بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای:پایان نامه ارشد

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

تکه هایی از متن :

3-4- نتیجه ­گیری

مقایسه ای از مقادیر جابجائی ها و نیروهای سیستم نگهداری تونل حاصل از اعتبار سنجی در حالت های مختلف در جدول (3-1) نشان داده شده است که با توجه به این مقایسه می توان به نتایجی که یونس زرد و همکاران رسیده­اند اشاره کرد.

متن کامل در سایت امید فایل 

لنگر خمشی KNm/mنیری برشی KN/mنیروی محوری KN/mجابجائی افقی mmجابجائی  قائم mmجابجائی  کل mmفاصله تونل ها از هم mارتفاع آب از سطح زمین m
83/28867/174-88/871-12/8072/127-30/8070/69
69/29475/196-90/926-47/8490/128-62/8420/49
91/29842/18087/99417/7735/119-32/7770/618

جدول (3-1) مقایسه مقادیر نیرو ها و جابجائی های سیستم نگهداری تونل در حالت های مختلف

 

 

همانطور که از جدول (3-1) ملاحظه می­کنید با کاهش فاصله تونل های دوقلو مترو مقدار جابجائی ها  با اعمال بار دینامیکی زلزله، افزایش پیدا می کند و مقدار نیرو های داخلی سیستم نگهداری تونل مترو نیز با اعمال بار دینامیکی زلزله، افزایش یافته و ضریب اطمینان کاهش می یابد و در فضای بین تونل ها تمرکز تنش بوجود می آید.

و همچنین مقدار جابجائی ها با اعمال بار دینامیکی زلزله و کاهش سطح آب زیرزمینی، کاهش می یابد، زیرا مقدار فشار آب حفره ای در اثر پایین آمدن سطح آب، کاهش می یابد و تنش مؤثر نسبت به حالت قبل از افت سطح آب، افزایش خواهد یافت و سختی خاک، کمتر کاهش می یابد. بنابراین جابجائی نیز که بعد از استهلاک چنین فشار آبی رخ می­دهد کاهش می یابد اما مقدار نیرو های سیستم نگهداری تونل مترو با اعمال بار دینامیکی زلزله و افزایش عمق سطح ایستابی، افزایش یافته و ضریب اطمینان کاهش می­یابد، زیرا وجود آب کمتر در بالا و اطراف تونل باعث می­شود که نیروهای دینامیکی بیشتری به سیستم نگهداری تونل وارد شود و خود آب مقدار از فشار وارده را کم می کند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

Related posts:

Comments are closed.