بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي:پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

تکه هایی از متن :

4-1- مقدمه

در اين فصل پس از معرفي نحوه مدل‌سازي و مدل‌هاي مورد بررسي با كمك نرم‌افزار Sap.v16 تحليل استاتيكي معادل براي سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي انجام مي‌شود و مقاطع بهينه شده و نسبت تنش‌ها معرفي مي‌گردد و سپس به صورت دو بعدي تحليل بار افزون يا پوش‌آور انجام مي‌پذيرد و با توجه به نمودار برش پايه- تغير مكان و  همچنين داده‌هاي نرم‌افزار Sap به محاسبه پارامترهاي مورد نياز، براي بدست آوردن ضريب رفتار پرداخته مي‌شود. بايد به اين مهم توجه داشت كه اين اعمال براي محاسبه ضريب رفتار، براي هر مدل دوبار انجام مي‌پذيرد تا از ضريب رفتار بدست آمده اطمينان حاصل شود.

4-2- معرفي نحوه مدل‌سازي و مدل‌هاي مورد بررسي:

در اين پروژه مدل‌هاي مورد بررسي همگي داراي سه دهانه مي‌باشند. اين مدل‌ها در سه تراز ارتفاعي متفاوت 13,9,5 طبقه مي‌باشند. تمامي اتصالات تير به ستون به صورت گيردار مدل شده است تا بيان كننده مفهوم قاب خمشي باشند. طول هر دهانه 4 متر و ارتفاع هر طبقه 3.2 متر مي‌باشد. براي ستون‌ها از مقاطع بال پهن يا همان H  و براي تيرها و مهاربندها از مقاطع IPE و براي عضو زانويي از مقاطع قوطي يا همان BOX استفاده شده است كه در فايل Euro.pro موجود مي‌باشند.

براي مدل‌سازي مهاربندها با مدل كردن آنها در دو دهانه كناري قاب به صورت بادبند قطري و مدل‌سازي هر دو مهاربند در دهانه وسط قاب به صورت بادبند ضربدري شرايط متفاوتي را از نظر مدل‌سازي به وجود مي‌آوريم. همچنين در مدل‌سازي اتصال مهاربند به عضو زانويي، با مدل كردن اتصال در وسط، نزديك به تير و نزديك به ستون، سعي كرده‌ايم تا تمامي شرايط محتمل مدل‌سازي را در نظر بگيريم و به ضريب رفتاري مشخص براي اين نوع سيستم سازه‌اي دست يابيم.

در ادامه به نحوه مدل‌سازي طول المان زانويي، همچنين نام‌گذاري و بررسي تعداد مدل‌هاي مورد ارزيابي مي‌پردازيم.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

Author: 92