابطه (ميانگين ميانه مد) حاکم است .. مقدار ضريب چولگي (SK) براي اين متغيير برابر 2.729است که نشان دهنده تراکم داده ها به سمت راست مي باشد . مقدار ضريب کشيدگي براي اين متغيير8.228مي باشد و نشان مي دهد که بلندي و کشيدگي توزيع اين متغير بلند تراز توزيع نرمال استاندارد است.لازم به ذکر است که در بقيه متغيرهاي مستقل باتوجه به مثبت بودن ضريب چولگي مي توان دريافت که توزيع متغيرها چوله به راست بوده و رابطه (ميانگين ميانه مد) حاکم است ..و با توجه مقدار ضريب چولگي (SK) براي اين متغييرها که نشان دهنده تراکم داده ها به سمت راست مي باشند . نمودارهاي مربوط به چگونگي شكل توزيع اين متغيرها به ترتيب در هيستوگرام‌هاي زير نشان داده شده است.
نمودار 1-4- توزيع آماري بهره وري
نمودار 2-4- توزيع آماري ارزش بازار
نمودار 3-4- توزيع آماري شاخص سودآوري
جدول2-4 تست آزمون Kolmogorov-Smirnov
Ln بهره وري
In سودآوري(ROA)
ln ارزش بازاري سهام
N
300
300
300
Normal Parametersa,,b
Mean
6.7289
1.8940-
13.1192
Std. Deviation
0.76100
0.73906
1.11947
Most Extreme Differences
Absolute
0.049
0.070
0.059
Positive
0.049
0.049
0.059
Negative
0.030-
0.070-
0.024-
Kolmogorov-Smirnov Z
0.840
1.210
1.027
Asymp. Sig. (2-tailed)
0.480
0.107
0.243
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
در انجام روشهاي آماري ،نرمال بودن داده ها بخصوص متغير وابسته از اهميت خاصي برخور دار است پس لازم است كه با آزمونهاي آماري مناسب نسبت به اين امر اقدام نموده و از اين بابت مطمئن شويم. لذا با استفاده از آزمون كولموگروف -اسميرنف (ks) در رابطه با نرمال بودن توزيع داده‌ها اظهار نظر خواهيم نمود. نتايج حاصل از بررسي‌ها نشان مي دهد كه توزيع متغيرهاي تحقيق در سطح قابل قبولي (95 درصد اطمينان) نرمال مي‌باشند. در آزمون (ks) فرض صفري را كه آزمون خواهيم كرد آن است كه توزيع مشاهدات، توزيع مشخصي (با پارامتر معيني) است كه با توزيع خاص همخواني دارد. آماره آزمون ks را مي‌توان با Dn نشان داد. يعني:
Dn=maximum|Fe-Fo|
كه در آن Fo, Fe به ترتيب فراواني نسبي تجمعي و فراواني مشاهده شده نسبي تجمعي است. لذا فروض آماري در اين آزمون به شرح زير خواهد بود:
Ho: توزيع متغير وابسته توزيع نرمال است
H1: توزيع متغير وابسته توزيع نرمال نيست
با توجه به نتيجه آزمون KS هر متغيري که سطح معني داري آن بيشتر از 5 درصد باشد فرض نرمال بودن آن پذيرفته مي شود، ولي اگر کمتر از 5 درصد باشد H0 يعني ادعاي نرمال بودن توزيع متغير پذيرفته نمي شود(آذر،1379). اکنون با توجه به توضيحات بالا و خروجي آزمون نتيجه مي گيريم که تمامي متغير ها به علت بزرگ بودن سطح معني داري از 5 درصد داراي توزيع نرمال مي باشند.
3-4آزمون هم خطي بين متغير هاي تحقيق
اکنون بعد از اطمينان از نرمال بودن متغير هاي تحقيق به منظور اطمينان ازوجود اثرات مشترک از متغيرها از همديگر ويا به عبارت ديگر اطمينان از جود عدم هم خطي بين متغيرها از شاخص عامل تورم واريانس اقدام گرديد .مقادير اين شاخص براي متغيرهاي معني دار نبود چرا که عامل تورم واريانس براي همه متغيرها کمتر از 5 بود
جدول3-4آزمون هم خطي متغيرهاي وابسته و مستقل
مدل
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
آماره t
سطح معني داري (Sig.)
Collinearity Statistics
B
خطاي

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *