بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

تکه هایی از متن :

آزمایش سری 2:

پاسخ خمشی، پاسخ غالب در رفتار نمونه‌های سری دوم بود. اولین ترک‌ها از نوع خمشی و در قسمت پایین ستون‌های طبقه اول و در %75 بار نهایی مشاهده گردید. ترک‌های خمشی گسترده در ناحیه وصله پوششی ستون‌های طبقه اول و همچنین ترک‌های برشی در در اتصالات تیر به ستون زمینه گسیختگی قاب‌های توخالی را در این سری فراهم نمود. بعد از جدا شدگی دیوارهای میانقاب از اعضای قاب احاطه کننده آن، قاب‌های میانپر شبیه قاب های توخالی عمل نموده و پاسخ لرزه‌ای و مکانیسم خرابی آن شبیه مورد قاب خالی گردید. در مورد قاب‌های مقاوم‌سازی شده وضعیت متفاوت بود. در نمونه مقاوم‌سازی شده دارای وصله پوششی خرابی‌ها در پای ستون متمرکز شده بود. خرابی مذکور از نوع لغزشی در آرماتورهای طولی صاف در ناحیه وصله پوششی بود. مشاهدات نشان داد غلاف‌بندی با CFRP اثر محبوس‌کنندگی مورد نیاز برای کاهش تغییر شکل لغزشی آرماتورهای صاف تامین نمی‌کند و بنابراین استفاده از CFRP برای محبوس کردن نواحی وصله پوششی که در آن از آرماتور غیرآجدار استفاده شده باشد روش مناسبی نیست. تحت تغییر شکل افزاینده CFRP عرضی مورد استفاده در قسمت پایین ستون طبقه اول دچار گسیختگی گردید در حالیکه آرماتورهای طولی در محل وصله به یکدیگیر جوش شده بودند. در نهایت بتن پوشش خرد گردید و در آرماتورها در انتهای آزمایش پدیده کمانش روی داد [71].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با استفاده از پلیمرهای مسلح فیبری

Author: 92