بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP -دانلود پایان نامه

آگوست 20, 2016 0 By 92

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

4-3-8-3- ترکیبات بار مورد استفاده در تحلیل استاتیکی غیر خطی

در تحلیل استاتیکی خطی اثر هر دسته از بارها جداگانه محاسبه می شود و با استفاده از اصل جمع آثار قوا، اثر همزمان آنها بر آورده می گردد. اما در تحلیل های غیر خطی این امکان وجود ندارد، لذا برای هر ترکیب بار مختلف باید مراحل تحلیل به طور کامل تکرار شود.

توزیع بار جانبی ناشی از زلزله، تابع مشخصات دینامیکی سازه و رفتار غیر خطی آنها است و در طول زلزله تغییر نمی کند. توزیع بار جانبی، باعث تغییر در توزیع نیروها و تغییر شکل ها در اجزای سازه می شود، به گونه ای که برای مجموعه ای از اجزای سازه یک توزیع بار و برای مجموعه ای دیگر ممکن است توزیع دیگری حالت بحرانی شود. براساس FEMA-356 و دستورالعمل بهسازی توزیع بار جانبی روی مدل سازه باید تا حد امکان شبیه آنچه در هنگام زلزله رخ خواهد داد، باشد و حالت های بحرانی تغییر شکل و نیروهای داخلی را در اعضا ایجاد کند. به همین دلیل باید حداقل دو نوع توزیع بار جانبی روی سازه اعمال شود، که در فصل های بعدی در این مورد بحث خواهد شد. به این ترتیب انتظار می رود که اکثر حالت های بحرانی بررسی شود. از آنجا که در هر سازه ای احتمال چند مورد مختلف خرابی وجود دارد، لازم است توزیع بار جانبی به گونه ای انتخاب شود که بحرانی ترین مود خرابی مورد بررسی قرار گیرد.

در تحلیل استاتیکی غیر خطی به خصوص در سازه های نامنظم اعمال بار جانبی در راستاهای مثبت و منفی می تواند منجر به نتایج متفاوتی گردد. بنابراین به اذای هر الگوی بار جانبی دو حالت تحلیل باید در نظر گرفته شود. تفاوت این دو حالت تحلیل تنها به راستای اعمال بار مربوط می شود.

بر اساس دستورالعمل بهسازی در تحلیل های غیر خطی باید در هر امتداد 100٪ نیروها و تغییر شکل ها در جهت مورد بررسی به همراه نیروهای متناظر با 30٪ تغییر مکان ناشی از نیروی زلزله در امتداد عمود بر آن در نظر گرفته شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP